Verwerking vrijstellingsdossiers

Vrijstellingen op basis van eerder verworven kwalificaties (EVK)

Wat is een EVK?

EVK's of eerder verworven kwalificaties verwijzen naar een binnenlands of buitenlands studiebewijs dat aangeeft dat een formeel leertraject met goed gevolg werd doorlopen. Voorbeelden hiervan zijn onder meer: diploma's, creditbewijzen, getuigschriften, binnen- of buitenlandse studiebewijzen, attesten van opleidingen waarvoor je een examen hebt afgelegd.

Wanneer kom je in aanmerking?

 • Bekijk het programma van je (toekomstige) opleiding in de Studiekiezer. Je kan elk opleidingsonderdeel aanklikken en de bijhorende studiefiche openen.
 • Ben je van mening dat er overeenstemming is op het vlak van inhoud, aantal studiepunten en eindcompetenties met vakken waarvoor je eerder een creditbewijs hebt behaald? Dan kan je een vrijstellingsaanvraag indienen.
 • Als je de vrijstelling gekregen hebt, maakt dit opleidingsonderdeel geen deel meer uit van jouw curriculum. Dat wil zeggen dat je niet meer naar de les hoeft, de taken en het examen ook niet moet afleggen. Op jouw puntenbrief zal verwezen worden naar de vrijstelling.

Hoe vraag je die vrijstelling(en) aan?

Procedure:

 • Stap 1: Registreer je of meld je aan in Oasis en klik in het linkermenu in de tab Curriculum op Vrijstellingen.
 • Stap 2: Maak een nieuwe aanvraag aan via ‘Aanvraag toevoegen’ en vul alle gevraagde gegevens in. Controleer je voorgeschiedenis (of vul aan) en selecteer de juiste opleiding.
 • Stap 3: Voeg één of meerdere opleidingsonderdelen toe waarvoor je een vrijstelling wil aanvragen.
 • Stap 4: Voeg één of meerdere opleidingsonderdelen toe op basis waarvan je deze vrijstelling aanvraagt met alle vereiste gegevens.
 • Stap 5: Voeg alle nodige documenten toe om je aanvraag te staven. 
 • Stap 6: Voeg eventueel een opmerking en/of motivatie toe aan je aanvraag.
 • Stap 7: Controleer of je alle gegevens correct hebt ingevuld en alle verplichte bijlages hebt toegevoegd en dien je aanvraag in.

Na het indienen van jouw aanvraag kan je de status van jouw dossier in Oasis opvolgen. Je wordt ook via e-mail op de hoogte gebracht als de status van je dossier aangepast en/of afgehandeld is.

Deadlines

 • Voor vakken van het eerste semester: 14 november
 • Voor vakken van het tweede semester en jaarvakken: 28 februari

De curriculumcommissie komt samen in oktober en februari om de vrijstellingsdossiers te bekijken en te behandelen. Voor het academiejaar start, heb je een antwoord op jouw aanvraag ontvangen.

Beroepsmogelijkheden tegen beslissingen van curriculumcommissie inzake vrijstellingen

Tegen de beslissing kan door de student beroep worden aangetekend bij de institutionele beroepscommissie. Dit beroep dient te worden ingesteld bij ter post aangetekende brief aan de Rector, Sint-Pietersnieuwstraat 25, 9000 Gent, uiterlijk de zevende kalenderdag na de dag van de kennisgeving van deze beslissing. Het bevat ten minste uw identiteit, de bestreden beslissing en, op straffe van onontvankelijkheid, een feitelijke omschrijving van de ingeroepen bezwaren. Het beroep dient in het Nederlands opgesteld, gedagtekend en ondertekend te zijn. Terzelfdertijd wordt de elektronische versie van deze brief ten titel van inlichting via e-mail verstuurd aan ombuds@UGent.be. Als datum van het beroep geldt de datum van postmerk van de aangetekende zending.

De volledige procedure vindt u in artikel 81 van het Onderwijs- en Examenreglement.

Vragen?

vrijstelling.di@ugent.be