Eiland voor de kust (AJ 2022-2023)

Jaarthema

In het voorgestelde excellentieprogramma “Eiland voor de kust” voor het academiejaar 2022-2023 wordt er een link gelegd tussen verschillende disciplines zowel binnen als buiten de ingenieurswetenschappen. Het onderwerp is ontstaan naar aanleiding van lopend en toekomstig onderzoek binnen verschillende FEA-onderzoeksgroepen en -consortia en leunt aan bij de United Nations Sustainable Development Goals 7 (Affordable and Clean Energy), 9 (Industry, Innovation and Infrastructure) en 13 (Climate Action).

Het is de bedoeling om verschillende mogelijke functies van een kunstmatig eiland voor de Vlaamse kust te exploreren waarbij ook de fase van het ontwerp en de constructie ervan aan bod komt. Er zijn ook “zijsprongen” mogelijk waarbij een bepaald aspect verder wordt uitgewerkt dat de toepassing op het kunstmatige eiland overstijgt.

De mogelijke functies die kunnen behandeld worden:

 1. Kustverdediging:
  1. Ontwerp- en constructietechnieken van kustverdediging
  2. Bouwen van eiland: offshore geotechniek en baggertechnieken
  3. Hydrodynamische invloed van eiland op getijwerking in Schelde-estuarium
  4. Socio-economische impact van overstroming in kustzone
 2. Energieproductie
  1. Offshore elektriciteitsproductie (wind, valmeercentrale)
  2. Omzetting van elektriciteit naar waterstof (power-to-gas)
   -> mogelijke zijsprong rond de waterstofeconomie (pijpleidingen, gebruik in transport, materiaaldegradatie door omgevingsinvloeden)
  3. “Stopcontact op zee” – supergrid op zee
 3. Scheepvaart / logistiek
  1. Link met binnenscheepvaart
  2. Logistiek, bijv. landingsplaats voor een kleine wig met crew voor de offshore sector
  3. Connecties voor gevaarlijke lading zoals gas (LNG, H2) die hier connectie maken met het schip om dan via een leiding verder gepompt te worden

Daarenboven zijn er nog andere aspecten die aan bod kunnen komen, met name:

 1. Beheer, onderhoud en exploitatie van hoogwaardige infrastructuur in een agressieve offshore omgeving
  1. Tribologie in waterige omgeving
  2. Oogsten van offshore windenergie / golfenergie: ontwerp en constructie van draagstructuren en uitdagingen verbonden aan corrosie-vermoeiing

Opzet is om eerst een inleidend programma aan te bieden waarin de bovenvermelde functies en aspecten aan bod komen, eventueel nog aangevuld met andere onderwerpen zoals ecosysteemfuncties, aquacultuur en juridische aspecten zoals ruimtelijke planning om het plaatje compleet te maken.  Daarna zullen de studenten zich verdiepen in één van de bovenvermelde functies of aspecten (1 tot 4) volgens een systeem van “gestuurde vrijheid”, waarbij de studenten in zekere mate zelf het parcours bepalen, en met blended learning. Hiervoor kunnen de studenten zich ook inwerken in een bepaald thema aan de hand van bijv. krantenartikels. De finaliteit van het programma kan verschillen volgens het onderwerp ((numerieke) simulatie, kleine opstelling, white paper, etc.). Gezien de maatschappelijke relevantie wordt overwogen om af te sluiten met een beleidsadvies en (bijv.) een debat met o.a. beleidsmakers en ambtenaren om enige media-aandacht aan te trekken. 

Nieuwsberichten en achtergrondinformatie:

 1. "Na het energie-atol komt het energie-eiland" (De Tijd)
 2. "Denmark decides to construct the world’s first windenergy hub as an artificial island in the North Sea" (Danish Energy Agency)
 3. Op 26 januari 2022 organiseerde De Blauwe Cluster een themadag rond energie-eilanden met sprekers uit binnen- en buitenland. Er is gedebatteerd rond essentiële vragen zoals de rol die dergelijke eilanden kunnen spelen in de wereldwijde energie transitie, hun bijdrage tot de cruciale functies energie, aquacultuur en natuur, en hoe ze een bijdrage kunnen leveren aan een duurzame blauwe economie.

Coördinatoren

Vakgroep Elektromechanica, Systeem- en Metaalengineering (EA08): Lieven Vandevelde en Stijn Hertelé

Vakgroep Civiele Techniek (EA15): Peter Troch

in samenwerking met EnerGhentIC consortium

Het streefdoel is 25 à 30 studenten te laten deelnemen aan het thema 'Eiland voor de kust'.