Instituut voor Recht en Ethiek in de Diergeneeskunde

Over het IRED

Het diergeneeskundig recht is een rechtstak die op vandaag relatief onbekend is maar die zowel juristen als dierenartsen aanbelangt. Ook (beroeps)ethiek in de diergeneeskunde is een relatief weinig ontwikkelde discipline die in het licht van de maatschappelijke ontwikkelingen van de laatste jaren uiteraard niet zonder belang is. De oprichting van een Instituut voor Recht en Ethiek in de Diergeneeskunde (afgekort: IRED) beoogt de belangstelling voor het diergeneeskundig recht en de (beroeps)ethiek in de diergeneeskunde te doen toenemen en streeft ernaar beide disciplines verder te ontwikkelen.

Het IRED zal eerst en vooral dienen als een interdisciplinaire en onafhankelijke denktank binnen de welke van gedachten gewisseld kan worden over uiteenlopende onderwerpen, zoals de uitoefening van de diergeneeskunde, de beroepsaansprakelijkheid van de dierenarts, dierziektebestrijding, beroepsethiek, handel in dieren, ethiek in de bredere zin van het woord, dierenwelzijn, … Daarnaast en daaruit voortvloeiend zal aandacht worden besteed aan onderzoek, bijvoorbeeld in het kader van masterproeven, dat mogelijks op termijn kan resulteren in publicaties en doctoraten.

Verder wil het Instituut een netwerk uitbouwen met instellingen en instanties uit het werkveld zoals de Orde der dierenartsen, de Vlaamse dierenartsenverenigingen, de Belgische vereniging van diergeneeskundige experten (BELVETEX), het federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen, het federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten, de federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu, het Vlaams departement leefmilieu, natuur en energie en zullen studiedagen worden georganiseerd. Het streefdoel daarbij moet zijn om van het Instituut een expertisecentrum inzake diergeneeskundig recht en (beroeps)ethiek te maken waar deze disciplines op een wetenschappelijk verantwoorde wijze worden beoefend.

Vragen over onderwerpen waarmee het IRED bezig is, kunnen steeds gesteld worden via mail.

Stichtende leden


(Ondervoorzitter)
Advocaat aan de balie van Dendermonde.
Prof. dr. Sarne De Vliegher
(Voorzitter)
Hoogleraar aan de vakgroep Interne Geneeskunde, Voortplanting en Populatiegeneeskunde van de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Gent.
Prof dr. Stef Aerts Gastprofessor diergeneeskundige ethiek UGent, Docent ethiek agro- en biotechnologie, Odisee hogeschool.

Advocaat aan de balie van Antwerpen.

Dierenarts en gerechtelijk deskundige, voorzitter BELVETEX.

 

Leden

Dierenarts Catherine Geutjens Stichtend lid van VeDa (Verenigde Dierenartsen), vertegenwoordiger van jong-VeDa en voorzitter van de "werkgroep paard". 
Dr. Chris Landuyt Dierenarts werkzaam als BMO voor het FAVV.
Prof. dr. Christel Moons Projectmedewerker Animal Behaviour, Vives Hogeschool.
Ciska De Ruyver Onderzoeker en lesgever dierenethiek bij de Onderzoeksgroep Ethologie en Dierenwelzijn aan de vakgroep Voeding, Genetica en Ethologie van de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Gent.
Marc Van Cauteren Gewezen magistraat van het openbaar ministerie

Paulien Christiaenssen
(Secretaris)

Doctoraatsonderzoeker aan de faculteit rechtsgeleerdheid van KULeuven, werkzaam binnen het multidisciplinaire project ‘Dierenwelzijn, -ethiek en -recht’, een samenwerking tussen KULeuven en UGent
Tom Hendrickx Dierenarts voor gezelschapsdieren bij Dierenkliniek SANIMALIA, medevoorzitter van de Samenwerkende Diergeneeskundige Kankercentra, ondervoorzitter van het Belgisch Kankerfonds voor Dieren

Nieuws

27-29 september 2023

In september 2023 namen Ciska De Ruyver en Stef Aerts deel aan de Veterinary Ethics Conference in Wenen met twee presentaties: over het doceren van ethiek aan grote groepen (onze studentengroepen zijn immers veel groter dan in vele andere landen), en over ons recente advies over het melden van dierenverwaarlozing en -mishandeling door dierenartsen.

Onze passage in Wenen bleef niet ongemerkt en werd ook besproken in een gekende blog/podcast rond dierethiek: “[the] assertion of a “duty to report” prompted a fascinating discussion about how veterinarians should navigate the welfare of animals with legal expectations and the interests of their clients.”

16 februari 2022 Het “Ontwerp van decreet tot wijziging van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren, wat betreft het voorzien van een strafverzwaring” werd op 2 februari jongstleden unaniem aangenomen in de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement (zie https://www.vlaamsparlement.be/en/parlementaire-documenten/parlementaire-initiatieven/1562386). De bevoegde Vlaamse Minister voor Dierenwelzijn Ben Weyts concludeerde: “De voorgestelde strafmaat in het ontwerp van decreet is de resultante van dit voorstel van het Instituut voor Recht en Ethiek in de Diergeneeskunde (IRED) en van rechtsvergelijking”. Het IRED is dan ook erg tevreden dat het heeft kunnen bijdragen aan Vlaamse wetgeving die op termijn zal leiden tot een beter dierenwelzijn in Vlaanderen.

Studiedagen

20 april 2023 “Koop en verkoop van dieren:  juridische en diergeneeskundige aspecten” in samenwerking met de Keure
19 april 2022 "De digitale (dieren)arts juridisch doorgelicht” in samenwerking met Intersentia
19 november 2O20 “Ondernemerschap verzoenen met onafhankelijkheid: uitdagingen voor de praktijkdierenarts en andere vrije beroepen anno 2020” in samenwerking met Intersentia

Wil je op de hoogte blijven van onze evenementen? Schrijf je dan in op onze lijst met geïnteresseerden.

Interne vergaderingen

2024 2023 2022 2021 2020
23 januari 9 februari 10 maart

14 januari

10 maart

20 februari 22 mei 28 juni

12 april

3 juli

18 april 12 september 20 september

14 juni

7 oktober

29 november

9 september

16 december

Publicaties

Samenwerkingen

Commissie ethiek van de KnmvD

https://www.knmvd.nl/

VeDa

https://veda.vlaanderen/