Ombudspersonen AJ 2023-2024 - Ombudspersons

Wat is de rol van de facultaire ombudspersoon?

De facultaire ombudspersoon behandelt de klachten die verband houden met de toepassing van het onderwijs- en examenreglement (OER) en/of met als onbillijk ervaren situaties in het ruimer kader van het onderwijs- of examengebeuren.

Het gaat om bemiddeling om partijen ertoe te brengen (zelf) tot een oplossing te komen, om te informeren over de mogelijkheid om klacht in te dienen bij de institutionele ombudspersoon of beroep aan te tekenen bij de Institutionele Beroepscommissie.

What is the role of the faculty ombudsperson?

The ombudsperson handles complaints related to the application of the Education and Examination Regulation and/or to situations that are perceived as unfair in the broader context of education or examinations. This is mediation to get the parties to come to a solution (themselves), to inform about the possibility of filing a complaint with the institutional ombudsperson or to appeal to the Institutional Appeals Committee.

Bachelor - Schakelprogramma - Voorbereidingsprogramma – Master / Bachelor - Preparatory Courses - Subsequent Master Programmes - Master

Biomedische wetenschappen / Biomedical Sciences
Geneeskunde / Medicine
Gezondheidsbevordering / Health Promotion
Lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen / Movement and Sport Sciences
Logopedische en audiologische wetenschappen / Speech Language and Hearing Sciences
Management en beleid van de gezondheidszorg / Health Care Management and Policy Physiotherapy
Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie / Rehabilitation Sciences and Physiotherapy
Tandheelkunde / Dentistry
Verpleeg- en vroedkunde / Nursing and Midwifery

Master na Master / Subsequent Master Programmes

Arbeidsgeneeskunde / Occupational Medicine
Global Health
Huisartsgeneeskunde / Family Medicine

Jeugdgezondheidszorg / Youth Health Care
Specialistische geneeskunde / Specialised Medicine
Specialistische tandheelkunde / Specialised Medicine

Verzekeringsgeneeskunde en medische expertise / Insurance Medicine and Medico-Legal Expertise
Ziekenhuishygiëne / Hospital Hygiene and Infection

Andere / Other

Doctoraat / PhD
Opleidingen die in bovenstaande lijst niet nominatief zijn opgesomd/ Other Programmes, not mentionned in the above list
Institutionele ombudspersoon / Institutional Ombudsperson

Biomedische wetenschappen / Biomedical Sciences

Geneeskunde / Medicine

Gezondheidsbevordering / Health Promotion

Lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen / Movement and Sport Sciences

Logopedische en audiologische wetenschappen / Speech Language and Hearing Sciences

Management en beleid van de gezondheidszorg / Health Care Management and Policy

Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie / Rehabilitation Sciences and Physiotherapy

Tandheelkunde / Dentistry

Verpleeg- en vroedkunde / Nursing and Midwifery

Arbeidsgeneeskunde / Occupational Medicine

Global Health

Prof. Els Clays - plaatsvervanger: Piet Cools.

Huisartsgeneeskunde / Family Medicine

  • Prof. Nicolas Devaux (KU Leuven) – plaatsvervanger prof. Johan Wens (UAntwerpen)

Jeugdgezondheidszorg / Youth Health Care

Specialistische geneeskunde / Specialised Medicine

Specialistische tandheelkunde / Specialised Dentistry

Verzekeringsgeneeskunde en medische expertise / Insurance Medicine and Medico-Legal Expertise

Ziekenhuishygiëne / Hospital Hygiene and Infecction

Doctoraatsstudenten fac GE / PhD

Opleidingen die in bovenstaande lijst niet nominatief zijn opgesomd / Other Programmes, not mentionned in the above list