Onderzoekssabbaticals

Onderzoekssabbaticals staan open voor alle ZAP-leden. De prioritaire doelgroep is de groep van ZAP-leden met minimum 80% aanstellingspercentage, vanaf niveau hoofddocent tot ongeveer 5 jaar voor het voorziene einde van de academische loopbaan.

Een onderzoekssabbatical kan gepaard gaan met een of meer bezoeken en/of verblijven aan andere universiteiten en onderzoeksinstellingen, maar ook een onderzoekssabbatical zonder verblijf aan andere onderzoeksinstellingen is mogelijk.

Binnen de FEA worden zowel kortere onderzoekssabbaticals van 3 tot 6 maanden als langere met een maximumduur van 1 jaar voorzien.

De Facultaire Commissie Sabbaticals evalueert de aanvragen voor onderzoekssabbaticals en wint, na de goedkeuring van de aanvraag door de vakgroepraad van de aanvrager, advies in bij de Commissie Wetenschappelijk Onderzoek (CWO), de Facultaire Commissie Internationalisering (FCI), en de Commissie Kwaliteitszorg Onderwijs (CKO). Na behandeling van de lesgeverswissels door de CKO, legt de Facultaire Commissie Sabbaticals de voorstellen voor toekenning ter goedkeuring voor aan de faculteitsraad.

De facultaire visietekst omtrent onderzoekssabbaticals (FR 23 oktober 2019) is beschikbaar via deze link.

Indienen van een aanvraagdossier

We voorzien jaarlijks in twee oproepen [indiendata 1 oktober en 1 april].

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen aanvragen van type I, type II en type III:

  • Type I: aanvragen die geen vervanging voor of wijziging aan een onderwijsopdracht vereisen;
  • Type II: aanvragen waarvoor de nodige vervanging voor een onderwijsopdracht via een interne lesgeverswissel kan opgelost worden;
  • Type III: andere aanvragen.

De volgende aanvangsdata van de onderzoekssabbaticals zijn mogelijk, afhankelijk van de indiendatum en het type van de aanvraag:

Indiendatum / type aanvraag Type I Type II Type III
1 oktober 1 januari van hetzelfde academiejaar start tweede semester van hetzelfde academiejaar start van het volgende academiejaar
1 april 1 juli van hetzelfde academiejaar start van het volgende academiejaar

start van het academiejaar in het volgende kalenderjaar

 

De beoordelingscriteria voor een sabbaticalaanvraag zijn:

  • curriculum van de aanvrager;
  • de haalbaarheid om een tijdelijke vervanging voor de onderwijsopdracht te organiseren (voor aanvragen van type II en type III);
  • wetenschappelijke waarde van het voorstel (specifieke doelstellingen van de onderzoekssabbatical en verwachte meerwaarde voor het onderzoek van de aanvrager en de UGent/FEA);
  • sterkte van de internationaliseringscomponent.

Aanvraagprocedure: via e-mail aan met ingevuld document waaruit blijkt in welke mate aan de genoemde beoordelingscriteria wordt voldaan.

Bij het indienen van een aanvraagdossier voor een onderzoekssabbatical kan tevens financiële ondersteuning aangevraagd worden vanuit het facultair mobiliteits- en sabbaticalfonds. In dat geval dient voorafgaandelijk een aanvraag bij het FWO ingediend te worden en dient het FWO-aanvraagformulier aan het aanvraagdossier toegevoegd te worden.

Verslaggeving (af te werken ten laatste 1 maand na het voltooien van de onderzoekssabbatical):