Uitwisseling Gezondheidsbevordering

Visie opleiding 

De opleiding Gezondheidsbevordering sluit zich aan bij de visie van de Universiteit Gent en de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen wat betreft internationalisering van studenten. De opleiding is van mening dat alle studenten kennis moeten hebben van internationale en interculturele multiperspectivistische inzichten en ontwikkelingen binnen het domein van de gezondheidsbevordering.

De Master in de Gezondheidsbevordering leidt studenten op tot experten in gezondheidsbevordering. De internationaliseringsgedachte is zichtbaar binnen de missie van de opleiding (link). Op basis van internationale wetenschappelijke bevindingen leren de studenten gezondheidsbevorderende acties opzetten en verbeteren. Dit is als volgt vertaald in de domeinspecifieke leerresultaten: “Internationale wetenschappelijke literatuur naar waarde schatten en gebruiken in de context van het ontwikkelen en verbeteren van gezondheidsbevorderende interventies en  -beleid (DLR1, link).” Aspecten van internationalisering zijn eveneens verankerd in de opleidingsspecifieke leerresultaten (OLR’s, link):

 • “Zelfstandig dynamieken en processen analyseren van complex gezondheidsgedrag vanuit diverse perspectieven en rekening houdend met maatschappelijke visies, ethische opvattingen en internationale ontwikkelingen.” (rol wetenschapper, M3)
 • “Inzicht hebben in de impact van het lokale, nationale en internationale beleid op gezondheid, preventie, gezondheidsbevordering.” (rol professional, M9)

De opleiding ent zich op vlak van internationalisering naast (inkomende en uitgaande) studentenmobiliteit, ook op internationalisation@home. Via internationalisation@home kunnen alle studenten van de opleiding in contact komen met internationalisering.

Internationalisation@home

De opleiding wil in eerste instantie de globale groep studenten ‘@home’ confronteren met de internationale dimensie van het vakgebied.

Dit betekent dat studenten doorheen de volledige opleiding in contact komen met internationale inzichten met betrekking tot gezondheidsbevordering via verschillende kanalen:

 • via de facultaire international day ‘Health Sciences crossing borders’
 • via internationale gastsprekers binnen de hoorcolleges
 • door studenten de kans te geven om deel te nemen aan een (online) internationaal congres/symposium 
 • door het verwijzen naar recente internationale wetenschappelijke bevindingen binnen de verschillende opleidingsonderdelen
 • door het gebruik van internationale literatuur als leermateriaal
 • door bespreking van recente internationale wetenschappelijke bevindingen in de verschillende opleidingsonderdelen
 • door het kaderen van het masterproefonderzoek in een internationale context. Studenten dienen een kritisch analyse te maken van internationaal onderzoek gelinkt aan het onderwerp van de eigen masterproef en dienen de bevindingen van hun onderzoek te toetsen aan internationale bevindingen.

Internationale mobiliteit 

Tenslotte heeft de opleiding de laatste jaren grote inspanningen geleverd om de uitwisselingsmogelijkheden uit te breiden.

De studenten kunnen in het kader van hun masterproef en/of stage (onderzoeksstage) een uitwisseling doen van 3 tot 4 maanden.

Wat betreft de masterproef wordt er onderzoek verricht aan een andere universiteit. Hierbij kan gewerkt werden op bestaande data of kan meegewerkt worden aan een lokaal project.

Mogelijke locaties:

 • University of Agder (Kristiansand, Noorwegen)
 • University of Oslo (Noorwegen)
 • Syddansk Universitet (Odense, Denemarken)
 • Vrije Universiteit Amsterdam (Nederland)
 • Universiteit Maastricht (Nederland)
 • Universidad de Zaragoza (Spanje)
 • University of Porto (Portugal)
 • Universidad de Cuenca (Ecuador)
 • Deakin University Melbourne (Australië)

Selectieprocedure voor uitwisseling binnen Europa

Om kwaliteitsborging van uitgaande studentenmobiliteit te garanderen worden transparante selectiecriteria gehanteerd. Studenten dienen hun kandidatuur te stellen via een motivatiebrief gericht aan de coördinator internationalisering binnen de opleiding en kunnen slechts op uitwisseling vertrekken indien alle vakken van het masterjaar opgenomen worden en ze geslaagd zijn voor minimum volgende vakken binnen het schakelprogramma:

 • Methodologie: kwalitatief onderzoek voor de gezondheidszorg
 • Methodologie: kwantitatief onderzoek voor de gezondheidszorg
 • Toepassingen kwalitatief onderzoek
 • Statistiek voor de gezondheidszorg: theorie
 • Statistiek voor de gezondheidszorg: data-analyse
 • Wetenschappelijk projectvoorstel

Selectieprocedure voor uitwisseling buiten Europa 

Om kwaliteitsborging van uitgaande studentenmobiliteit te garanderen worden transparante selectiecriteria gehanteerd. Studenten dienen hun kandidatuur te stellen via een motivatiebrief gericht aan de opleidingsvoorzitter en kunnen slechts op uitwisseling vertrekken indien alle vakken van het masterjaar opgenomen worden en ze geslaagd zijn voor alle vakken van het schakelprogramma.

Contact