Aanstelling van doctor-assistenten

Doctor-assistenten worden aangesteld voor maximaal twee termijnen van ten hoogste drie jaar. Hun onderwijsopdrachten en administratieve opdrachten tezamen worden beperkt tot 30% van hun totale opdracht.

Procedure voor de aanstelling van doctor-assistenten

 • Voor openverklaringen bezorgt de vakgroepvoorzitter de volgende documenten aan de decaan:
   1. het Nederlands en Engelstalig vacaturebericht (de personeelsdienst stelt hiervoor sjablonen ter beschikking);
   2. de notulen van de vergadering van de vakgroepraad waarin de vacatureberichten werden goedgekeurd.
 • De Commissie van Drie onderzoekt de aanvraag tot openverklaring en geeft advies t.a.v. het bestuur. De Commissie van Drie rapporteert over haar advies op de eerstvolgende vergadering van de Faculteitsraad. Het decanaat zorgt voor het opladen van de vacatureberichten in e-recruitment.
 • Het bestuur zorgt voor de publicatie van de vacatureberichten.
 • Na afloop van de sollicitatieperiode wordt de vakgroepvoorzitter (en ev. zijn team) verwittigd van zodra de sollicitaties voor raadpleging beschikbaar zijn in e-recruitment.
 • De vakgroep(raad) onderzoekt de kandidaturen en rangschikt de kandidaten.
 • De vakgroepvoorzitter (of zijn teamlid) verplaatst in e-recruitment de geselecteerde kandidaat/kandidaten naar 'voorgesteld aan de FR' en de niet-geselecteerde kandidaten naar 'Afgewezen'. Voor de aanstelling van de gekozen kandidaat bezorgt de vakgroepvoorzitter ook de notulen van de vakgroepraadvergadering met de bespreking/motivering van de selectie van de kandidaten aan de decaan.
 • De Commissie van Drie beslist over de aanstelling op basis van het voorstel van de vakgroepraad. De Commissie van Drie rapporteert over haar beslissing op de eerstvolgende vergadering van de Faculteitsraad. Het decanaat verwerkt de beslissing in e-recruitment.
 • De aanstelling gaat ten vroegste in op de 1ste dag van de volgende maand.