Informatie voor bedrijven

Om de werkveldcomponent in de opleiding industriële wetenschappen aan de Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur van de UGent te versterken nodigen we bedrijven en organisaties uit om meer betrokken te zijn bij de opleiding.

Dit kan door het aanbieden van tal van onderwijsactiviteiten, waarvan het opzet, de verwachtingen en de timing hieronder beknopt worden beschreven. Gelieve de bijhorende inschrijvingsformulieren op deze webpagina te gebruiken (in te vullen door iemand uit het bedrijf met een technische achtergrond) voor één of meerdere activiteiten waarna we u zullen contacteren. De deadlines voor de inschrijvingen hebben betrekking op de eerstvolgende implementatie in het academiejaar.

Gent: bouwkunde, landmeten, chemie, elektromechanica, elektrotechniek (automatisering en elektrotechniek), elektronica-ICT (elektronica, ICT en ingebedde systemen), informatica.

Kortrijk: industrieel ontwerpen, machine- en productieautomatisering.

Bedrijfsbezoek

De student maakt kennis met het bedrijf om zo de interesse voor de bedrijfswereld aan te wakkeren. Wat produceert of ontwikkelt het bedrijf? Wat is de rol van een ingenieur in dit bedrijf?  Studenten krijgen een rondleiding in het bedrijf (niet enkel een presentatie). Persoonlijke beschermingsmiddelen (indien van toepassing) worden voor de groep van studenten ter beschikking gesteld door de UGent of het bedrijf. 

 • Doelgroep: 1e bachelor
 • Duur: halve dag. Periode: februari-mei
 • Deadline inschrijving (voor eerstvolgende implementatie): 15 januari
 • Inschrijvingsformulier

Kijkstage

De student krijgt een korte algemene uitleg over het bedrijf en maakt kennis met verschillende ingenieursprofielen. Mogelijke aanpak en deelaspecten: (1) studenten observeren ingenieurs en technici op de werkvloer. Eventueel met doorschuifsysteem in (kleinere) groepen voor een aantal ingenieursprofielen  (bv. 3-tal). (2) studenten werken rond een welbepaald ingenieursprofiel of proces binnen het bedrijf een korte opdracht uit of krijgen de kans om enigszins te participeren op de werkplek. Afsluitend moment samen met uitwisseling van opgedane indrukken.

 • Doelgroep: 2e bachelor (niet verplicht, enkel gemotiveerde studenten)
 • Duur: ganse dag tijdens intersemestrieel verlof (februari) of paasvakantie
 • Deadline inschrijving: 15 januari
 • Inschrijvingsformulier

Bachelorproef

Een groep studenten (bv. 3-6) voert een technisch-wetenschappelijke opdracht uit, ofwel op de universiteit (bv. eenvoudige opstelling, programmering) of (deels) binnen het bedrijf. Het onderwerp kan ook louter theoretisch zijn (bv. data interpreteren, simulaties uitvoeren, inzichten aanbrengen, voorstellen doen). Indien het praktisch werk niet in het bedrijf kan plaatsvinden, wordt de volgende betrokkenheid verwacht van iemand uit het bedrijf: persoon komt naar de campus bij de start, halverwege en op einde van de bachelorproef en ontvangt minstens éénmaal de groep studenten in het bedrijf (of meermaals indien praktisch haalbaar of noodzakelijk voor de uitvoering). Het bedrijf wordt ook betrokken bij de evaluatie. Een gesprek is vereist voor matchmaking tussen bedrijf, studenten en opleiding.

 • Doelgroep: 3e bachelor
 • Duur: 12 weken in periode feb-mei (gemiddeld halve dag per week)
 • Deadline inschrijving: 30 november
 • Inschrijvingsformulier

Bedrijfsstage

De student komt in contact met de industriële, wetenschappelijke of maatschappelijke context van het bedrijf of de organisatie. De stage-opdracht moet inhoudelijk van een voldoende hoog wetenschappelijk-technisch niveau zijn en aansluiten bij de activiteiten van een industrieel ingenieur binnen de organisatie. De bedrijfsstage is praktijk- en/of ervaringsgericht. Standaard wordt de stage uitgevoerd in de periode juli-september. De stage vindt plaats in binnen- of buitenland. De stage gebeurt op de werkvloer onder begeleiding en opvolging van een stagementor van het bedrijf en van een academische promotor. Mogelijkheid tot tekenen van een geheimhoudingsverklaring of afspraken rond intellectuele eigendom. Een gesprek is vereist voor matchmaking tussen student en bedrijf.

 • Doelgroep: studenten tussen 3e bachelor en masterjaar
 • Duur van de stage: 120 uur (3 weken) of 200 uur (5 weken)
 • Deadline inschrijving: 31 maart
 • Inschrijvingsformulier

Masterproef

De student voert zelfstandig een technisch-wetenschappelijke opdracht uit in het bedrijf (praktische realisatie (bv. ontwerp, ontwikkeling)). Het geleverde werk moet getuigen van beheersing van tools, van inventiviteit, originaliteit en vakmanschap en van een onderzoeksgerichte houding. De masterproef wordt begeleid door iemand binnen het bedrijf en door een academische promotor. Details over de masterproefmodaliteiten industriële wetenschappen, de masterproefovereenkomst en over vertrouwelijkheidsaspecten van de masterproef zijn hier terug te vinden. De masterproef wordt doorgaans uitgevoerd doorheen het ganse academiejaar gedurende 1 à 2 dagen per week (de student combineert de masterproef met het volgen van een lessenpakket in de master). Sommige studenten voeren (voltijds) een masterproef uit in één semester van september tot januari. Een gesprek is vereist voor matchmaking tussen student en bedrijf.

Gastcollege

Gastcollege met onderwerp vrij op te geven vanuit het bedrijf. Thema dat inhoudelijk aansluit bij een opleidingsonderdeel in de opleiding. Meer informatie over de programma's van de opleidingen industriële wetenschappen vindt u in de bovenstaande overzichten van de bachelor- en masteropleidingen of op de studiekiezer. In het bijzonder interessant zijn lessen opgebouwd rond een concrete case study met het delen van ervaringen rond problem-solving bij product- of procesontwikkelingen in het bedrijf. Geen commerciële presentatie. Voorbeelden van topics voor gastcolleges zijn hier te vinden.

 • Doelgroep: bachelor- en masterstudenten
 • Richtduur gastcollege: 2 uur
 • Deadline inschrijving: geen
 • Inschrijvingsformulier

Meer info

Voor algemene vragen, gelieve contact op te nemen met info.ea@ugent.be.

Voor algemene vragen in verband met stages, gelieve contact op te nemen met stages.ea@ugent.be.