Vrijwillige stage (onbezoldigd) voor UGent-studenten

Wat houdt een vrijwillige stage in?

Vrije of vrijwillige stages zijn stages buiten het opleidingsprogramma (studiecurriculum), maar die wel kaderen binnen de universitaire opleiding. Deze worden gedekt door de verzekeringen van de UGent op voorwaarde dat er met het bedrijf waar u stage loopt (de stagegever) een stage-overeenkomst wordt afgesloten. Zonder stage-overeenkomst worden deze stages niet gedekt door de verzekering van de UGent. Deze stages mogen maximaal 60 prestatiedagen duren (gerekend op één academiejaar en bij eenzelfde stagever

In deze overeenkomst wordt een lid van het ZAP van de betrokken faculteit als stagebegeleider aangeduid. De stagebegeleider neemt de verantwoordelijkheid voor de stage op zich.

Voor de start van de stage zorg je ervoor dat de stageovereenkomst in drievoud samen met de risicoanalyse wordt binnengebracht aan de balie van het decanaat (beneden).