Stagetypes

Bij elk stagetype horen specifieke doelstellingen die bijdragen tot het bereiken van de opleidingscompetenties van de Bachelor in de Diergeneeskunde of de opleidingscompetenties van de Master in de Diergeneeskunde (afstudeerrichting Gezelschapsdieren, Herkauwers, Onderzoek, Paard, Varken, Pluimvee en Konijn).

Naast de curriculaire stages heeft de student vanaf 2de bachelor ook de mogelijkheid om vrijwillige stages te lopen.

Orientatiestage

Tijdens de stage in 3e bachelor loopt de student 3 weken stage, waarbij meerdere stageplaatsen kunnen bezocht worden. Er kan hierbij gekozen worden uit een brede waaier van mogelijkheden: dierenartsenpraktijk gezelschapsdieren, nutsdieren, paard, maar ook stage in een bedrijf of een onderzoekscentrum behoren tot de mogelijkheden.
Deze oriëntatiestage is hoofdzakelijk een observatiestage en heeft als belangrijkste doelstelling de student reeds vroeg in het curriculum te laten kennismaken met de verschillende domeinen van het toekomstig werkveld. Dit moet de student helpen om zich te oriënteren bij de keuze qua masteropleiding (klinische afstudeerrichting (diersoort?), onderzoek, educatieve master).

BELANGRIJK: studenten 3e bachelor staan aan het begin van hun traject en zijn dus nog niet gestart met de klinische opleiding.
Tijdens 1e en 2e bachelor ligt de focus op de basiswetenschappen en kennis van het gezonde dier. In 2e bachelor worden de eerste stappen gezet qua communicatieve en klinische vaardigheden. Pas in 3e bachelor wordt gestart met de eerste preklinische vakken waaronder de propedeutica van de huisdieren (aanleren anamnese en klinisch onderzoek).

Meer informatie: Informatiebrief Oriëntatiestage

Afstudeerstage

In 3de master loopt de student 8 weken stage binnen het domein van zijn afstudeerrichting: Gezelschapsdieren, Herkauwers, Paard of Varken, Pluimvee en Konijn. Studenten met de afstudeerrichting Onderzoek lopen 8 weken stage binnen het domein van de Gezelschapsdieren, Herkauwers of Paard. Voor de studenten met afstudeerrichting Varken, Pluimvee en Konijn gaat het om een stage van 2 weken bij een varkensdierenarts en 2 weken bij een varkensbedrijf.
Deze afstudeerstage is een participatiestage waarbij de student actief meedraait in de dierenartsenpraktijk onder begeleiding van de verantwoordelijke dierenarts.

Meer informatie: Informatiebrief Afstudeerstage en Informatiebrief Stage Varkensbedrijf.

Verdiepende stage als keuzevak

De verdiepende stage in 3de master biedt de student kansen om extra praktijkervaring op te doen binnen het kader van de opleiding diergeneeskunde, maar niet beperkt tot het domein van de afstudeerrichting. Deze stage duurt 4 weken en kan doorgaan binnen een brede waaier van stageplaatsen: dierenartsenpraktijk, internationale instelling, wildlife centre, buitenlandse universitaire instelling, ….

Meer informatie: Informatiebrief Verdiepende Stage.

Onderzoeksstage als keuzevak

Het keuzevak onderzoeksstage in 3de master biedt de student kansen om 2 tot 4 weken stage te lopen aan een onderzoeksinstelling.
Dankzij de onderzoeksstage raakt de student beter vertrouwd met ‘onderzoek’ en wordt hij zich nog meer bewust van het belang van de multidisciplinariteit, internationalisering en wetenschappelijke integriteit in het onderzoek, en kritische wetenschappelijke ingesteldheid.

Meer informatie: Informatiebrief Onderzoeksstage.

Vrijwillige stages

Een vrijwillige stage maakt geen deel uit van het curriculum van de student, maar kadert wel binnen de opleiding. Deze omvat max. 60 prestatiedagen bij dezelfde stageplaats per academiejaar. De faculteit ondersteunt vrijwillige stages voor studenten die alle credits van de eerste bachelor hebben behaald.