Dual Learning in the Educational Master's Programmes: Departments as Professional Learning Communities

esf logo

Introduction

It is not always easy for academically educated people to make the step to practice in the workplace. Research shows that teacher education institutions worldwide are still insufficiently successful in preparing teacher education students for complex teacher competences. The teaching profession is also a complex and demanding profession. In addition, more than ever, Flanders needs sufficient and competently trained professionals. We see in the principles of Dual Learning an opportunity, as is already the case with other professions, to develop a different way of training that - at least for a certain target group - better meets the needs outlined above.

This project was made possible through the financial support by ESF (100.000 EUR) and Vlaams Cofinancieringsfonds (75.000 EUR).

Project description

Student teachers acquire their teacher competences within the project through a combination of learning within the program and learning on the workplace. For the Educational Master’s Programmes (EDUMA), the workplace is not only the secondary school, but also the department. Student teachers participate in a school and are included within the smaller entity of a department.

Departments are typical of Flemish secondary education, which is organised in subjects. Departments are much more than the administrative units into which secondary schools are divided. They are important units for organising education and learning in secondary schools. In secondary schools, a ‘department’ usually refers to a group of teachers who teach the same subject within the school. Recent research shows that departments have the potential to function as professional learning communities (PLCs). Nevertheless, research shows that the importance of departments as PLCs and how they can be facilitated in secondary schools has not yet been fully addressed. A PLC refers to a group of people sharing and critically interrogating their practice in an ongoing, reflective, collaborative, inclusive, learning-oriented, growth-promoting way. Three characteristics are put forward in the international literature: (1) collective responsibility, or the extent to which teachers feel collectively responsible for the learning of all students in the school; (2) reflective dialogue, or the extent to which teachers discuss educational issues with each other such as the curriculum and evaluation; and (3) deprivatized practice, or the extent to which teachers open up their teaching practice/classroom to each other, so that they can observe each other and provide feedback. Thus, departments as PLCs have the potential for student teachers to acquire teacher competences, to interact with experienced teachers and to learn from experienced teachers. Recent research also shows that departments as PLCs can also realise school development through didactic research. The project initially focuses on departments of bottleneck subjects.

Objectives

The project has added value for three actors: the participating student teachers, the participating secondary school departments and the EDUMA.

  • Objective 1: To allow student teachers to grow into integrated professionals within a department, supported by subject counsellors from pedagogical counselling services.
  • Objective 2: EDUMA and the participating departments collectively design the Dual Learning trajectory and have departments develop into professional learning communities
  • Objective 3: to use the expertise and experience of the participating departments in the supervision and assessment of student teachers to adjust their own supervision and assessment process; and to set up structural and long-term partnerships to achieve a permanent and in-depth interaction between the content of the training and labour market needs.

Role of Ghent University

Ghent University coordinates the project (promotor role).

DUTCH VERSION: Duaal Leren in de Educatieve Masteropleidingen: Vakgroepen als Professionele Leergemeenschappen

Inleiding

Het is voor academisch geschoolden niet altijd gemakkelijk om de stap naar de praktijk op de werkvloer te maken. Onderzoek toont aan dat ook lerarenopleidingen wereldwijd er nog onvoldoende in slagen om studenten lerarenopleiding voor te bereiden op complexe leraarcompetenties. Het lerarenberoep is bovendien een complex en veeleisend beroep. Daar komt bij dat Vlaanderen meer dan ooit nood heeft aan voldoende en competent opgeleide professionals. We zien in de principes van Duaal Leren een mogelijkheid om, net als bij andere professies nu al het geval is, een andere manier van opleiden uit te werken die - alvast voor een bepaalde doelgroep - beter aan de hierboven geschetste noden beantwoordt.

Het project werd mede mogelijk gemaakt door de financiële ondersteuning van ESF (100.000 EUR) en het Vlaams Cofinancieringsfonds (75.000 EUR).

Omschrijving van het project

Studenten lerarenopleiding verwerven binnen het proeftuinproject hun leraarcompetenties via een combinatie van leren binnen de opleiding en leren op de werkplek. Voor de EDUMA is de werkplek niet alleen de school secundair onderwijs, maar ook de vakgroep. Studenten lerarenopleiding draaien mee op een school en worden opgenomen binnen de kleinere entiteit van een vakgroep.

Vakgroepwerking is eigen aan het Vlaams secundair onderwijs dat in vakken wordt georganiseerd. Vakgroepen zijn veel meer dan administratieve eenheden waarin secundaire scholen zijn onderverdeeld. Het zijn belangrijke eenheden voor het organiseren van onderwijs en leren binnen secundaire scholen. In het secundair onderwijs wordt met een ‘vakgroep’ doorgaans een groep leraren bedoeld, die binnen de school hetzelfde vak geven. Recent onderzoek toont aan dat vakgroepen het potentieel hebben om te functioneren als professionele leergemeenschappen. Toch is volgens onderzoek nog niet volledig ingegaan op het belang van vakgroepen als professionele leergemeenschappen en de manier waarop vakgroepen als professionele leergemeenschappen kunnen worden gefaciliteerd in secundaire scholen. Een professionele leergemeenschap (PLG) verwijst naar het continue samen delen, onderzoeken en verbeteren van de praktijk van leraren, om zo het onderwijs aan de leerlingen te verbeteren. In de internationale literatuur worden daarbij drie kenmerken naar voren geschoven: (1) gezamenlijke verantwoordelijkheid, of de mate waarin leraren zich collectief verantwoordelijk voelen voor het leren van alle leerlingen in de school, (2) reflectieve dialoog, of de mate waarin leraren met elkaar in overleg gaan over onderwijskundige thema’s zoals het curriculum, en (3) praktijkdeprivatisering, of de mate waarin leraren hun onderwijspraktijk/klas openstellen voor elkaar, zodat ze elkaar kunnen observeren en feedback geven. Vakgroepen als professionele leergemeenschappen hebben dus het potentieel voor studenten lerarenopleiding om leraarcompetenties te verwerven, om in interactie te gaan met ervaren leraren en om te leren van ervaren leraren. Recent onderzoek toont bovendien aan dat vakgroepen als professionele leergemeenschappen ook schoolontwikkeling kunnen realiseren via vakdidactisch onderzoek. In het proeftuinproject wordt in eerste instantie samengewerkt met vakgroepen van knelpuntvakken.

Doelstellingen

Het project heeft een meerwaarde voor drie actoren: de deelnemende studenten lerarenopleiding, de deelnemende vakgroepen secundair onderwijs en de EDUMA.

  • Doelstelling 1: studenten lerarenopleiding laten groeien tot geïntegreerde professionals binnen een vakgroep, mee ondersteund door vakbegeleiders van pedagogische begeleidingsdiensten.
  • Doelstelling 2: de EDUMA en de deelnemende vakgroepen ontwerpen samen het Duaal Leren-traject en vakgroepen laten groeien tot professionele leergemeenschappen
  • Doelstelling 3: de expertise en ervaring van de deelnemende vakgroepen in de begeleiding en beoordeling van studenten lerarenopleiding aangrijpen om het eigen begeleidings- en beoordelingsproces bij te sturen + structurele en langdurige partnerschappen opzetten om een permanente en diepgaande interactie te bewerkstelligen tussen de invulling van de opleiding en de arbeidsmarktnoden

Rol van Universiteit Gent

Universiteit Gent coördineert het project (promotorrol).

Contact

Promotor:
Prof. dr. Ruben Vanderlinde
Henri Dunantlaan 2, 9000 Gent
+32 9 264 62 55
e-mail    

Projectmedewerker:
Jasja Valckx
Henri Dunantlaan 2, 9000 Gent
+32 9 264 86 44
e-mail