Aanstelling van vervangend gastprofessor

Procedure aanstelling van een gastprofessor in het kader van de vervanging bij een onderzoekssabbatical

 1. Na de goedkeuring van de uitvoering van een onderzoekssabbatical door de Faculteitsraad, bezorgt de vakgroepvoorzitter tijdig (d.i. ten laatste 2 weken vóór de vergadering van de faculteitsraad waarop de aanstelling van de vervangende gastprofessor wordt behandeld) aan het decanaat het door de kandidaat-gastprofessor ingevulde sollicitatieformulier en het voorstel/advies van de vakgroepraad in verband met het inschakelen van de vervangende kandidaat-gastprofessor. Het verslag van de vakgroepraadvergadering bevat minstens de volgende elementen:
  • de taakomschrijving van de aan te stellen gastprofessor;
  • de wetenschappelijke en/of professionele verdiensten en specifieke algemeen erkende deskundigheid van de aan te stellen gastprofessor;
  • het voorstel van de opdracht (onderwijs en/of onderzoek);
  • het voorstel van de aanstellingstermijn (met ingangsdatum en duur van het mandaat (maximum 12 maanden!));
  • bij een bezoldigd gastprofessoraat: het voorstel van de graad en de salarisschaal van de aan te stellen gastprofessor.
 2. Op basis van de aangeleverd informatie stelt het Facultair Bestuur het verslag op voor de aanstelling van de gastprofessor.
 3. Bij een voorstel voor een mandaat van bezoldigd gastprofessor brengt de Facultaire Loopbaancommissie ZAP advies uit over het voorstel van salarisschaal.
 4. De Faculteitsraad beslist over de aanstelling van gastprofessoren met enkel een onderwijsopdracht. Voor de aanwerving van gastprofessoren met een ruimere opdracht dan enkel onderwijs brengt de Faculteitsraad advies uit t.a.v. het bestuur.
 5. Het Bestuurscollege beslist over de aanstelling van gastprofessoren met een ruimere opdracht dan enkel onderwijs.