Onderzoeksprojecten

Onderwijs

Lopende projecten:

- De leraar Lichamelijke Opvoeding als motiverende coach: Het ontwikkelen van een online evidence-based opleidingsaanbod voor leraren Lichamelijke Opvoeding
- Effectieve professionele ondersteuning voor startende leraren lichamelijke opvoeding
- Aan de slag met ondersteunende rollen in de les Lichamelijke Opvoeding in het basisonderwijs in Nederland
- Vakdidactisch onderzoek: Het stimuleren (door coöperatief leren) en meten van sociaal-relationele competenties binnen de vakken economie en lichamelijke opvoeding in het secundair onderwijs
- Testangst en motiverend evalueren in het economie-onderwijs

Gerealiseerde projecten:

- ‘Help, mijn ouders en leerkrachten zetten mij onder druk!’ Een onderzoek naar de antecedenten en gevolgen van de manier waarop adolescenten omgaan met controlerend gedrag (2022)
- Motiverend evalueren in een les Lichamelijke Opvoeding: Het effect van het stellen van doelen en het geven van op groei-gerichte feedback op de motivatie voor Lichamelijke Opvoeding (2021)
- Primary prevention of sports-related injuries in and through physical education teachers: feasibility, effectiveness and transferability tot he adolescents (2016)
- Attending to the dark side of teachers’ motivating style: Controlling teaching in relation to student motivation in physical education (2016)
- Antecedents of motivating and demotivating teaching behavior and burnout in physical education teachers (2014)
- Optimal motivation in physical education: identifying and manipulating need-supportive teaching behavior (2014)

Sport

Lopende projecten:

- Motiverend en demotiverend gedrag van ouders en coaches in de jeugdsport
- Bidirectionele invloeden in coach-atleet relaties en team dynamieken
- Morele identiteit van sporters en personeel
- Grenzen verleggen of grenzen overschrijden? Definiëren van de grijze zone in de sport en het ontwikkelen van interventies ter preventie van grensoverschrijdend gedrag in de sport
- Innovatiemandaat (Vlaio): ontwikkeling van innovatie, effectieve tools om het motiverend besturen in sportclubs te versterken

Gerealiseerde projecten:

- “Iedereen is een winnaar": leidt overschatting van de eigen mogelijkheden uiteindelijk tot drop-out uit de sport? (2022)
- Effectiviteit van sportclubs: identificeren en versterken van essentiële managementprocessen en bestuursstijlen (2021)
- Motivating children and adolescents to develop a physically active lifestyle: the role of extracurricular school-based sports and motor competence (2017)

Gezondheid

Lopende projecten:

- Meer effectief en continu werkplekleren in de gezondheidszorgopleidingen door het optimaliseren van competentie ontwikkeling?
- Begrijpen en optimaliseren van (de)motiverende interactiestijlen van zorgprofessionals bij het ondersteunen van patiënten hun zelfmanagement

De leraar Lichamelijke Opvoeding als motiverende coach: Het ontwikkelen van een online evidence-based opleidingsaanbod voor leraren Lichamelijke Opvoeding

Achtergrond: Leraren lichamelijke opvoeding (LO) die een motiverende lesgeefstijl hanteren, stimuleren de autonome motivatie van de leerlingen en kunnen zo een actieve levensstijl bevorderen.
Doel: Een online tool ontwikkelen en evalueren om de motiverende lesgeefstijl van leraren LO te verbeteren (https://vobserver.sportamundi.com/). In de tool reflecteren leraren over hun eigen lesgeefstijl op basis van een persoonlijk profiel en video-annotaties van hun lesopnames.
Contact: Arne Bouten focust op het effect van het gebruik van de tool op de leraar (bijv. motiverende lesgeefstijl en vertrouwen in eigen lesgeefstijl), Nele Van Doren focust op het effect op de leerling (bijv. motivatie en fysieke activiteit).

Effectieve professionele ondersteuning voor startende leraren lichamelijke opvoeding

Achtergrond: Beginnende leraren worden op korte tijd aan verschillende uitdagingen zoals klasmanagement, omgaan met opstandig gedrag van leerlingen, stress en werkdruk, … blootgesteld. Een hoog percentage van deze startende leraren secundair onderwijs stopt binnen de eerste vijf jaar met lesgeven.
Doel:Nagaan hoe de aanvangsbegeleiding en het algemeen welbevinden van startende leraren LO kan worden geoptimaliseerd:

 • In kaart brengen van de specifieke noden van de startende leraren LO.
 • Startende en meer ervaren leraren LO vergelijken op vlak van (de)motiverende lesgeefstijlen en de antecedenten ervan.
 • Ontwikkelen en evalueren van een evidence-based begeleidingstraject voor startende leraren LO.

Contact: Silke Hellebaut

Aan de slag met ondersteunende rollen in de les Lichamelijke Opvoeding in het basisonderwijs in Nederland

Achtergrond: In Nederland wordt het bewegingsonderwijs in het basisonderwijs vormgegeven aan de hand van twee kerndoelen.

 • Leren bewegen: De leerlingen leren op een verantwoorde manier deelnemen aan de omringende bewegingscultuur en leren de hoofdbeginselen van de belangrijkste bewegings- en spelvormen ervaren en uitvoeren.
 • Bewegen leren regelen: De leerlingen leren samen met anderen aan de hand van 9 reguleringsdoelen op een respectvolle manier aan bewegingsactiviteiten deelnemen, afspraken maken over het reguleren daarvan, de eigen bewegingsmogelijkheden inschatten en daarmee bij activiteiten rekening houden.

Doel:Het in kaart brengen van de gevolgen voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling in de les LO.

 • Opstellen van een review met betrekking tot de beschikbare wetenschappelijke evidentie als het gaat over persoonlijke en sociale ontwikkeling van basisschoolkinderen via Lichamelijke Opvoeding en Sport.
 • Meten hoe gymdocenten die als expert worden gezien (op het gebied van leren regelen) bewegen leren regelen en implementeren in hun huidige praktijk.
  Ontwikkelen van een wetenschappelijk onderbouwd vormingstraject voor gymdocenten zodat ze bewegen leren regelen efficiënter kunnen realiseren in hun dagdagelijkse klaspraktijk.

Contact: Katrijn Opstoel

Vakdidactisch onderzoek: Het stimuleren (door coöperatief leren) en meten van sociaal-relationele competenties binnen de vakken economie en lichamelijke opvoeding in het secundair onderwijs

Doelen van dit project:

 • Ontwikkelen van een evidence-based lessenpakket voor het vak (Bedrijfs)economie dat gestoeld is op de werkvorm samenwerkend leren en dat toelaat om zowel inhoudsgebonden als sociale competenties in samenhang te realiseren.
 • Ontwikkelen van vakspecifieke ((Bedrijfs)economie en Lichamelijke Opvoeding) evaluatiemethoden voor het evalueren van de sociaal-relationele competenties van leerlingen in het secundair onderwijs.
 • Ontwikkelen van een valide en betrouwbaar meetinstrument om de sociaal-relationele competenties vakoverschrijdend in kaart te brengen.
 • Onderzoeken wat de effecten van samenwerkend leren zijn op de realisatie van inhoudsgebonden en sociaal-relationele competenties binnen de vakken (Bedrijfs)economie en Lichamelijke Opvoeding.

Contact: Amelie Vanhove

Testangst en motiverend evalueren in het economie-onderwijs

Achtergrond: Veel studenten ervaren stress voor toetsen en examen, maar voor sommige studenten is deze druk en stress zo groot dat zij testangst ervaren. Testangst is een fundamentele uitdaging in het onderwijs omdat het niet alleen samenhangt met een lager welbevinden, maar ook leidt tot een lagere schoolresultaten.
Doel:Nagaan hoe leerlingen secundair onderwijs op een gemotiveerde manier kunnen geëvalueerd worden om de ervaren testangst te verlagen en de schoolresultaten te verhogen:

 • Onderzoeken of de communicatiestijl van de leerkrachten en het aanbieden van keuze tussen (toets)vragen een effect heeft op testangst.
 • Focus op de volledige leer-toetscyclus: voorbereidingsfase, testfase en reflectiefase.

Contact: Stefanie De Jonge

‘Help, mijn ouders en leerkrachten zetten mij onder druk!’ Een onderzoek naar de antecedenten en gevolgen van de manier waarop adolescenten omgaan met controlerend gedrag (2022)

Achtergrond: Ouders en leerkrachten spelen een belangrijke rol in de motivatie, betrokkenheid en welzijn van jongeren. Minder onderzoek gebeurt op de actieve rol die de jongeren zelf hierin spelen.
Doel:Onderzoeken hoe adolescenten omgaan met druk van ouders of leerkrachten

 • Nagaan waarom adolescenten verschillend reageren wanneer ze geconfornteerd worden met een controlerende ouder of leerkracht. Hierbij werd gekeken naar de rol van het temperament van de jongere en de mate waarin de thuisomgeving autonomie-ondersteunend is.
 • Nagaan of de negatieve effecten van een controlerende stijl minder uitgesproken zou zijn wanneer jongeren adaptieve copingstrategieën hanteren en uitvergroot wordt wanneer jongeren maladaptive copingstrategieën gebruiken.

Contact: Nele Flamant - Het doctoraat is terug te vinden via volgende link.

Motiverend evalueren in een les Lichamelijke Opvoeding: Het effect van het stellen van doelen en het geven van op groei-gerichte feedback op de motivatie voor Lichamelijke Opvoeding (2021)

Achtergrond: Het geven van prestatie cijfers in de Lichamelijke Opvoeding (LO) heeft vaak een negatief effect op de zelf-waargenomen competentie, waardoor leerlingen mogelijkerwijs minder autonome vormen van motivatie en gevoelens van angst zullen ervaren.
Assessment for learning, dat bestaat uit de twee strategieën - het stellen van doelen en het geven van op groei gerichte feedback - zou ervoor zorgen dat leerlingen zullen groeien in hun zelf-waargenomen gevoelens van competentie en autonome motivatie voor de les LO.
Doel: Het onderzoeken van de effecten van verschillende vormen en kwaliteitsaspecten van assessment op de motivatie van leerlingen in de les Lichamelijke opvoeding.

 • Krijgen van inzicht in individuele veranderingen in de ontwikkeling van zelf-waargenomen competentie, motivatie en angst bij leerlingen tijdens het assessmentproces.
 • (Experimenteel) testen van de impact van verschillende motiverende assessmentstrategieën.

Contact: Christina Krijgsman - Het doctoraat is via volgende link beschikbaar.

Primary prevention of sports-related injuries in and through physical education teachers: feasibility, effectiveness and transferability tot he adolescents (2016)

The PhD is available through following link.

Attending to the dark side of teachers’ motivating style: Controlling teaching in relation to student motivation in physical education (2016)

The PhD is available through following link.

Antecedents of motivating and demotivating teaching behavior and burnout in physical education teachers (2014)

The PhD is available through following link.

Optimal motivation in physical education: identifying and manipulating need-supportive teaching behavior (2014)

This PhD is available through following link.

Motiverend en demotiverend gedrag van ouders en coaches in de jeugdsport

Achtergrond: Zowel ouders als coaches spelen een belangrijke rol in de sportbeleving van jeugdsporters.
Doel:
Welke (combinaties aan) (de)motiverende gedragingen van coaches en ouders gaan gepaard met de gevolgen voor het welzijn, de motivatie, en de prestatie van jeugdsporters?
Welke factoren zorgen ervoor dat coaches een motiverende dan wel demotiverende stijl hanteren?
Contact: Sofie Morbée

Bidirectionele invloeden in coach-atleet relaties en team dynamieken

Doelen:
In kaart brengen van de wederzijdse beïnvloeding die coaches en atleten op elkaar hebben in individuele en teamsporten op motivationeel en emotioneel vlak.
Dyadische statistische modellen en technieken afstemmen op de sportcontext en aanwenden om een diepgaander en vollediger beeld te krijgen van dynamieken in coach-atleetrelaties en teams.
Contact: Marieke Fonteyn

Morele identiteit van sporters en personeel

Achtergrond: Corruptie en fraude vormen een grote bedreiging voor de sport zelf en voor de betrokkenen.
Doel:Nagaan of de Morele Identiteit een beschermende buffer is tegen de uitvoering van immorele gedragingen:
Bestuderen van Morele Identiteit via surveys en veldexperimenten.
Ontwikkelen en evalueren van een prototype van een Workshop Morele Educatie voor atleten om hen te informeren over het belang van fraude preventie en hen te trainen hoe frauduleus gedrag te herkennen en erop te reageren.
Contact: Tassilo Tissot

Grenzen verleggen of grenzen overschrijden? Definiëren van de grijze zone in de sport en het ontwikkelen van interventies ter preventie van grensoverschrijdend gedrag in de sport

Achtergrond: Grensoverschrijdend gedrag jegens kinderen en jongeren neemt epidemische proporties aan. Gegeven de verregaande negatieve gevolgen, wordt het gezien als een groot probleem voor de volksgezondheid wereldwijd. Sport is niet immuun voor deze problematiek.
Doel:Nagaan of de fysieke en psychologische grenzen door de sporter, coach, sportprofessional, of entourage van de sporter op een gezonde manier kunnen verlegd worden, zonder grenzen te overschrijden?
Creëren van een gemeenschappelijke taal onder sportprofessionals door het ontwikkelen van een evidence-based én leeftijdsspecifieke taxonomie met betrekking tot ‘het gedrag in de grijze zone’.
Onderzoeken van grensoverschrijdend gedrag in de sport in een breder kader door na te gaan welke coaching stijlen risicovol zijn of juist best gecombineerd worden om grensoverschrijdend gedrag tegen te gaan.
Aanpakken van de normalisatie van grensoverschrijdend gedrag op organisatieniveau door een reeks (micro-)interventiestudies.
Contact:Elisa Lefever focust op de gevolgen van verschillende coachingstijlen, Felien Laureys probeert de ‘grijze zone’ te verduidelijken.

Innovatiemandaat (Vlaio): ontwikkeling van innovatie, effectieve tools om het motiverend besturen in sportclubs te versterken

Achtergrond: Bestuurders van de sportclubs (meestal vrijwilligers) staan voor de grote uitdaging om de club financieel gezond te houden, om leden te behouden, en om vrijwilligers voor de brede basiswerking aan te trekken
Dit vereist een sterke motiverende bestuursstijl
Doel van het innovatiemandaat:

 • Een scan ontwikkelen om de motiverende bestuursstijl in sportclubs te meten. Hierbij wordt zowel de motiverende stijl die bestuursleden hanteren in hun interactie met belanghebbenden als de motiverende stijl die bestuursleden onderling hanteren in kaart gebracht.
 • Simulatietrainingen ontwikkelen die de motiverende bestuursstijl in de sportclub effectief versterken.
 • Het effect van de scan en simulatietrainingen op het motiverend besturen en de motivatie van de belanghebbenden testen.
  Hiervoor werken we samen met de Vlaamse Sportfederatie.

Contact: Tom De Clerck

“Iedereen is een winnaar": leidt overschatting van de eigen mogelijkheden uiteindelijk tot drop-out uit de sport? (2022)

Achtergrond: Het toenemend aantal jongeren en kinderen die niet aan sport doen is ontmoedigend. Daarbovenop is fysieke inactiviteit een van de belangrijkste gezondheidsrisico’s in verband met de wereldwijde epidemie van zwaarlijvigheid en chronische ziekten zoals diabetes en hartaandoeningen.
Doel: Meer inzicht krijgen in de onderliggende factoren die uitval uit de sport veroorzaken.

 • Onderzoeken van de rol van overschatting van iemands persoonlijke motorische competentie bij het voorspellen van persistentie in, versus drop-out uit de sport.
 • Onderzoeken van de psychologische en contextuele voorlopers van deze overschatting.

Effectiviteit van sportclubs: identificeren en versterken van essentiële managementprocessen en bestuursstijlen (2021)

Achtergrond: Veel sportclubs hebben problemen die hun bestaan bedreigen zoals een daling van het aantal trainers, vrijwilligers en leden, en een afname van de financiële draagkracht. Deze problemen zijn deels te wijten aan veranderingen in de externe omgeving zoals dalende subsidies, demografische veranderingen en de concurrentie van commerciële organisaties.
Er zijn echter ook managementprocessen die de bestuursleden zelf in handen kunnen nemen om de clubwerking te versterken.
Doel van Clubgrade:

 • Identificeren van effectieve managementprocessen.
 • Ontwikkelen en evalueren van een interventie die het versterken van de effectieve managementprocessen beoogt.
 • Het effect van deze interventie op de clubwerking, de gedragingen en attitudes van belanghebbenden zoals coaches, vrijwilligers en leden, en het menselijk en financieel kapitaal van de sportclub onderzoeken.

Contact: Tom De Clerck
Meer informatie: https://www.clubgrade.be/

Motivating children and adolescents to develop a physically active lifestyle: the role of extracurricular school-based sports and motor competence (2017)

This PhD is available through following link.

Meer effectief en continu werkplekleren in de gezondheidszorgopleidingen door het optimaliseren van competentie ontwikkeling?

Achtergrond: Om hoogstaande patiëntenzorg te garanderen, is het noodzakelijk voor elke student om zowel tijdens hun opleiding als na afstuderen hun competenties te (blijven) ontwikkelen. Dit gebeurt voornamelijk op de werkplek.
Binnen dit onderzoek werd reeds aangetoond dat er een gebrek is aan continuïteit in competentie ontwikkeling en dat er een sterke focus ligt op technische competenties ten koste van generieke competenties (bv. communicatie, leiderschap, etc.).
Naast het gebrek aan continuïteit en de grote focus op technische competenties, ontbreekt ook uniformiteit tussen de verschillende gezondheidszorgopleidingen waardoor het opleiden van studenten complex wordt voor mentoren en stagebegeleiders. Daarenboven wordt hierdoor de interprofessionele samenwerking bemoeilijkt.
Doelen:

 • Kan de identificatie van facilitatoren en barrières voor competentie ontwikkeling helpen om oplossingen te bieden?
 • Kan een ePortfolio de competentie ontwikkeling ondersteunen?
 • Kan een overkoepelend competentiekader helpen om de competentie ontwikkeling te ondersteunen en uniformiteit tussen opleidingen te verhogen?
 • Kan het identificeren van gedragsindicatoren vanuit de literatuur helpen om interprofessionele communicatie meetbaar te maken en ervoor te zorgen dat interprofessionele communicatie geoptimaliseerd wordt?

Contact: Oona Janssens

Begrijpen en optimaliseren van (de)motiverende interactiestijlen van zorgprofessionals bij het ondersteunen van patiënten hun zelfmanagement

Achtergrond: Via hun (de)motiverende interactiestijlen spelen zorgprofessionals een belangrijke rol in het stimuleren van patiënten hun zelfmanagement (actieve betrokkenheid in het eigen zorgtraject) .
Doelen:

 • In kaart brengen van de (de)motiverende interactiestijlen van zorgprofessionals (in opleiding) en de antecedenten van deze interactiestijlen.
 • Ontwikkelen en evalueren van een training ter verbetering van zorgprofessionals (in opleiding) hun (de)motiverende interactiestijlen.

Contact: Laura Hesters