Begeleiding na afloop van de 2de zittijd + opstart 2020-2021

Doe ik verder met mijn huidige studies? Welk traject kan ik volgen? Wat moet ik veranderen aan mijn studieaanpak? 

Allemaal vragen waar studenten vaak mee worstelen. Op basis van onderstaande informatie kan je de juiste beslissingen nemen over jouw verdere studieverloop.

 1. Ga naar de georganiseerde feedback

Voor alle vakken van de 2de zittijd wordt er feedback georganiseerd door de verantwoordelijke lesgever, maar wel enkel op de daarvoor voorziene tijdstippen. Controleer dus tijdig de UFORA-cursus van jouw vakken en/of de UFORA-infosites van jouw opleiding zodat je zeker geen feedbackmoment mist.

Het is heel belangrijk dat je deelneemt aan de feedback. Hier leer je niet alleen wat er voor jou precies is misgegaan op het examen. Je komt er ook meer te weten over de manier van verbeteren, over wat een professor precies verwacht van een antwoord,… Op basis van die feedback kan je beter inschatten wat je in de toekomst moet doen om betere slaagkansen te hebben voor je niet-geslaagde vakken.

2. Evalueer, reflecteer en zet de nodige stappen

Had je tegenvallende resultaten in 2019-2020, zet dan voor jezelf op een rij waar het is fout gelopen:

  • Heb je voldoende gestudeerd?
  • Was je interesse en motivatie voor je opleiding groot genoeg?
  • Heb je de juiste studiemethode gehanteerd?
  • Wat heb je geleerd uit de feedback door de lesgevers?
  • Waren er onvoorziene omstandigheden die je studies bemoeilijkt hebben?

Aan de hand van de antwoorden die je formuleert op bovenstaande vragen, kan je voor jezelf beslissen of je je huidige studies verder zet of niet.

Indien je in je huidige studies een bindende voorwaarde (check hiervoor je puntenbriefje op OASIS) opliep is het aangewezen om een heroriëntering te overwegen. Het verderzetten van je studies onder een bindende voorwaarde houdt immers risico’s in voor je leerkrediet, een mogelijke weigering in de opleiding,…

Indien je nog verder moet optimaliseren op vlak van studiemethode, planning,...of je wenst hulp bij het aanpakken van jouw faalangst, uitstelgedrag, stressbestendigheid,... dan bekijk je best eens het centrale en facultaire aanbod voor studiebegeleiding.

 

Kies je voor het verderzetten van je huidige opleiding of een andere opleiding BINNEN onze faculteit? Bekijk hieronder alle informatie bij punt 3.

Kies je voor een nieuwe opleiding BUITEN onze faculteit? Maak zo snel mogelijk een afspraak bij je nieuwe faculteit of nieuwe onderwijsinstelling. Zij kunnen je correct informeren omtrent vrijstellingen, inschrijvingsprocedure, mogelijk traject,…

3. Informatieverstrekking en begeleiding voor studenten die zich (her)inschrijven aan de FEB

We voorzien verschillende manieren om onze studenten te informeren en begeleiden. Om zo efficiënt mogelijk te werk te gaan en zoveel mogelijk studenten te kunnen adviseren en begeleiden vóór de start van het academiejaar op 21 september vragen we om de onderstaande initiatieven in volgorde te doorlopen.

 

Stap 1: Website

Op onze website hebben we een uitgebreid luik over hoe je je moet herinschrijven, hoe je beslissingen maakt over jouw curriculum (wat kan en mag je opnemen), hoe je dat curriculum vastlegt in OASIS, wat de deadlines hiervoor zijn,...

Alle informatie die je nodig hebt om beslissingen over jouw curriculum te nemen, vb. lesroosters, info over groepsindelingen, keuzevakken,... vind je eveneens op onze website.

 

Stap 2: Online groepssessies

Omwille van veiligheidsmaatregelen inzake Corona-covid 19 zijn we genoodzaakt studenten zoveel als mogelijk online te begeleiden. Op die manier kunnen we een toestroom van studenten 'on campus' vóór de start van het academiejaar vermijden, zodat we een start in 'code geel' niet in het gedrang brengen. Omdat we niet in de mogelijkheid zijn om met alle FEB-studenten die dat wensen vóór de start van het academiejaar een individueel gesprek te hebben, werken we dit academiejaar op een andere manier: in de periode van 10 september (dag van de puntenbekendmaking) t.e.m. 18 september kunnen studenten deelnemen aan online groepssessies. Deze sessies worden per opleiding en per 'type' traject georganiseerd zodat elke student minstens 1 sessie kan volgen die aansluit bij zijn of haar situatie.

Overzicht online groepssessies

 

Stap 3: Individueel adviesgesprek

Wie na het doorlopen van stap 1 en/of 2 nog nood heeft aan een individueel adviesgesprek, kan daarvoor terecht bij de studie- en trajectbegeleiders van onze faculteit. Dit kan pas vanaf de start van het academiejaar op 21 september. Ook die individuele gesprekken zullen online (via MS TEAMS) verlopen. Je kunt niet zomaar bij om het even welke medewerker een afspraak boeken.

Overzicht individuele adviesgesprekken