Onderzoeksprojecten

Doctoraatsonderzoek naar effectiviteit in de sport

  • effectiviteit in sportorganisaties

Effectieve organisaties vereisen competente managers, coaches en bestuurders. Het onderzoek naar competentieprofielen bij bestuurders van sportorganisaties laat toe na te gaan welke eigenschappen sportmanagers moeten hebben.

Sportorganisaties zijn meer dan in welke andere sectoren afhankelijk van elkaar en ingebed in netwerken. Effectiviteit uit zich dan ook in het open systeem model in goed stakeholder-management en aangepaste netwerkstructuren die toelaten om gezamenlijke doelen te bereiken. Momenteel wordt onderzoek verricht naar netwerken van sportorganisaties.

  • effectiviteit van sportbeleid

Binnen het (post)new public management staat co-governance centraal waarbij de overheid samen met de actoren in het sportlandschap het beleid ontwikkelt, aanstuurt en uitvoert. We doen onderzoek naar de mate waarin binnen de sport dergelijk co-governance voorkomt en of het effectief is voor de uitvoering van het sportbeleid. Momenteel zijn er drie doctoraatsprojecten lopende waarin onderzoek verricht wordt naar lokale samenwerkingen i.h.k. van een breedtesport beleid.

  • effectiviteit van een waardengedreven aanpak in sportmanagement

De sportwereld heeft af te rekenen met heel wat gebeurtenissen, zoals doping, die de waarden van sport in gevaar brengen. In het kader van de doctorale onderzoeken van Els De Waegeneer en Géraldine Zeimers, binnen de leerstoel InBev Henri de Baillet Latour-Jacques Rogge, wordt onderzoek gedaan naar Ethisch Verantwoord Sporten (o.a. de effectiviteit van ethische codes) en CSR in sport.

Binnen de sportwereld wordt reeds lang aandacht besteed aan waarden en de verspreiding van waarden gekoppeld aan sport via de Olympische Beweging. Het Olympisme integreren in sportmanagement is een vorm van CSR maar net als in de private sector blijkt ook voor de sportsector dit geen evidentie te zijn. Onderzoek zal ons meer inzicht verschaffen in de draagwijdte van de Olympische Beweging en de perceptie ervan.


Kortlopende onderzoeksprojecten

  • Impact van sportevenementen
  • Aansturing van sportfederacties
  • Innovatie in de sport
  • Relatie sportinfrastructuur en breedtesport