Onderwijs- en examenreglement : artikel 55 : Examenkansen

§1 …

§2 De studenten hebben het recht om voor elk opleidingsonderdeel waarvoor ze geen creditbewijs hebben behaald tijdens de eerste- of tweedesemesterexamenperiode, de tweede examenkans te benutten tijdens de tweedekansexamenperiode.

Indien de onvoldoende die ze behaalden werd getolereerd in gevolge de toepassing van artikel 67 of artikel 71, behouden ze de deliberatiebeslissing / diplomabeslissing die in de eerstekansexamenperiode werd genomen, inclusief, in voorkomend geval, wat de toegekende graad van verdienste betreft.  Slagen ze in de tweedekansexamenperiode, dan leidt dit enkel tot de afgifte van een creditbewijs voor het betrokken opleidingsonderdeel.  Op het diplomasupplement wordt het cijfer behaald in de eerstekansexamenperiode vermeld.

Studenten die wensen dat het examencijfer behaald in de tweedekansexamenperiode meetelt voor het berekenen van de graad van verdienste bij het behalen van het diploma voor de betrokken opleiding, dienen afstand te doen van de deliberatiebeslissing / diplomabeslissing die in de eerstekansexamenperiode werd genomen.  Ten aanzien van hen wordt vervolgens een nieuwe positieve deliberatiebeslissing / diplomabeslissing genomen in de tweedekansexamenperiode die in de plaats komt van de beslissing die in de eerstekansexamenperiode werd genomen.  Het laatst behaalde examencijfer wordt in dat geval mee in rekening gebracht voor het bepalen van de graad van verdienste en wordt op het diplomasupplement vermeld.  De student die hiervan gebruik wenst te maken dient dit via mail te melden aan het examensecretariaat voor de start van de tweedekansexamenperiode én voegt dit document ingevuld en ondertekend toe aan die mail.

Eventuele vragen kunnen gesteld worden aan fsa.ge@ugent.be

§3 …