Stageflow

Vóór de stage

Tijdens het kennismakingsgesprek bespreken de student en de stagementor een aantal praktische en inhoudelijke (leerdoelen, verwachtingen, opdrachten) aspecten van de stage. Deze intake kan live, telefonisch, online of per e-mail plaatsvinden. De student beschikt over een leidraad/sjabloon om dit gesprek voor te bereiden en maakt nadien een kort verslag.
De stageaanvraag van de student wordt online goedgekeurd door de faculteit en door de stagementor (zie info webapplicatie).

Tijdens de stage

De student stelt zich actief op tijdens de stage en neemt verantwoordelijkheid voor het eigen leerproces. Hierbij tracht hij de vooropgestelde leerdoelen te bereiken en vraagt hij om tussentijdse feedback.

De stagementor begeleidt de student, geeft tussentijdse feedback en betrekt de student actief in de praktijkactiviteiten. De student vult online het logboek aan en werkt aan zijn stageverslag (kritische reflectie). 

Einde van de stage

Nadat de student het logboek online ingediend heeft, dient de stagementor dit logboek goed te keuren en de eindevaluatie in te vullen. Dit verloopt bij voorkeur na een evaluatiegesprek.

Nadien zal de verantwoordelijke titularis UGent, conform de richtlijnen in de betrokken studiefiche, een eindbeoordeling geven voor de stage op basis van het stageverslag én de ingediende evaluatie door de stagementor.

De opleiding vraagt de studenten om de stage te evalueren. De aangeleverde gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en worden enkel aangewend in het kader van de kwaliteitszorg.

Opmerking: bij de vrijwillige stages is er geen verslag van de intake, geen logboek of verslag, en geen formele evaluatie.

VESTA

De verschillende stappen in het stageproces verlopen online via de facultaire webapplicatie www.vesta.ugent.be.
Alle goedkeuringen vervangen de handtekeningen op afgedrukte documenten.

Bij een eerste stageaanvraag ontvangt de stagementor zijn persoonlijke logingegevens.
Nadien ontvangt de stagementor bij elke stage:

  • een mail voorafgaand aan de stage met de vraag om achtereenvolgens drie documenten online goed te keuren: het verslag van de intake, de risicoanalyse (na eventuele aanvullingen) en de stageovereenkomst.
  • een mail na afloop van de stage met de vraag om achtereenvolgens online twee acties uit te voeren: het logboek goedkeuren en de eindevaluatie invullen.

Voor de stages in 3e bachelor is een zelfevaluatie verplicht. Dit betekent dat de stagementor bij het invullen van de eindevaluatie de scores die de student zichzelf toekende ook ziet en dient te bevestigen of aan te passen. Ook het invullen van commentaar is verplicht.

Voor de stages in 3e master is de zelfevaluatie facultatief. Indien deze ingevuld werd door de student dient de stagementor bij het invullen van de evaluatie de scores die de student zichzelf toekende te bevestigen of aan te passen. Ook het invullen van commentaar is verplicht.  

Voor de stages in 3de master bestaat de mogelijkheid om de stage tussentijds te evalueren.

Opmerking: bij de vrijwillige stages is er geen verslag van de intake, geen logboek of verslag, en geen formele evaluatie.