Informatie voor stagementoren

Stages binnen de opleiding Diergeneeskunde Universiteit Gent maken deel uit van het curriculum in 3de bachelor en 3de master.

Het hoofddoel van de stages is de kennismaking met het werkveld en het integreren van kennis, vaardigheden en attitudes. Ze vormen een belangrijke aanvulling op de theoretische en klinische opleiding aan de Faculteit Diergeneeskunde. Naast een stage bij de dierenarts, behoren stages in onderzoekscentra en internationale organisaties ook tot de mogelijkheden. Alle activiteiten verlopen onder begeleiding van de stagementor van de stageplaats.

Stagetypes

Bij elk stagetype horen specifieke doelstellingen die bijdragen tot het bereiken van de opleidingscompetenties van de Bachelor in de Diergeneeskunde of de opleidingscompetenties van de Master in de Diergeneeskunde (afstudeerrichting Gezelschapsdieren, Herkauwers, Onderzoek, Paard, Varken, Pluimvee en Konijn).

Naast de curriculaire stages heeft de student vanaf 2de bachelor ook de mogelijkheid om vrijwillige stages te lopen.

1. Oriëntatiestage

Tijdens de stage in 3e bachelor loopt de student 3 weken stage, waarbij meerdere stageplaatsen kunnen bezocht worden. Er kan hierbij gekozen worden uit een brede waaier van mogelijkheden: dierenartsenpraktijk gezelschapsdieren, nutsdieren, paard, maar ook stage in een bedrijf of een onderzoekscentrum behoren tot de mogelijkheden.
Deze oriëntatiestage is hoofdzakelijk een observatiestage en heeft als belangrijkste doelstelling de student reeds vroeg in het curriculum te laten kennismaken met de verschillende domeinen van het toekomstig werkveld. Dit moet de student helpen om zich te oriënteren bij de keuze qua masteropleiding (klinische afstudeerrichting (diersoort?), onderzoek, educatieve master).

BELANGRIJK: studenten 3e bachelor staan aan het begin van hun traject en zijn dus nog niet gestart met de klinische opleiding.
Tijdens 1e en 2e bachelor ligt de focus op de basiswetenschappen en kennis van het gezonde dier. In 2e bachelor worden de eerste stappen gezet qua communicatieve en klinische vaardigheden. Pas in 3e bachelor wordt gestart met de eerste preklinische vakken waaronder de propedeutica van de huisdieren (aanleren anamnese en klinisch onderzoek).

Meer informatie: Informatiebrief Oriëntatiestage

2. Afstudeerstage

In 3de master loopt de student 8 weken stage binnen het domein van zijn afstudeerrichting: Gezelschapsdieren, Herkauwers, Paard of Varken, Pluimvee en Konijn. Studenten met de afstudeerrichting Onderzoek lopen 8 weken stage binnen het domein van de Gezelschapsdieren, Herkauwers of Paard. Voor de studenten met afstudeerrichting Varken, Pluimvee en Konijn gaat het om een stage van 2 weken bij een varkensdierenarts en 2 weken bij een varkensbedrijf.
Deze afstudeerstage is een participatiestage waarbij de student actief meedraait in de dierenartsenpraktijk onder begeleiding van de verantwoordelijke dierenarts.

Meer informatie: Informatiebrief Afstudeerstage en Informatiebrief Stage Varkensbedrijf.

3. Verdiepende stage als keuzevak

De verdiepende stage in 3de master biedt de student kansen om extra praktijkervaring op te doen binnen het kader van de opleiding diergeneeskunde, maar niet beperkt tot het domein van de afstudeerrichting. Deze stage duurt 4 weken en kan doorgaan binnen een brede waaier van stageplaatsen: dierenartsenpraktijk, internationale instelling, wildlife centre, buitenlandse universitaire instelling, ….

Meer informatie: Informatiebrief Verdiepende Stage.

4. Onderzoeksstage als keuzevak

Het keuzevak onderzoeksstage in 3de master biedt de student kansen om 2 tot 4 weken stage te lopen aan een onderzoeksinstelling.
Dankzij de onderzoeksstage raakt de student beter vertrouwd met ‘onderzoek’ en wordt hij zich nog meer bewust van het belang van de multidisciplinariteit, internationalisering en wetenschappelijke integriteit in het onderzoek, en kritische wetenschappelijke ingesteldheid.

Meer informatie: Informatiebrief Onderzoeksstage.

5. Vrijwillige stages

Een vrijwillige stage maakt geen deel uit van het curriculum van de student, maar kadert wel binnen de opleiding. Deze omvat max. 60 prestatiedagen bij dezelfde stageplaats per academiejaar. De faculteit ondersteunt vrijwillige stages voor studenten die alle credits van de eerste bachelor hebben behaald.

Stageverloop

Vóór de stage

Tijdens het kennismakingsgesprek bespreken de student en de stagementor een aantal praktische en inhoudelijke (leerdoelen, verwachtingen, opdrachten) aspecten van de stage. Deze intake kan live, telefonisch, online of per e-mail plaatsvinden. De student beschikt over een leidraad/sjabloon om dit gesprek voor te bereiden en maakt nadien een kort verslag.
De stageaanvraag van de student wordt online goedgekeurd door de faculteit en door de stagementor (zie info webapplicatie).

Tijdens de stage

De student stelt zich actief op tijdens de stage en neemt verantwoordelijkheid voor het eigen leerproces. Hierbij tracht hij de vooropgestelde leerdoelen te bereiken en vraagt hij om tussentijdse feedback.

De stagementor begeleidt de student, geeft tussentijdse feedback en betrekt de student actief in de praktijkactiviteiten. De student vult online het logboek aan en werkt aan zijn stageverslag (kritische reflectie). 

Einde van de stage

Nadat de student het logboek online ingediend heeft, dient de stagementor dit logboek goed te keuren en de eindevaluatie in te vullen. Dit verloopt bij voorkeur na een evaluatiegesprek.

Nadien zal de verantwoordelijke titularis UGent, conform de richtlijnen in de betrokken studiefiche, een eindbeoordeling geven voor de stage op basis van het stageverslag én de ingediende evaluatie door de stagementor.

De opleiding vraagt de studenten om de stage te evalueren. De aangeleverde gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en worden enkel aangewend in het kader van de kwaliteitszorg.

Opmerking: bij de vrijwillige stages is er geen verslag van de intake, geen logboek of verslag, en geen formele evaluatie.

Webapplicatie

De verschillende stappen in het stageproces verlopen online via de facultaire webapplicatie www.vesta.ugent.be.
Alle goedkeuringen vervangen de handtekeningen op afgedrukte documenten.

Bij een eerste stageaanvraag ontvangt de stagementor zijn persoonlijke logingegevens.
Nadien ontvangt de stagementor bij elke stage:

  • een mail voorafgaand aan de stage met de vraag om achtereenvolgens drie documenten online goed te keuren: het verslag van de intake, de risicoanalyse (na eventuele aanvullingen) en de stageovereenkomst.
  • een mail na afloop van de stage met de vraag om achtereenvolgens online twee acties uit te voeren: het logboek goedkeuren en de eindevaluatie invullen.

Voor de stages in 3e bachelor is een zelfevaluatie verplicht. Dit betekent dat de stagementor bij het invullen van de eindevaluatie de scores die de student zichzelf toekende ook ziet en dient te bevestigen of aan te passen. Ook het invullen van commentaar is verplicht.

Voor de stages in 3e master is de zelfevaluatie facultatief. Indien deze ingevuld werd door de student dient de stagementor bij het invullen van de evaluatie de scores die de student zichzelf toekende te bevestigen of aan te passen. Ook het invullen van commentaar is verplicht.  

Voor de stages in 3de master bestaat de mogelijkheid om de stage tussentijds te evalueren.

Opmerking: bij de vrijwillige stages is er geen verslag van de intake, geen logboek of verslag, en geen formele evaluatie.

Gezondheid en Welzijn

Medisch onderzoek

De Universiteit Gent staat, voorafgaand aan de stages, in voor het medisch onderzoek van de student. Dit onderzoek gebeurt op basis van een generieke risicoanalyse. Als uit de risicoanalyse van de stageplaats blijkt dat er extra risico’s aanwezig zijn, neemt de student opnieuw contact op met het Departement Medisch Toezicht UGent voor een extra aangepast medisch onderzoek.

Verzekeringen

De Universiteit staat in voor de verzekeringen van de studenten tijdens de stage indien er een (online) stageovereenkomst afgesloten werd. Dit geldt zowel voor de curriculaire als voor de vrijwillige stages.

De wettelijk vereiste arbeidsongevallenverzekering geldt voor de activiteiten op de stageplaats, en op weg van en naar de stageplaats.

Inzake burgerlijke aansprakelijkheid geldt dat de stagegever aansprakelijk is voor de schade veroorzaakt door de stagiair in de uitoefening van de stage. Deze aansprakelijkheid van de stagegever is verzekerd binnen de polis burgerlijke aansprakelijkheid van de Universiteit Gent, dit binnen de in de polis voorziene dekkingsvoorwaarden en -limieten.

(In geval van bedrog, zware schuld en gewoonlijk voorkomende lichte schuld blijft de stagiair persoonlijk aansprakelijk. Deze persoonlijke aansprakelijkheid is niet verzekerd in de polis burgerlijke aansprakelijkheid van de UGent.)

Schade aan derden:

Aangezien de stagegever aansprakelijk is voor de occasionele lichte schuld van de stagiair tijdens de stage waardoor een derde schade lijdt, moet de stagegever de schade vergoeden die door die fout werd veroorzaakt.

De stagegever dient aangifte te doen bij zijn verzekering burgerlijke aansprakelijkheid  / beroepsaansprakelijkheid.

Indien de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid / beroepsaansprakelijkheid van de stagegever geen dekking biedt voor de occasionele lichte schuld van de stagiair, of deze dekking in de verzekering van de stagegever is uitgeput (i.e. als de schade groter is dan de verzekering maximaal kan vergoeden), kan het schadegeval aangegeven worden op de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid van de UGent, dewelke zal tussenkomen binnen de voorziene dekkingsvoorwaarden en -limieten.

Schade aan de goederen van de stagegever:

Aangezien de stagegever die schade lijdt aan zijn goederen door de occasionele lichte schuld van de stagiair tijdens de stage de schade aan zijn goederen niet zal kunnen aangeven op zijn verzekering, kan het schadegeval aangegeven worden op de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid van de UGent.

Meer info: Stages UGent: rechten en plichten.

Dosimetrie

Het dragen van een persoonlijke dosimeter is verplicht voor studenten 3de master met stage of kliniek binnen het domein van de Gezelschapsdieren en Paard.

Andere studenten mogen dus enkel de gecontroleerde zone met ioniserende straling betreden als een dosimeter ter beschikking gesteld wordt via de stageplaats. 

Stageplaatsen waar onderzoek gebeurt via scintigrafie vinken dit aan op de risicoanalyse. In dit geval dient de student voorafgaand aan de stage een extra aangepast medisch onderzoek te ondergaan.

Samenwerking Stageplaatsen en Faculteit

De opleiding kan voor de organisatie van de stages rekenen op de goede samenwerking met heel wat gemotiveerde dierenartsen en instellingen. De faculteit tracht de interactie met de stagementoren te optimaliseren dankzij tussentijdse contacten en de jaarlijkse stagementorendag.

Als tegemoetkoming voor de stageplaatsen voorziet de faculteit voor de curriculaire stages per stageovereenkomst gratis deelname aan een activiteit van de Academie voor Diergeneeskunde. De faculteit zal u hierover contacteren in het academiejaar volgend op de stage. 
Bovendien ontvangen Belgische dierenartsen 1 bijscholingspunt van de Orde der dierenartsen voor een stage van één of twee weken, 2 bijscholingspunten voor een stage van vier weken, en 4 bijscholingspunten voor een stage van acht weken, met een maximum van 10 punten per stagementor/jaar. De faculteit zal u hierover contacteren bij de start van het kalenderjaar volgend op de stage.

Aanmelden als stagementor

Dierenartsen met interesse om regelmatig studenten Diergeneeskunde te begeleiden tijdens de stage, kunnen contact opnemen met de Faculteit (zie contactgegevens).

Infodag Stagementoren

De faculteit organiseert jaarlijks een netwerkmoment voor alle geïnteresseerde stagementoren.
Hieronder vindt u de presentaties van de lezingen en workshops van de voorbije jaren.

Presentaties infodag 2023

Presentaties infodag 2019

Presentaties infodag 2018

Presentaties infodag 2017

Contactgegevens

Stagecommissie

Voorzitter Prof. dr. Jimmy Saunders – Medewerker Lut Dhont -
Decanaat +32 9 264 77 73

International Relations Office

Voorzitter Prof. dr. Sarah Gabriël - Medewerker Tanya Struik - Decanaat +32 9 264 77 72

Stagetitularissen

  • Oriëntatiestage: Prof. dr. Jimmy Saunders
  • Gezelschapsdieren: Prof. dr. Ingeborgh Polis
  • Herkauwers: Prof. dr. Lieven Vlaminck
  • Onderzoeksstage: Prof. dr. Ward De Spiegelaere
  • Paard en Verdiepende stage: Prof. dr. Peter Daels
  • Varken, pluimvee en konijn: Prof. dr. Dominiek Maes