Beleid en maatschappij


Ons onderzoek


Waarom?

Beleid en maatschappij. Ze lijken onderling stevig verweven. Want vaak zijn het net vragen of noden van burgers die beleidsmakers aanzetten tot nieuwe regels en/of actie. En op hun beurt streven zo’n publieke interventies geregeld een onmiskenbare sociale impact na zoals via het aanzetten van bepaalde doelgroepen tot specifiek gedrag of het optrekken van duidelijke grenzen en barrières. Of staan beleid en maatschappij vandaag toch verder van mekaar dan ooit? Want waarom raken prangende kwesties op vlak van veiligheid en klimaat al dan niet tijdig bovenaan de publieke agenda, of komt er massaal kritiek op democratisch genomen maatregelen in crisistijd?

Beleidsonderzoek is essentieel om de efficiëntie, doeltreffendheid en billijkheid te onderzoeken van bestuurskeuzes om maatschappelijke uitdagingen op te lossen. Wij moeten weten hoe beleid wordt gemaakt, waarom het zo wordt gemaakt, wat de beleidsresultaten en -gevolgen beïnvloedt en of het beleid is afgestemd op de taak om maatschappelijke problemen op te lossen. Beter bestuur vereist kennis over wat werkt, waarom, hoe en onder welke omstandigheden.

Hoe en wat? 

Deze onderzoekslijn wil bijdragen tot een beter en duurzaam begrip van hun onderlinge wisselwerking. Daarom wordt er gewerkt vanuit meerdere disciplines en perspectieven. We willen niet enkel beschrijven maar ook verklaren met het oog op het beter begrijpen en zelfs voorspellen. Daarom werken we deductief aan de hand van bestaande structuren, modellen en theorieën maar ook zeker inductief vanuit waarnemingen en classificatie naar begrijpbare patronen en mechanismen in het voeren van beleid binnen een maatschappelijke context. Hiervoor gebruiken we kwalitatieve, kwantitatieve en gemengde methodes. (Onderzoek naar beleid en maatschappij vereist een kwalitatieve, kwantitatieve en gemengde aanpak.)

Publicaties