Identiteit

Symbolische grenzen; collectieve en individuele identiteit; superdiversiteit

De transformatieve capaciteit van bloeddonatie door etnische minderheden in de herdefiniëring van burgerschap en solidariteit in etnisch diverse samenlevingen

Omschrijving: In Europa wordt bloed voor transfusie ingezameld bij vrijwillige, onbezoldigde donoren. In het publieke discours wordt bloeddonatie voorgesteld als een daad van burgerschap en solidariteit bij uitstek. Hoewel de bloedvoorziening voldoende is, geeft slechts een klein percentage van de bevolking bloed, en zijn in het bijzonder etnisch-culturele minderheden ondervertegenwoordigd. Voorgaand onderzoek identificeerde een aantal culturele en structurele barrières die minderheden ervaren. Dit project argumenteert dat er teveel klemtoon ligt op donor-gecentreerde benaderingen, waardoor de basisarchitectuur van het bloedcollectiesysteem, als een Westers baken van burgerschap en solidariteit, onvoldoende in vraag wordt gesteld. Hiertoe wordt een vergelijkende studie tussen België en het Verenigd Koninkrijk (2 verschillende bloedcollectiesystemen), opgezet. Hierbij wordt nagegaan hoe etnische minderheden de organisatie van bloedcollectie uitdagen.
Promotor(en): Lesley Hustinx , Pierre Monforte
Onderzoek(st)er(s): Toyah Van der Poten
Faculteit(en): Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen
Periode: 2022 - 2026

Diversiteit en Inclusie in het Hoger Onderwijs

Omschrijving: Het hoofddoel van dit onderzoeksproject is een intersectionele analyse van in- en uitsluitingsmechanismen in het hoger onderwijs voor etnische minderheden studenten en studenten uit socio-economisch kwetsbare groepen. Tijdens dit project zullen de onderzoeker(s) barrières & bronnen van steun binnen het hoger onderwijs op een omvattende manier onderzoeken. Daartoe worden twee perspectieven gehanteerd: het agency-perspectief (d.w.z. het perspectief van de student) en het systeemperspectief (d.w.z. het perspectief van de docent en het systeem van hoger onderwijs).
Website onderzoeksproject: https://research.flw.ugent.be/en/projects/diversity-and-inclusion-higher-education
Promotor(en): Wendelien Vantieghem
Onderzoek(st)er(s): Jente De Coninck
Faculteit(en): Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Periode: 2022 - 2026

Diversiteit in Onderwijs

Omschrijving: Het project Diversiteit in Onderwijs onderzoekt de sociale ongelijkheden in het Belgische onderwijssysteem op basis van etniciteit, socio-economische achtergrond, handicap en geslacht. In samenwerking met de KULeuven en de ULB, heeft het project drie onderzoeksdoelstellingen. 1) Een analytisch overzicht van de huidige kennis betreffende sociale ongelijkheden in het Belgische onderwijssysteem 2) Een analyse van de manier waarop scholen en leerkrachten omgaan met diversiteit op school 3) Een vernieuwende analyse van het oriëntatieproces in scholen
Website onderzoeksproject: https://www.unia.be/nl/publicaties-statistieken/publicaties/diversiteitsbarometer-onderwijs
Promotor(en): Reinhilde Pulinx , Piet Van Avermaet
Onderzoek(st)er(s): Wendelien Vantieghem , Iris Roose
Faculteit(en): Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Periode: 2015 - 2016

Een psychoanalytische lezing van het religieus radicalisme binnen de context van de islam

Omschrijving: Radicaliseren wordt in de literatuur vaak benaderd als een identiteitsverhaal. Vanuit een kwalitatieve studie waarbij ik in gesprek ga met zowel hulpverleners als met (ex-)Syriëvertrekkers wil in onderzoeken hoe we radicaliseren en deradicaliseren/disengagement kunnen begrijpen en wat jihad betekent voor de deelnemers aan de studie. De studie wordt uitgevoerd vanuit een psychoanalytisch denkkader waarbinnen de verhouding identiteit-religie onderzocht wordt.
Promotor(en): Reitkse Meganck
Onderzoek(st)er(s): Amar El-Omari
Faculteit(en): Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen
Periode: 2021 - 2027

Geweld en de impact op welzijn, gezondheid en identiteit bij mannelijke migranten in transit in België en Frankrijk, onderweg naar het Verenigd Koninkrijk

Omschrijving: Na aankomst in Europa zet een toenemend aantal vluchtelingen hun reis verder naar het Verenigd Koninkrijk door het Kanaal over te steken. De media schildert deze mannen en jongens vaak af als gevaarlijk, ongewenst en als een bedreiging voor de samenleving. Door deze genderstereotypen worden zij, in vergelijking met vrouwen en kinderen, vaak als minder kwetsbaar beschouwd. Weinig onderzoek werd gevoerd naar mannelijke migranten die in transitzones in onze regio verblijven. Nochtans wordt elke migrant, of het nu mannen, vrouwen of kinderen zijn, tijdens de migratie en in transit geconfronteerd met uitdagingen op verschillende niveaus. Ons onderzoeksproject (2021-2025) wil daarom een beter begrip krijgen van de impact van geweld op de gezondheid, het welzijn en de genderidentiteit van mannelijke migranten die in transit verblijven in België en Frankrijk. De bevindingen van het onderzoek zullen leiden tot beleidsaanbevelingen en responsstrategieën voor de praktijk.
Promotor(en): Ines Keygnaert , Ilse Derluyn , Massil Benbouriche , Caroline Desombre
Onderzoek(st)er(s): Leni Linthout
Faculteit(en): Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen , Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen
Periode: 2021 - 2025

Hub Ontwikkelen in Diversiteit

Omschrijving: De Hub Ontwikkelen in Diversiteit wil met sociale innovatie de ontwikkelings- en toekomstkansen vergroten voor alle kinderen, jongeren en volwassenen in Gent. Door diversiteit optimaal te benutten pakken we sociale ongelijkheid in de context van leren aan. De Hub is een ruimte om innovatieve ideeën te laten proefdraaien in kortlopende experimenten die zowel overtuigingen, de visie en het beleid op diversiteit beïnvloeden. De experimenten komen tot stand in cocreatie en door kruisbestuiving van kennis en ervaringen, tussen de Gentse hogeronderwijsinstellingen, Stad Gent, Gentse burgers, instellingen en organisaties. We gaan met de hub van start eind 2021. In tussentijd gaan we aan de slag met proefprojecten en bouwen we de organisatie uit.
Website onderzoeksproject: https://www.ontwikkelenindiversiteit.be/
Promotor(en): Wendelien Vantieghem , Piet Van Avermaet
Onderzoek(st)er(s): Iris Vandevelde , Sofie Beunen , Eva Dierickx
Faculteit(en): Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Periode: 2019 - 2035

Islamitische paden naar convivialiteit

Omschrijving: Dit project onderzoekt convivialiteit vanuit het perspectief van moslimminderheden in België als een alledaagse praktijk waarbij religieus en cultureel verschil wordt overbrugd. Het poogt de Islamitische referentiekaders en ethiek in beeld te brengen die individuen mobiliseren bij het streven naar harmonieus samenleven langsheen religieus verschil. Het project onderzoekt het begrip 'tolerantie' in Islamitische theologische en filosofische teksten met betrekking tot Westerse stedelijke contexten. Deze inzichten worden aangevuld door antropologisch veldwerk. Het project doet empirisch onderzoek naar hoe Belgische moslims ethisch denken en ethische beslissingen nemen bij het streven naar convivialiteit en het zich positioneren op vlak van identiteit. De analyse identificeert onder meer categoriën van ervaringen van succes, falen en obstakels. Op deze manier biedt het onderzoek solide empirisch ondersteunde resultaten over aspecten van moslimleven in Europa die sterk onderbelicht zijn.
Promotor(en): Chia Longman
Onderzoek(st)er(s): An Van Raemdonck
Faculteit(en): Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Periode: 2022 - 2025

Over het (niet zo) persuasieve potentieel van metaforisch taalgebruik in nieuws mediacommunicatie. Het framen van het Latijns- Amerikaanse migratiedebat aan de hand van metaforen

Omschrijving: De persuasieve functie van metaforen wordt al lang als vanzelfsprekend beschouwd. Door hun vermogen om abstracte onderwerpen te structureren in termen van concrete ervaringsdomeinen, en daarbij sommige aspecten van het gespreksonderwerp te "benadrukken" en andere te "verbergen", worden metaforen in de nieuwsmedia beschouwd als een krachtig instrument om het denken en handelen van mensen te beïnvloeden. Recent is deze veronderstelling steeds meer onder vuur komen te liggen vanwege de wankele empirische onderbouwing en tegenstrijdige experimentele bewijzen. Dit project werpt licht op de omstreden overtuigingskracht van metaforen in de media. Aan de hand van de berichtgeving in El Diario over het Latijns-Amerikaanse migratiedebat, wordt getracht de tekortkomingen van eerdere benaderingen van metaforen aan te pakken. In plaats van zich enkel te baseren op een ‘close-text' analyse, neemt deze studie echte mediaproducenten en –consumenten serieus in haar verslag van metaforische patronen.
Website onderzoeksproject: https://research.flw.ugent.be/en/projects/not-so-persuasive-potential-metaphorical-language-news-media-communication-framing-latin
Promotor(en): Renata Enghels , Geert Jacobs
Onderzoek(st)er(s): Laurence De Backer
Faculteit(en): Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Periode: 2021 - 2025

POTENTIAL. Power to teach all. Ontwikkeling van competenties voor het creëren van inclusieve leeromgevingen

Omschrijving: Scholen en leerkrachten over de hele wereld worden geconfronteerd met een toenemende diversiteit en een toenemende complexiteit (sociale ongelijkheid, etikettering, ...). In het verleden hebben de toewijzingen van leerlingen aan klaslokalen en scholen eerder segregatie in de hand gewerkt dan inclusie aangemoedigd. Vandaag zien we een tendens naar meer inclusieve leeromgevingen (cf. o.a. het VN-verdrag van 2007, geratificeerd door België in 2009). Dit stelt echter enorme uitdagingen aan de professionele ontwikkeling van (pre-service) leerkrachten en teams. De hoofddoelstelling van het project 'POTENTIAL', Power to Teach All, is het ontwikkelen van de competenties van (pre-)leerkrachten en schoolteams om inclusieve leeromgevingen te creëren. 
Website onderzoeksproject: https://research.flw.ugent.be/en/projects/potential-power-teach-all-competence-development-create-inclusive-learning-environments
Promotor(en): Piet Van Avermaet
Onderzoek(st)er(s): Wendelien Vantieghem , Iris Roose
Faculteit(en): Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Periode: 2016 - 2019

Ruimte, plaats, identiteit, mobiliteiten, politiek van minderheden, geschiedenis van geografisch denken

Omschrijving: Mijn onderzoek spitst zich toe op ruimte, identiteit, minderheden en mobiliteiten in het algemeen. Ik heb specifiek geschreven over moslimminderheden in de Verenigde Staten en Europa, minderheden in Turkije en de geschiedenis van geografisch denken. Ik ben vooral geïnteresseerd in de rol van plaats bij het construeren van identiteiten, het trekken van grenzen en het behouden van verschillen. Ongelijke machtsverhoudingen staan centraal in mijn analyse. Ik geloof dat zonder begrip van machtsverhoudingen en de rol van plaats in machtsstrijd, men de contextualiteit, contingentie en complexiteit van mobiliteit, ruimte en identiteit niet volledig kan begrijpen. Geproduceerde discoursen, gevormd beleid, gecreëerde verhalen en gecreëerde herinneringen weerspiegelen complexe machtsverhoudingen. Het vermogen om te definiëren, grenzen te trekken, te domineren, weerstand te bieden, verschillen te creëren en in stand te houden staat centraal in mobiliteiten en identiteiten.
Promotor(en): Ilse Derluyn
Onderzoek(st)er(s): Ilhan Kaya
Faculteit(en): Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen
Periode: 2021 - 2022

Seksuele oriëntatie en genderidentiteit in de Belgische asielprocedure

Omschrijving: Mensen zijn gedwongen om hun land te ontvluchten om tal van redenen, en voor sommige is dit omwille van de vervolging die ze vrezen op basis van hun seksuele oriëntatie en genderidentiteit (SOGI). Mijn onderzoek luistert naar de ervaringen van SOGI verzoekers om internationale bescherming in België: in de opvangcentra, bij LGBTIQ+ organisaties en tijdens hun interview met de asiel instanties. Hun ervaringen, verhalen en zelfidentificatie wordt mee vorm gegeven door de mensen en instanties met wie ze in contact komen, en die ze uiteindelijk moeten overtuigen van de geloofwaardigheid van hun SOGI - wat al dan niet past binnen het dominante Westerse LGBTIQ+ discours van de luisteraar-beoordelaar.
Promotor(en): Ellen Desmet , Marlies Casier
Onderzoek(st)er(s): Liselot Casteleyn
Faculteit(en): Faculteit Recht en Criminologie
Periode: 2020 - 2024

Thuishoren in Vertaling: De Audiovisuele Transfer van Latinidad

Omschrijving: Als reactie op een discours en politiek klimaat dat steeds vijandiger wordt tegenover migratie, is een golf van online audiovisuele platformen ontstaan waar migranten samenkomen om hun etnische identiteit te benadrukken. In de context van transitmigratie door Mexico naar de VS onderzoekt dit project de audio/visuele transfer van representaties over migratie naar zelfrepresentaties op digitale platformen van migranten zelf. Door theorieën en methoden van Vertaalwetenschap & Migratie en (Digitale) Media Studies te combineren, wil dit onderzoek analyseren hoe een gevoel van identiteit en gemeenschap ontstaat en zich verder ontwikkelt op migratieroutes alsook digitaal, waar informatie circuleert en transnationale gemeenschappen worden gevormd. Podcasts, Youtubekanalen, Facebookgroepen, etc. over en door Latijns-Amerikaanse migranten worden in dit project behandeld als nieuwe vormen van vertaling waarvan het discours vorm krijgt door de context, actoren en praktijken.
Website onderzoeksproject: https://research.ugent.be/web/result/project/f7873505-674d-11ee-b1ad-3dd08fb7752a/details/bof-sta-202309-006-belonging-in-translation--the-audiovisual-transfer-of-latinidad/en
Promotor(en): Alexandra Sanchez , July De Wilde
Onderzoek(st)er(s): Elisa Robbe
Faculteit(en): Faculteit Letteren en Wijsbegeerte , Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen
Periode: 2023 - 2027