Stages binnen de opleiding revalidatiewetenschappen en kinesitherapie

Stageoverzicht

Stages Revaki

 

Kijkstages in rust- en verzorgingstehuis en privaatpraktijk:

In tweede bachelor krijg je reeds de kans om gedurende telkens twee dagen kennis te maken met de dagelijkse werking in een rust- en verzorgingstehuis en een privaatpraktijk.  Aan deze kijkstages is ook een tweedaagse gekoppeld waarbij je een representatief beeld krijgt van het kinesitherapeutisch en methodisch handelen binnen de gezondheidszorg.

Klinische stages in ziekenhuis en privaatpraktijk

De stages derde bachelor en eerste master loop je in ziekenhuizen en instellingen in de interventiedomeinen musculoskeletale aandoeningen, neurologische aandoeningen, pneumocardiovasculaire aandoeningen, geriatrie en/of psychiatrie. Tijdens de derde bachelor doorloop je twee stageperiodes van respectievelijk 12 dagen en 16 dagen. Tijdens de eerste master doorloop je drie stageperiodes van ongeveer 20 dagen waarvan eenmaal in een interventiedomein naar keuze (vb. privaatpraktijk of pediatrie).

 

Klinische stages binnen de afstudeerrichting

In tweede master loop je uitsluitend stage in je gekozen afstudeerrichting:

 • afstudeerrichting musculoskeletale aandoeningen: twee periodes van ongeveer 16 dagen
 • afstudeerrichting kinderen: een periode van 16 dagen en een periode van 24 dagen
 • afstudeerrichting inwendige aandoeningen:  vier periodes van ongeveer 16 dagen
 • afstudeerrichting ouderen: een periode van 16 dagen en een periode van 24 dagen

Stagedoelen

De klinische stages laten ervaringsleren in de beroepspraktijk toe gekoppeld aan het opmaken van een portfolio met leerdoelen, reflectie en het opstellen van een patiëntenverslag.

De stage heeft tot doel de student de kans te geven de al verworven kennis, vaardigheden en attitudes te integreren tot competenties. Voornamelijk volgende competenties worden nagestreefd door middel van de stages:

 • Relevante gegevens in relatie tot de hulpvraag van de patiënt/cliënt verzamelen en kritisch interpreteren
 • Een kinesitherapeutisch onderzoek plannen, doelgericht uitvoeren
 • Een kinesitherapeutische diagnose opstellen op basis van de verzamelde gegevens en uitgevoerde onderzoek
 • Een kinesitherapeutisch interventieplan op basis van de diagnose opstellen
 • Een kinesitherapeutische interventie planmatig uitvoeren
 • Een kinesitherapeutische interventie kritisch evalueren
 • Intra- en interdisciplinair samenwerken
 • Omgaan en communiceren met patiënten/cliënten en relevante anderen
 • Als kinesitherapeut het eigen handelen voortdurend in vraag stellen
 • Als kinesitherapeut handelen vanuit een kritische wetenschappelijke gerichtheid
 • Als kinesitherapeut administratie beheren
 • Professioneel handelen vanuit ethische, deontologische en juridische context .

In Bachelor 3 wordt verwacht dat je deze competenties in een eenvoudige situatie en onder begeleiding toepast.

In Master 1 wordt verwacht dat je deze competenties vrijwel zelfstandig toepast in een situatie met een gemiddelde graad van complexiteit.

In Master 2 wordt verwacht dat je deze competenties vrijwel zelfstandig toepast in een situatie met een gemiddelde graad van complexiteit en in een gespecialiseerde setting.

Contact

Stagecoördinatie en -ondersteuning: stage.revaki@ugent.be.

Locatie

Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen
Campus UZ Gent
Ingang 46, B3, 2de verdieping
Corneel Heymanslaan 10
B-9000 Gent