Onderzoeksprojecten

Innovatiemandaat (Vlaio): ontwikkeling van innovatie, effectieve tools om het motiverend besturen in sportclubs te versterken

Bestuurders van de sportclubs (meestal vrijwilligers) staan voor de grote uitdaging om de club financieel gezond te houden, om leden te behouden, en om vrijwilligers voor de brede basiswerking aan te trekken

 • Dit vereist een sterke motiverende bestuursstijl

Doel van het innovatiemandaat:

 • Een scan ontwikkelen om de motiverende bestuursstijl in sportclubs te meten. Hierbij wordt zowel de motiverende stijl die bestuursleden hanteren in hun interactie met belanghebbenden als de motiverende stijl die bestuursleden onderling hanteren in kaart gebracht.
 • Simulatietrainingen ontwikkelen die de motiverende bestuursstijl in de sportclub effectief versterken.
 • Het effect van de scan en simulatietrainingen op het motiverend besturen en de motivatie van de belanghebbenden testen.
  Hiervoor werken we samen met de Vlaamse Sportfederatie

Hiervoor werken we samen met de Vlaamse Sportfederatie

Contact: dr. Tom De Clerck
Meer informatie: https://www.vlaamsesportfederatie.be

De impact van gokreclame in de sport op de normalisering van gokken en gokgedrag (FOD Justitie, 2022-2023)

Dit onderzoeksproject omvat twee delen:

 • Een systematische literatuurstudie van bestaand onderzoek naar de impact van sportsponsoring door gokbedrijven.
 • Twee experimentele studies naar respectievelijk de impact van shirtsponsoring en billboardsponsoring door gokbedrijven in de sport.

Contact: Prof. dr. Bram Constandt

Verantwoordelijk en duurzaam management in sportorganisaties: Richting een geïntegreerde waarde(n) benadering (BOF, 2023-2027)

De VN ontwikkelde 17 duurzame ontwikkelingsdoelen (vb. goede gezondheid en welbevinden, minder ongelijkheid en klimaatactie) in functie van 2030. Ondanks groeiende aandacht is er weinig kennis over hoe sport kan helpen om deze doelen te bereiken (Hugaerts et al., 2021; Schyvinck, 2021).
Dit project zal de rol van sport als een instrument voor duurzame ontwikkeling in de samenleving bestuderen, met aandacht voor de rol van sportorganisaties. De centrale idee is dat de toekomst van sport afhangt van de toegevoegde waarde die het kan genereren (Tännsjö & Tamburrini, 2000). Dit project omvat een historische en ethische analyse van de creatie van toegevoegde waarde en het balanceren van waarden (vb. sportieve, sociale, culturele, morele, economische, geopolitieke en ecologische waarden) in en via sport, alsook interviews en surveyonderzoek in sportorganisaties, eventorganisatoren en beleidsmakers. Dit project zal leiden tot een geïntegreerd kader omtrent duurzame waarde(n) in sport.
Contact: Prof. dr. Bram Constandt 

GAMSPON – De relatie tussen goksponsoring en de normalisering en prevalentie van gokken (BELSPO, 2023-2026)

Via dit onderzoeksvoorstel zullen we de impact van gokreclame op (problematisch) gokgedrag, attitudes m.b.t. gokgedrag en intenties m.b.t. gokgedrag bij jongeren en volwassenen in kaart brengen. Inzichten uit dit project zullen worden gebruikt om beleidsrichtlijnen te ontwikkelen met als finaal doel personen die gokken beter te beschermen en gokschade te voorkomen.

Om antwoord te kunnen bieden op deze centrale onderzoeksvraag, worden vier verschillende onderzoeksdoelstellingen geformuleerd.

 • De eerste onderzoekdoelstelling gaat de prevalentie na van (problematisch) gokgedrag bij de Belgische bevolking en onderzoekt de relatie tussen blootstelling aan goksponsoring en gokgedrag.
 • Een tweede doelstelling focust op de causale relaties bij volwassen tussen goksponsoring en gok-gerelateerde attitudes, intenties en gedragingen, en welke onderliggende mechanismen deze relaties verklaren.
 • De derde doestelling onderzoekt de attitude en de houding van jongeren (16 tot 21 jaar) ten aanzien van sponsoring door gokmerken en hoe dit bijdraagt aan de normalisatie van gokken.
 • Een vierde en laatste doelstelling richt zich op het informeren van de belanghebbenden en de bereidheid van stakeholders (de gokindustrie, de praktijk en het beleid) om de wetenschappelijk onderbouwde richtlijnen te implementeren.

Om aan deze vier diverse doelstellingen te voldoen, zal het onderzoek gebruikmaken van een multi-methodebenadering. Een combinatie van kwantitatieve (experimenteel en survey onderzoek) en kwalitatieve methoden (focusgroepen) zal worden aangewend om antwoord te bieden op de verschillende onderzoeksvragen.
Elk van de onderzoeksdoelstellingen wordt gekoppeld aan een specifieke dataverzameling en dataverwerking. Zo wordt onderzoeksdoelstelling 1 beantwoord aan de hand van een survey studie (ingebed in de nationale Gezondheidsenquête van Sciensano), wordt voor onderzoeksdoelstelling 2 een serie experimentele studies uitgevoerd, en worden onderzoeksdoelstellingen 3 en 4 beantwoord aan de hand van focusgroepen.
Contact: Prof. dr. Bram Constandt

Sportsponsoring als een vehikel voor gokaanbieders: Hoe goksponsoring in de sport consumenten overtuigt en bijdraagt tot gokschade (FWO, 2023-2027)

Gokken wordt steeds populairder als vrijetijdsbesteding. Een aanzienlijk aantal mensen loopt echter het risico om verslaafd te raken aan gokken, wat niet alleen gerelateerd is aan financiële problemen, maar ook aan drugsmisbruik, depressie en zelfdoding. Gokmarketing is één factor die bijdraagt aan het gokgedrag van consumenten.
Een specifieke vorm van gokmarketing die steeds populairder wordt bij aanbieders van gokspelen en die tegelijkertijd onderwerp is van publieke en regelgevende discussies, is sportsponsoring door gokaanbieders. De sterke alliantie tussen gokken en sport, wat ook wordt aangeduid als de gamblification of sports, kan moreel in twijfel worden getrokken. Het gezonde imago van sport kan namelijk worden overgedragen op gokken (het 'health-halo effect'), wat gokken normaliseert en gokparticipatie vergroot. Desondanks is empirisch en wetenschappelijk onderzoek naar de beïnvloedingskracht van sponsoring door gokaanbieders schaars. Daarom onderzoekt het huidige project hoe sportsponsoring door gokaanbieders consumenten beïnvloedt in termen van gok-gerelateerde overtuigingen, attitudes en gedragingen.
Daarnaast wordt de rol van morele geschiktheid van de sponsoring en teamidentificatie onderzocht. Dit project zal resulteren in inzichten in en aanbevelingen voor overheidsbeleid, regelgevende instanties en sportbestuursorganen.
Contact: Prof. dr. Bram Constandt

PrOFS: Prevention Of Fraud in Sports

Het PrOFS project biedt een ambitieuze, state-of-the-art, multidisciplinaire wetenschappelijke benadering in preventie van fraude in sport. Het project beoogt een systemische verandering, die mogelijk wordt gemaakt door de nauwe samenwerking tussen een breed scala aan onderzoekers, diverse stakeholders in de strijd tegen fraude in sport, en het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek (FWO).

Vanuit een wetenschappelijke basis willen de onderzoekers van het PrOFS project enkele concrete tools ontwikkelen en testen voor het werkveld binnen de sportsector, zoals de fraude in sport barometer, risicoaudit of misdaad-monitoring. Daarnaast willen de onderzoekers ook concrete oplossingen aanreiken zoals nieuwe wetgeving, educatieve workshops of competitie-hervormingen, met als ultieme doel de optimalisatie van de strijd tegen fraude in sport.

Contact: Prof. dr. Annick Willem
Meer info: https://www.sportmanagementugent.com/profs

Clubgrade: identificeren en versterken van essentiële managementprocessen in sportclubs

Veel sportclubs hebben problemen die hun bestaan bedreigen zoals een daling van het aantal trainers, vrijwilligers en leden, en een afname van de financiële draagkracht. Deze problemen zijn deels te wijten aan veranderingen in de externe omgeving zoals dalende subsidies, demografische veranderingen en de concurrentie van commerciële organisaties.
Er zijn echter ook managementprocessen die de bestuursleden zelf in handen kunnen nemen om de clubwerking te versterken.

Doel van Clubgrade:

 • Identificeren van effectieve managementprocessen
 • Ontwikkelen en evalueren van een interventie die het versterken van de effectieve managementprocessen beoogt
 • Het effect van deze interventie op de clubwerking, de gedragingen en attitudes van belanghebbenden zoals coaches, vrijwilligers en leden, en het menselijk en financieel kapitaal van de sportclub onderzoeken.

Contact: dr. Tom De Clerck
Meer info: https://clubgrade.be

EPOSM: Evidence-based Prevention Of Sporting-related Match-fixing

EPOSM is een Erasmus+ Sport samenwerking tussen academische en niet-academische organisaties dat sport gerelateerde matchfixing onderzoekt in verschillende sportdisciplines op Europees niveau. Bovendien zal dit project ook op maat gemaakte trainingssessies organiseren.

Het doel van EPOSM is in eerste instantie het bewustzijn over de prevalentie van sportgerelateerde matchfixing verhogen. Even belangrijk is om de morele beoordeling over het feit dat sportgerelateerde matchfixing fout is, te stimuleren. Sportgerelateerde matchfixing bedreigt namelijk de geloofwaardigheid en de aantrekkelijkheid van sport. Tot slot willen de onderzoekers en betrokken partijen hun kennis over sportgerelateerde matchfixing delen en overdragen via de organisatie van op maat gemaakte trainingssessies.

Contact: Stef Van Der Hoeven
Meer info: https://www.eposm.net/

  Onderzoeksplatform Sport

  Sinds 1 oktober 2017 bestaat het Onderzoeksplatform Sport, een onderzoekssamenwerking tussen de KULeuven, VUB en UGent voor beleidsrelevant onderzoek in de sport in Vlaanderen, gefinancierd door Sport Vlaanderen. Het platform beslaat drie verschillende onderzoekslijnen:

  • Beleidsmonitoring
  • Sportparticipatie
  • Motorische ontwikkeling bij jonge kinderen.

  Thomas De Bock van het team Sportmanagement UGent werkt op de onderzoekslijnen beleidsmonitoring en sportparticipatie, specifiek omtrent laagdrempelig sporten.

  Contact: Thomas De Bock
  Meer info: https://www.sport.vlaanderen/onderzoeksplatform-sport/