Interdisciplinair doctoraat

Wat is een interdisciplinair doctoraat?

Een interdisciplinair doctoraat (= gecombineerde doctorstitel) is een doctoraat dat binnen de Universiteit Gent in twee (of meer) verschillende disciplines wordt verleend. De kandidaat moet ten minste één promotor hebben uit elke betrokken discipline. Wanneer meerdere faculteiten betrokken zijn, dienen de regelgeving en procedures van de hoofdfaculteit als basis voor de onderhandeling van het samenwerkingsakkoord hieromtrent tussen de faculteiten.

Interdisciplinaire doctoraten combineren twee of meer bestaande doctorstitels aan de Universiteit Gent, en kunnen zowel faculteiten als disciplines overschrijden.

Bij een geslaagde verdediging krijgt de kandidaat één diploma uitgereikt met vermelding van:

 • De gecombineerde doctorstitel
 • De betrokken faculteit(en)
 • De interdisciplinaire examencommissie

Het diplomasupplement vermeldt alle betrokken studiegebieden en het interdisciplinair karakter van de beoordeling.

Wie kan een interdisciplinair doctoraat doen?

Doctoraatskandidaten ingeschreven aan de Universiteit Gent kunnen een aanvraag voor een interdisciplinair doctoraat indienen  wanneer hun onderzoeksvoorstel voldoet aan de criteria van interdisciplinariteit (zie voorwaarden).

Waarom een interdisciplinair doctoraat?

De meerwaarde van een interdisciplinair doctoraat ligt in de gecombineerde doctorstitel die een betere weerspiegeling is van het onderzoek dan wanneer gekozen moet worden tussen de ene dan wel de andere doctorstitel. Op deze manier is het later als gedoctoreerde ook eenvoudiger om de opgedane expertise te vermarkten in (academische) werkcontexten.

Daarnaast beschouwt UGent het interdisciplinair doctoraat ook als een hoeksteen van het onderzoeksbeleid gericht op het aanmoedigen van interdisciplinair onderzoek. Een interdisciplinair doctoraat kan een stimulans zijn voor meer samenwerking tussen verschillende onderzoeksgroepen en het tot stand komen van innovatieve onderzoeksoutput.

Wanneer een interdisciplinair doctoraat aanvragen?

 • Bij het begin van het doctoraatstraject
 • In de loop van het doctoraatstraject
 • Ten laatste drie jaar na de eerste inschrijving voor het doctoraat aan de Universiteit Gent (zoals bepaald in de Onderwijs- en Examenreglement Doctoreren, Art. 32, §4)

Voorwaarden en criteria

 1. Enkel combinaties van twee of meer bestaande doctorstitels aan de Universiteit Gent zijn toegelaten. Zowel combinaties binnen één faculteit als combinaties tussen twee (of meer) faculteiten komen in aanmerking.
 2. Ten minste één promotor per betrokken discipline ondersteunt expliciet de aanvraag.
 3. Elke aanvraag omvat een specificatie van de betrokken disciplines en een schriftelijke motivatie op basis van de volgende criteria voor interdisciplinariteit die door de faculteit/faculteiten beoordeeld worden:
 • De disciplines verschillen voldoende.
 • De expertise, kennis en methodologieën van elk van de betrokken disciplines zijn in gelijke mate noodzakelijk voor de succesvolle uitvoering van het project. De uitvoering van het onderzoeksvoorstel is enkel mogelijk via een geïntegreerde, geconcentreerde aanpak. Het onderzoek kan niet worden opgesplitst in meerdere monodisciplinaire onderzoeken die onder begeleiding van afzonderlijke begeleiders zouden kunnen worden uitgevoerd. Geen van de betrokken disciplines mag een hulpwetenschap zijn van een van de andere betrokken disciplines.
 • Het uitgevoerde onderzoek moet leiden tot nieuwe wetenschappelijke bevindingen in elk van de betrokken disciplines of bijdragen tot kennisontwikkeling in een nieuwe (ontluikende) discipline.
  Zie ook het Onderwijs- en Examenreglement Doctoreren, Art. 31, §2.
 1. Indien meerdere faculteiten betrokken zijn, , wordt onderling tussen de promotoren beslist welke faculteit de hoofdfaculteit is die de administratieve coördinatie van het interdisciplinair doctoraat opneemt in overleg met de partnerfaculteit.
 • De promotor die tot de hoofdfaculteit behoort, wordt aangewezen als administratief verantwoordelijke promotor.
 • Het is de verantwoordelijkheid van de hoofdfaculteit om de andere faculteit(en) in te lichten indien er zich wijzigingen voordoen in de modaliteiten van de inschrijving voor de gecombineerde doctorstitel.
 • De hoofdfaculteit treedt op als centraal aanspreekpunt voor de kandidaat.
 • Elke discipline is vertegenwoordigd in de examencommissie.
 • Tijdens het doctoraatsexamen beoordeelt de examencommissie het interdisciplinair karakter van het proefschrift aan de hand van de hierboven vermelde criteria voor interdisciplinair onderzoek.
 • Voor alle instellingsreglementen betreffende interdisciplinaire doctoraten wordt verwezen naar het Onderwijs- en Examenreglement Doctoreren, Art. 31 tot en met 37.

  Procedure

  Onderstaande stappen zijn van toepassing op doctoraatskandidaten.

  1. Stuur een e-mail naar jointphd@ugent.be waarin je aangeeft dat je een interdisciplinair doctoraat wenst te doen.
  2. Je ontvangt de nodige instructies en een aanvraagformulier.
  3. Vul het formulier samen met je promotoren in en stuur het terug naar jointphd@ugent.be.
  4. Wanneer de aanvraag is goedgekeurd en ondertekend door alle betrokken partijen (kandidaat, promotoren en decaan/decanen), ontvang je een e-mail waarin de omzetting van je inschrijving in een gewoon doctoraat naar een interdisciplinair doctoraat wordt bevestigd.

  Financiering voor PhD's

  Bezoek deze webpagina voor een overzicht van de verschillende financieringsmogelijkheden voor onderzoek aan de Universiteit Gent.

  Contact

  jointphd@ugent.be

  Gerelateerde inhoud