Stages

In heel wat opleidingen binnen de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen vormt stage een belangrijk opleidingsonderdeel. Via de stages leer je de verworven vaardigheden, kennis en attitudes toepassen in het reële werkveld. Het werkplekleren tijdens de stage is een actief proces van ervaringsgericht leren, waarbij je ook groeit in het professioneel zelfstandig functioneren. De stages geven je ook een goed beeld van het beroepsleven.

Bij het stageproces zijn heel wat partners betrokken:

  • De stagementor begeleidt jou op de stageplaats.
  • De stagebegeleider van de UGent is de persoon binnen de opleiding die jouw stageproces opvolgt en verantwoordelijk is voor de eindevaluatie.

Belangrijke aspecten met betrekking tot het leerproces op de stage:

  • De stagedoelstellingen worden omschreven in termen van te bereiken competenties. Je kan de stagedoelstellingen raadplegen via de studiefiches van de betrokken opleidingsonderdelen.
  • Terugkomdagen worden georganiseerd op de campus. Tijdens deze terugkomdagen reflecteren studenten over (klinische) casussen, doen aan intervisie onder begeleiding van tutors of verdiepen zich in specifieke thema’s met betrekking tot de praktijk via interactieve plenaire sessies.
  • Portfolioleren vormt de brug tussen het leerproces op de stage en de opleiding. In het portfolio post je als student allerhande documenten die het individuele leerproces op de stage illustreren: casusbesprekingen, reflectieverslagen, video-opnames,… . De opleiding geeft hier vaak specifieke richtlijnen. Het portfolio is ook voor de stagebegeleider een handig instrument om de procesevaluatie op te maken.
  • Gestructureerde, tussentijdse feedback tijdens de stage vormt een belangrijk gegeven in het leerproces en wordt afgenomen door je stagementor, mogelijks in samenspraak met je stagebegeleider.
  • Evaluatie is een gezamenlijk proces van de stagementor en de stagebegeleider, waarbij niet alleen het stageproces geëvalueerd wordt, maar ook allerhande stageopdrachten zoals reflectieverslagen, casusbesprekingen, …. De evaluatie gebeurt aan de hand van duidelijke beoordelingscriteria.
  • Kwaliteit van de stages is belangrijk: jouw opleiding kan vragen om op regelmatige basis de stageplaatsen te evalueren aan de hand van korte vragenlijsten die anoniem verwerkt worden.

Een overzicht van de verschillende stages binnen je opleiding en de contactpersoon van je opleiding kan je hieronder terugvinden:

Naast het inhoudelijke luik zijn er ook nog een aantal formele en praktische aspecten (stagebrochure, stageovereenkomst, verzekeringen, gezondheidstoezicht,…) van de stage. Volg hierbij de specifieke richtlijnen vanuit je opleiding op Ufora.