Procedure voor de aanstelling/benoeming van een ZAP-lid

 • De AP/ATP-Beleidscommissie formuleert t.a.v. de faculteitsraad een voorstel van Nederlandstalig en Engelstalig vacaturebericht, en een bijbehorende Engelstalige (en ev. Nederlandstalige) tekst over de inpassing van het vacante ambt in de strategische krachtlijnen van de vakgroep.
 • Voor de samenstelling van de ad-hocbeoordelingscommissie bezorgt de vakgroepvoorzitter aan de decaan de namen van hoogstens vijf ZAP-leden, waaronder minstens één ZAP-lid dat verbonden is aan een andere UGent-vakgroep dan de betrokken vakgroep, en waarvan ten hoogste 3 leden hetzelfde geslacht hebben.
 • De ad-hocbeoordelingscommissie wordt als volgt verder aangevuld (waarbij er wordt op toegezien dat de volledige ad-hocbeoordelingscommissie genderevenwichtig is samengesteld, d.w.z. ten hoogste 2/3 van de commissieleden hebben hetzelfde geslacht):
 • op voorstel van de decaan:
 • minstens één ZAP-lid te kiezen uit een vaste pool die bestaat uit de decaan, de onderwijsdirecteur, de academisch secretaris, de voorzitter van de Commissie Wetenschappelijk Onderzoek, de FEA-ZAP-leden in de universitaire Onderzoeksraad, de prodecaan en de facultaire ZAP-vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur;
 • hoogstens vier extra ZAP-leden (of niet-UGent-medewerkers met een gelijkwaardig statuut);
 • de voorzitter van de ad-hocbeoordelingscommissie (ZAP-lid);
 • optioneel voor ambten vanaf 50%: één externe (=niet-UGent) expert, op basis van 3 door de vakgroepvoorzitter voorgestelde externe experten;
 • op voorstel van de OAP-geleding: 2 OAP-vertegenwoordigers (1 man + 1 vrouw; max. 1 lid uit de betrokken vakgroep);
 • op voorstel van de ATP-geleding: 2 ATP-vertegenwoordigers (1 man + 1 vrouw; max. 1 lid uit de betrokken vakgroep);
 • op voorstel van de studentengeleding: 1 studentenvertegenwoordiger.
 • De faculteitsraad formuleert een advies t.a.v. het bestuur over het vacaturebericht en de inpassingstekst en stelt de ad-hocbeoordelingscommissie aan.
 • Het bestuurscollege beslist over de openverklaring van het ZAP-mandaat.
 • Het bestuur zorgt voor de publicatie van de goedgekeurde vacatureberichten op de websites van de UGent, Euraxess en Academic Positions. Het decanaat zorgt voor de publicatie op een aantal internationale websites en stuurt de vacatureberichten en de bijbehorende inpassingstekst naar alle Belgische universiteiten, naar alle Nederlandse Technische Universiteiten en naar minstens tien buitenlandse onderzoeksgroepen die actief zijn in het vakgebied van de vacature, dit laatste op voorstel van de betrokken vakgroep.
 • Kandidaturen worden ingediend via het e-recruitmentsysteem.
 • Na het verstrijken van de uiterste inschrijvingsdatum worden alle tijdig ingediende kandidaturen zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 3 werkdagen aan de ad-hocbeoordelingscommissie ter beschikking gesteld via het e-recruitmentsysteem SuccessFactors.
 • De ad-hocbeoordelingscommissie onderzoekt de sollicitaties volgens de geldende facultaire procedure voor ZAP-aanwervingen. Het verslag van de ad-hocbeoordelingscommissie aan de faculteitsraad bevat o.a.
 • het gepubliceerde vacaturebericht;
 • de rapportering over de wijze waarop ruimere bekendheid aan de vacature werd gegeven;
 • de Engelstalige (en ev. Nederlandstalige) tekst over de inpassing van het vacante ambt in de strategische krachtlijnen van de vakgroep;
 • voor elke na selectie behouden kandidaat een objectieve samenvatting van zijn volledig dossier;
 • een beknopte, relevante en kwaliteitsvolle vergelijking van de verschillende kandidaten;
 • voor elke kandidaat (1) een gemotiveerde rangschikking, (2) het voorstel van opdracht (onderwijs en/of onderzoek en/of dienstverlening), (3) het voorstel van benoeming of aanstelling met de ingangsdatum van het mandaat, (4) het voorstel van de duur van het mandaat (max. 6 jaar) bij een aanstelling en (5) het gemotiveerd voorstel in verband met de graad en de inschaling
 • Het verslag van de ad-hocbeoordelingscommissie wordt ten laatste 10 werkdagen vóór de vergadering van de faculteitsraad aan het decanaat bezorgd. Dit verslag is vergezeld van de visietekst en het onderzoeksplan van de verschillende kandidaten.
 • De decaan wint het advies van de Facultaire Loopbaancommissie ZAP in over de voorgestelde graad en de salarisschaal.
 • De faculteitsraad brengt t.a.v. het bestuur advies uit over het geheel van de voorstellen.
 • Het Bestuurscollege beslist over de aanstelling of benoeming.