Gezondheid, Welzijn, Verzekeringen

Medisch onderzoek

De Universiteit Gent staat, voorafgaand aan de stages, in voor het medisch onderzoek van de student. Dit onderzoek gebeurt op basis van een generieke risicoanalyse. Als uit de risicoanalyse van de stageplaats blijkt dat er extra risico’s aanwezig zijn, neemt de student opnieuw contact op met het Departement Medisch Toezicht UGent voor een extra aangepast medisch onderzoek.

Verzekeringen

De Universiteit staat in voor de verzekeringen van de studenten tijdens de stage indien er een (online) stageovereenkomst afgesloten werd. Dit geldt zowel voor de curriculaire als voor de vrijwillige stages.

De wettelijk vereiste arbeidsongevallenverzekering geldt voor de activiteiten op de stageplaats, en op weg van en naar de stageplaats.

Inzake burgerlijke aansprakelijkheid geldt dat de stagegever aansprakelijk is voor de schade veroorzaakt door de stagiair in de uitoefening van de stage. Deze aansprakelijkheid van de stagegever is verzekerd binnen de polis burgerlijke aansprakelijkheid van de Universiteit Gent, dit binnen de in de polis voorziene dekkingsvoorwaarden en -limieten.

(In geval van bedrog, zware schuld en gewoonlijk voorkomende lichte schuld blijft de stagiair persoonlijk aansprakelijk. Deze persoonlijke aansprakelijkheid is niet verzekerd in de polis burgerlijke aansprakelijkheid van de UGent.)

Schade aan derden:

Aangezien de stagegever aansprakelijk is voor de occasionele lichte schuld van de stagiair tijdens de stage waardoor een derde schade lijdt, moet de stagegever de schade vergoeden die door die fout werd veroorzaakt.

De stagegever dient aangifte te doen bij zijn verzekering burgerlijke aansprakelijkheid  / beroepsaansprakelijkheid.

Indien de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid / beroepsaansprakelijkheid van de stagegever geen dekking biedt voor de occasionele lichte schuld van de stagiair, of deze dekking in de verzekering van de stagegever is uitgeput (i.e. als de schade groter is dan de verzekering maximaal kan vergoeden), kan het schadegeval aangegeven worden op de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid van de UGent, dewelke zal tussenkomen binnen de voorziene dekkingsvoorwaarden en -limieten.

Schade aan de goederen van de stagegever:

Aangezien de stagegever die schade lijdt aan zijn goederen door de occasionele lichte schuld van de stagiair tijdens de stage de schade aan zijn goederen niet zal kunnen aangeven op zijn verzekering, kan het schadegeval aangegeven worden op de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid van de UGent.

Meer info: Stages UGent: rechten en plichten.

Dosimetrie

Het dragen van een persoonlijke dosimeter is verplicht voor studenten 3de master met stage of kliniek binnen het domein van de Gezelschapsdieren en Paard.

Andere studenten mogen dus enkel de gecontroleerde zone met ioniserende straling betreden als een dosimeter ter beschikking gesteld wordt via de stageplaats. 

Stageplaatsen waar onderzoek gebeurt via scintigrafie vinken dit aan op de risicoanalyse. In dit geval dient de student voorafgaand aan de stage een extra aangepast medisch onderzoek te ondergaan.

Wet op de Arbeidsduur

De Wet op de arbeidsduur dateert van 12.12.2010 en wil een kader scheppen om de arbeidstijden voor bepaalde beroepsgroepen te reguleren. De wet is ook van toepassing op stagiairs diergeneeskunde en hun stageplaatsen.
Hieronder noteren we alvast de krijtlijnen van deze wet.

  • De wekelijkse arbeidsduur mag niet meer bedragen dan 48 uren gemiddeld/week.
  • De arbeidsduur mag de absolute grens van 60 uren/week niet overschrijden tijdens elke arbeidsweek.
  • De duur van elke werkperiode mag nooit 24 uren overschrijden
  • Na elke arbeidsprestatie waarvan de duur tussen 12 uren en 24 uren bedraagt is een rustperiode vereist van minimum 12 opeenvolgende uren.
  • De werkgever moet op de werkplek over een register beschikken dat de door de werknemers geleverde dagelijkse prestaties volgens chronologische volgorde herneemt. (Het logboek van de student is hiervoor een geschikt instrument)

Opm. een wachtdienst met fysieke aanwezigheid op de werkplaats en een onmiddellijke beschikbaarheid waar nodig is te beschouwen als arbeidstijd. Het feit dat de werknemer mag rusten of slapen gedurende die wachttijd maakt geen verschil uit.