Hernieuwing van een ZAP-mandaat

De hernieuwing van een ZAP-mandaat is slechts mogelijk na een gunstige evaluatie van de invulling van de opdracht in het lopende mandaat. De maximale termijn voor hernieuwing van een ZAP-mandaat bedraagt 6 jaar.
Indien de opdracht het doceren van lessen omvat, moeten er duidelijke aanwijzingen bestaan dat de voorgestelde kandidaat beschikt over goede didactische kwaliteiten.

Procedure voor hernieuwing van een ZAP-mandaat

  1. De decaan nodigt de vakgroepvoorzitter uit om hem het voorstel van de vakgroepraad voor de hernieuwing van het ZAP-mandaat te bezorgen.
  2. De vakgroepvoorzitter bezorgt aan de decaan het vakgroepraadverslag met:
  • een gemotiveerd voorstel waarin aangegeven wordt welke ruime wetenschappelijke, didactische of strategische meerwaarde de heraanstelling betekent voor de FEA;
  • een evaluatie van de prestaties van het ZAP-lid tijdens de vorige aanstelling;
  • het voorstel voor behoud of wijziging van de opdracht (onderwijs en/of onderzoek), van het vakgebied, van het aanstellingspercentage ...
  • Indien er geen reguliere ZAP-evaluaties voorhanden zijn zal de decaan aan de betrokkene vragen om een activiteitenverslag van de voorbije 2 jaar in te dienen.
  • Op basis van het verslag van de vakgroepraad, de resultaten van de reguliere ZAP-evaluaties en de resultaten van de onderwijsevaluaties door studenten formuleert de ZAP-loopbaan/bevorderingscommissie een advies t.a.v. de Faculteitsraad.
  • De Faculteitsraad brengt t.a.v. het bestuur advies uit over de hernieuwing van het mandaat.
  • Het Bestuurscollege beslist over de hernieuwing van het mandaat.