Diversity@Work

esf logo

Versterking multiculturele cohesie op de werkvloer

Inleiding

Dit project heeft als doel tools te ontwikkelen ter bevordering van een inclusief beleid en een geïntegreerd, duurzaam draagvlak voor diversiteit op de werkvloer. We richten ons hier tot organisaties, groot-klein en sectorbreed, en meer specifiek tot werkvloeren waar laaggeschoolde werknemers met en zonder diverse migratieachtergrond samenwerken.

Dit project behelst een samenwerking met zowel nationale als transnationale partners die dit project mee vorm geven, verrijken en ondersteunen. Het project wordt gecoördineerd door Astrid Mouton (dienst Divergent binnen Universiteit Gent). De uitvoerende fase loopt van februari 2021 tem december 2022.

Het project werd mede mogelijk gemaakt door de financiële ondersteuning van ESF (164.982,15 EUR) en het Vlaams Cofinancieringsfonds (109.988,11 EUR).

Project omschrijving

Diversiteit is een alomtegenwoordig gegeven in onze samenleving en we evolueren steeds meer naar een superdiverse samenleving. Naast de verrijking die diversiteit met zich meebrengt, kan deze stijgende diversiteit in de maatschappij echter ook op verschillende vlakken spanningen creëren. Het blijft een uitdaging om mensen van diverse herkomst met elkaar in contact te brengen, te verbinden, elkaars context te laten begrijpen en sociale cohesie te creëren, zo ook op de werkvloer.

Divergent-UGent engageert zich via dit project om werkgevers inzicht te bieden in het diversiteits- en inclusiegegeven, en hen via verschillende activiteiten te ondersteunen bij het creëren van een draagvlak voor inclusie en diversiteit op de werkvloer. Ondanks de talrijke bestaande beleidsmaatregelen en beschikbare tools, vormingen en handleidingen blijft de vraag bestaan om doelgericht met teams te kunnen bouwen aan inclusie en diversiteit. Voor de doelgroep van laaggeschoolde medewerkers met en zonder migratie-achtergrond is er meer specifiek nood aan praktische tools, die de taal spreken van en afgestemd zijn op de context van laaggeschoolde werknemers. Om aan te sluiten op deze nood zullen de volgende initiatieven, met extra aandacht voor het genderaspect, worden ontwikkeld:

 1. Een diversiteitsscan
  om de concrete, huidige attitudes, gedragingen en uitdagingen op vlak van multiculturele sociale cohesie bij laaggeschoolde werknemers met en zonder migratieachtergrond, in kaart te brengen
 2. Een modulaire diversiteitstoolbox
  met een verscheidenheid aan praktische tools om deze uitdagingen aan te pakken en sociale cohesie te versterken
 3. Een doelgerichte disseminatiestrategie
  om de scan en toolbox maximaal te promoten onder belanghebbenden, met een focus op werkgevers met laaggeschoolde multiculturele werkvloeren, en hun teams en medewerkers

Dit project wordt enthousiast ondersteund door verschillende Vlaamse en transnationale partners:

 • Vlaamse partners: Agentschap Integratie en Inburgering, Samenleven vzw, Steunpunt Diversiteit en Leren, Refu Interim, BPost, Alimento
 • Transnationale partners: Verwey-Jonker Instituut (Nederland), Institut für Diversity Management (Duitsland)

Doelstellingen

Het gaat erover om een oplossing aan te reiken voor de onderstaande problematieken waar de maatschappij, bedrijven en medewerkers mee worden geconfronteerd. Dit zijn de 3 hoofdprojectdoelstellingen: 

 • Doelstelling 1 - de maatschappij: de afwezigheid van tolerante werkplekken voor laaggeschoolden die dienen als socialiserings- en inburgeringsplaats
 • Doelstelling 2 - de bedrijven: een betere samenwerking in teams door een bottom-up benadering van multiculturele verschillen
 • Doelstelling 3 - de werknemers: een beter begrip van het eigen referentiekader en het referentiekader van collega's met en zonder een migratie-achtergrond

Rol van de UGent

Divergent-Universiteit Gent coördineert het project (promotorrol) en zal worden ondersteund door Steunpunt Diversiteit & Leren (partnerrol), een andere organisatie onder de koepel van Universiteit Gent.

English version

Diversity@Work

Strengthening multicultural cohesion on the work floor

Introduction

This project aims at developing tools that allow one to enhance a policy that supports inclusion on the work floor. We focus on small, medium and big organizations, in different sectors, where low-skilled employees with and without migratory background work together.

This project includes a close collaboration with Flemish and transnational partners who will enrich and support the project. The project will be coordinated by Astrid Mouton (Divergent, organization within Ghent University). The project will run from February 2021 until December 2022.

This project was made possible through the financial support by ESF (164.982,15 EUR) and Vlaams Cofinancieringsfonds (109.988,11 EUR).

Project description

Diversity is omnipresent in our society. We are even evolving towards a superdiverse society. On top of the enriching character of diversity, we need to take into account that this more diverse reality can also bring its challenges on multiple domains. Connecting people with and without a migratory background, as well as trying to understand each other’s context and create cohesion, for example, is not easy to do. This is also the case on the work floor.

By taking on the promotor role in this project, Divergent-Ghent University agrees to engage in giving insights to employers in the field of diversity and inclusion, and support them via multiple initiatives to create a durable support base for inclusion and diversity on the work floor. Although many policy documents, tools, trainings and instruction manuals exist, the question still stands to work with teams and build on the fundamentals of inclusion and diversity. When we have a look at the group of low-skilled employees with and without migratory background, there is a need to have practical tools which are aligned to the language and context of these employees. In order to support this need, the following initiatives (taking the gender aspect along as an extra focus) will be developed:

 1. A diversity scan
  In order to map concrete, current attitudes, behavioral patterns and challenges linked to multicultural social cohesion of the group of low-skilled employees with and without migratory background
 2. A modular diversity toolbox
  connecting the existing challenges with useful tools to strengthen social cohesion
 3. A focussed dissemination strategy
  In order to promote the toolbox and reach out to any interested parties, such as employers with low-skilled multicultural work floors, their teams and employees

This project is supported by multiple Flemish and transnational partners:

 • Flemish partners: Agentschap Integratie en Inburgering, Samenleven vzw, Steunpunt Diversiteit en Leren, Refu Interim, BPost, Alimento
 • Transnational partners: Verwey-Jonker Instituut (The Netherlands), Institut für Diversity Management (Germany)

Objectives

The project is about giving a solution to the problems enlisted below with which our society, companies and employees are confronted. These are the 3 key objectives of the project: 

 • Objective 1: society: the shortage in tolerant work places which low-skilled employees can use as a place to socialize and get integrated
 • Objective 2: companies: a better collaboration in teams through a bottom-up approach when looking at multicultural differences
 • Objective 3: employees: a better understanding of the own reference framework and the frame of reference of the colleagues with and without a migratory background

Role of Ghent University

Divergent-Ghent University coordinates the projects (role of promotor) and will be supported by Steunpunt Diversiteit & Leren (role of partner), being another organization within UGent.

Website

ESF  
Divergent

Project leader

Astrid Mouton
Divergent-UGent
Phone number: 0477/64.81.48
E-mail