Aanvraagformulier examencommissie doctoraat

(zie artikels 5 & 6 van het facultair reglement)

Doctorandus
Administratief verantwoordelijke promotor

(toegevoegd lid zonder stemrecht, moet ZAP-lid of gastprofessor met onderzoeksopdracht van de faculteit zijn)

Promotoren

Geef minimum 1 en maximum 2 promotoren op.

Enkel in uitzonderlijke gevallen: promotor 4

(toestemming van de FCWO vereist, zie facultair reglement)

Examencommissie

De examencommissie telt ten minste vijf en ten hoogste acht stemgerechtigde leden, met inbegrip van de voorzitter en de secretaris, en exclusief de promotoren. Bijkomend kunnen één of meerdere promotoren tot de examencommissie behoren, maar zij hebben geen stemrecht. Het is niet mogelijk andere leden aan de examencommissie toe te voegen. Bij de aanstelling van de stemgerechtigde leden wordt rekening gehouden met volgende bepalingen: (1) ten minste twee stemgerechtigde leden behoren niet tot de Faculteit Diergeneeskunde, waarvan ten minste één lid niet tot de UGent; (2) ten minste 50% van de stemgerechtigde leden hebben in hun instelling het recht om als één van de promotoren van een doctoraat op te treden; (3) ten minste 50% van de stemgerechtigde leden hebben een voltijdse of deeltijdse benoeming of aanstelling aan de UGent of zijn postdoctoraal onderzoeker van het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (FWO) met de UGent als onthaalinstelling; (4) maximum 50% van de stemgerechtigde leden zijn lid van de doctoraatsbegeleidingscommissie of zijn coauteur van een publicatie of patent die (dat) een integraal deel uitmaakt van het proefschrift. Het voorzitterschap van de examencommissie wordt waargenomen door de decaan of de tot het ZAP behorende afgevaardigde, die niet behoort tot de vakgroep van de promotoren. Het voorzitterschap van de examencommissie en het promotorschap over het proefschrift zijn onverenigbaar. De examencommissie wijst één van haar stemgerechtigde leden aan als secretaris, de promotoren kunnen geen secretaris zijn.

Datum en plaats besloten verdediging
Datum en plaats openbare verdediging

(pas geldig indien de kandidaat slaagt voor de besloten verdediging)

Voordracht voor prijs beste klinisch doctoraat of beste niet-klinisch doctoraat

In het geval het proefschrift in aanmerking kan komen voor de prijs ‘Beste klinisch doctoraat’ of ‘Beste niet-klinisch doctoraat’, dient de administratief verantwoordelijke promotor hiervoor een schriftelijke motivatie toe te voegen bij het indienen van het proefschrift. Hierbij dienen één of meerdere van volgende criteria gebruikt te worden: a. publicaties met uitstekende impact, b. bijzondere prijzen voor mondelinge en/of poster presentaties, c. octrooiaanvraag en/of valorisatie voortvloeiend uit het doctoraatsonderzoek, d. bijzondere maatschappelijke valorisatie, e. een ander argument dat wijst op het uitmuntend karakter van het doctoraatsonderzoek.

Aanvullende informatie
Default (end)

Default (end)

 

Voor meer info of vragen: doctoraat.di@ugent.be