Masterstage rechten: voor stageaanbieders

De masteropleiding  voor rechtenstudenten  biedt in haar studieprogramma studenten de mogelijkheid om een masterstage te volgen met als doel:

 • Het verwerven van beroepsbekwaamheid
 • Het toetsen van de reeds opgedane juridische kennis aan de praktijk

Studenten dienen op het moment dat de stage begint minimum reeds 170 studiepunten behaald te hebben. Dit waarborgt dat zij voldoende maturiteit en juridische bagage hebben.

De stage is geen verplichting, maar een keuzemogelijkheid. Dit maakt dat de studenten gedreven, leergierig en gemotiveerd zijn.

Periode en duur van de stage

 • De stage duurt minimum 150 uren wat overeenstemt met 1 maand (20 prestatiedagen) bij voorkeur in de zomer of het najaar (1 juli tot 31 december)
 • Eventueel kan de stage mits overleg met de UGent ook in een andere periode vallen (1 januari tot 30 juni) voor zover de stage valt op momenten dat student geen lesverplichtingen heeft.
 • De periode moet niet aaneensluitend opgenomen te worden, maar kan gespreid worden over een langere periode (bvb. 1 dag per week), mits dit te verenigen valt met de lesverplichtingen van de betrokken student.
 • Een kortere stage met een UGent overeenkomst is enkel mogelijk mits akkoord van de faculteit.

Aard van de activiteit

 • Hoofdzakelijk inhoudelijk-juridische werkzaamheden (bijv. redigeren adviezen, voorbereiden procedurestukken, beantwoorden van vragen van klanten, ...), met slechts beperkte uitvoerende of administratieve opdrachten; naargelang de stageplaats kan deze een algemeen-juridische inhoud hebben, dan wel toegespitst zijn op specifieke rechtsdisciplines.
 • De stagiair moet de mogelijkheid hebben om zich zo sterk mogelijk in te leven in de beroepsactiviteit van de stagementor. Het kunnen mee opvolgen van bepaalde dossiers, het meevolgen van vergaderingen of onderhandelingen, … vormen hierin belangrijke elementen. De stagiair tekent een uitdrukkelijke geheimhoudingsverbintenis.
 • De stage kan, naar keuze van de stagementor, opgebouwd worden rond een centrale problematiek, dan wel de student inschakelen in de normale werking en uiteenlopende werkzaamheden binnen de stage-onderneming.

Onbezoldigd

 • De stage is onbezoldigd
 • Een terugbetaling van werkelijk gemaakte kosten (bv. Verplaatsingskosten) kan, maar is niet verplicht.
 • Op voorlegging van hun stagecontract kunnen studenten via de NMBS een aanzienlijke korting krijgen op een abonnement.

Begeleiding

 •  Het verdient de voorkeur dat de stagiair actief begeleid wordt door één enkele persoon. Deze stagementor, jurist van opleiding, wordt verzocht om naderhand een evaluatie te verstrekken van de ervaringen met de stagiair in verschillende facetten van het verrichte werk (snelheid, juridische precisie, probleemgericht en probleemoplossend denken enz.). Hiervoor wordt een eenvormig evaluatieformulier gebruikt.
 • De student zal verzocht worden om zijn/haar ervaringen met de stage (inhoud, begeleiding) mee te delen met het oog op optimalisatie van de stage in de toekomst en zal na de stage een feedbackgesprek i.v.m. de stage hebben met de universitaire stagebegeleider.

Juridische omkadering

 

 • De concrete afspraken betreffende het volbrengen van de stage maken het voorwerp uit van een geschreven stage-overeenkomst. Deze regelt de modaliteiten betreffende duur, afwezigheid van bezoldiging, vertrouwelijkheid en geheimhouding door de stagiair en andere praktische schikkingen.
 • De Universiteit levert een model-stageovereenkomst aan.
 • Aangezien de stage deel uitmaakt van een studieprogramma aan de Universiteit Gent, vallen de studenten voor hun verplaatsingen naar en van de stageplaats onder de verzekeringsdekking van de UGent. Tevens zorgt de Universiteit voor de arbeidsongevallenverzekering en burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de stagiair

Selectie en toewijzing van de stageplaatsen

 

 • Studenten kunnen op basis van hun algemene voorkeuren voor bepaalde beroepscategorieën en rechtsdisciplines,  kiezen uit een aanbodlijst die de stagecoördinator aan het begin van het academiejaar bekend maakt
 • De toewijzing van een bepaalde stageplaats aan een student gebeurt in overleg met de stagecoördinator en de onthalende onderneming/stagegever.  Bij samenloop (veel studenten voor eenzelfde stageaanbieder) maakt de stagecommissie een ranking op basis van een objectief gegeven: de behaalde bachelorpunten.
 • Na Nieuwjaar bezorgt de stagecoördinator u het gemotiveerde verzoek en CV van de kandidaat (of in voorkomend geval van meerdere kandidaten)
 • De kandidaat-stagiair neemt vóór de aanvang van de stage met de mentor contact om kennis te maken, de stageperiode af te spreken en de nodige documenten in te vullen
 • Studenten kunnen ook op eigen initiatief een stageplaats aanbrengen. In dit geval gaat de stagecommissie na of aan de voorwaarden inzake duur,  aard van de activiteiten en begeleiding is voldaan.

Stagedocumenten

Worden aangeleverd door de UGent :

Een stageplaats aanbieden?

De stagecoördinator zal zo spoedig mogelijk met u contact opnemen

Nog vragen?

Neem gerust contact op met de stagecoördinator