Werk-ID: Direct Employee participation in Flemish SME’s

esf logo

 

 

 

 

 

 

 

Introduction

Werk-ID: Direct Employee participation in Flemish SME’s

The project introduces a model for the organization of structural and result-oriented direct employee participation by the application of innovative tools in Flemish SME’s. Through the development and use of a digital platform (web app) through which bottom-up direct employee participation is made possible, Werk-ID aims at filling the current gap between forms of top-down direct participation and indirect participation. In doing so, contributing to more involvement, engagement and thus more motivation among co-workers. The project thus tries to formulate an innovative answer to the need of more ‘workable work’ in the Flemish SME landscape.

Prof. Herwig Reynaert and Prof. Tom Verhelst from the Center for Local Politics at Ghent University both function as promotors of the project. The execution of the project occurs in partnership with Jan Vercamst (Vercamst Consult) and Seven Lemon Boulevard (Service Design). The project runs from august 2020 until august 2022. This project was made possible through the financial support by ESF (119.990,52 EUR) and Vlaams Cofinancieringsfonds (119.990,52 EUR).

Project description

Employees that deliberate in, and decide on, affairs regarding their working space experience more recognition, appreciation and ownership, in the long term these effects equally contribute to more productivity and eventually more ‘workable work’. Today we can observe that forms of direct employee participation already take place in SME’s. However, these forms are often initiated by the board of the company (top-down) and that with these forms of direct employee participation little to none follow-up is provided to the eventual outcome of the dialogue. Furthermore, forms of indirect employee participation, such as social dialogue, are absent in Flemish SME’s. In turn, more novel forms of direct participation implicate a drastic change in the company structure and are often not accessible or approachable enough.

Werk-ID aims to develop and implement a model, on the basis of previous and own research, that stimulates results-oriented and bottom-up dialogue in Flemish SME’s. The model supposes a structural approach to dialogue between co-workers and employers with a level of flexibility that allows a tailored approach to dialogue in every form of SME. The different phases of the model function through the deployment of an easily accessible webapp. In short, co-workers can plan a meeting to discuss issues regarding different subjects that relate to their functioning at the workplace, participate in other meetings and monitor the result of each meeting.

The project further envisions, through the use of the webapp, to facilitate continuous knowledge sharing between the participating SME’s in the form of an ecosystem where ‘best practices’ and experiences can be shared. In each phase of the research trajectory SME’s are actively involved to improve our model and service provision.

Objectives

Werk-ID contains the following objectives:

 • Core objective: Development and implementation of an innovative and digitally supported model for direct employee participation in Flemish SME’s.
 • Fostering of recognition and ownership by structural involvement of the employee.
 • Contribute to a closer feeling of trust in the workplace
 • Contribute to a higher problem-solving capacity in the workplace through dialogue that is result-oriented.
 • Facilitating knowledge sharing between SME’s by establishing a digital learning network or ecosystem of participating SME’s
 • Contribute to more ‘workable work’ in Flanders.

Role of Ghent University

Ghent University coordinates and executes the project. In doing so, relying on the network and expertise of Vercamst Consult and SevenLemon Boulevard (Service Designers).

Inleiding

Werk-ID: Directe Werknemersparticipatie in Vlaamse KMO’s

Het project introduceert een model voor het organiseren van structurele en resultaatsgerichte directe werknemersparticipatie door het inzetten van innovatieve tools in Vlaamse KMO’s. Door de ontwikkeling en het gebruik van een digitaal platform (webapp) waarlangs directe werknemersparticipatie van onderuit kan plaatsvinden tracht Werk-ID de huidige lacune tussen vormen van top-down directe participatie en indirecte participatie in te vullen en bij te dragen tot meer betrokkenheid, engagement en dus meer motivatie bij medewerkers.  Op die manier tracht het project een innovatief antwoord te formuleren op de nood naar meer ‘werkbaar werk’ in het Vlaamse KMO landschap.

Vanuit het Centrum voor Lokale Politiek aan de Universiteit Gent zijn Prof. Herwig Reynaert en Prof. Tom Verhelst promotoren van het project. De uitvoering van het project gebeurt in samenwerking met Jan Vercamst (Vercamst Consult) en Seven Lemon Boulevard (partners in service design). Het project loop van augustus 2020 tot augustus 2022. Het project werd mede mogelijk gemaakt door de financiële ondersteuning van ESF (119.990,52 EUR) en het Vlaams Cofinancieringsfonds (119.990,52 EUR).

Project omschrijving

Werknemers die mee overleggen en beslissingen nemen binnen en over hun werkplek ervaren meer erkenning, waardering en eigenaarschap. Op langere termijn dragen deze effecten eveneens bij tot meer productiviteit en uiteindelijk meer werkbaar werk. Vandaag zien we dat directe participatie in bedrijven zich reeds voordoet. Echter zijn deze vormen vaak vanuit het bedrijfskader geïnitieerd en resulteren deze vormen van directe participatie zelden in concrete acties op de werkvloer. Verder zijn indirecte vormen van participatie, zoals syndicaal overleg, niet aanwezig in de Vlaamse KMO’s. Nieuwere vormen van directe participatie impliceren dan weer een drastische aanpassing van de bedrijfsstructuur en zijn weinig toegankelijk.

Werk-ID tracht op basis van voorgaand en eigen onderzoek een model te ontwikkelen en te implementeren dat resultaatgericht overleg in Vlaamse KMO’s  van onderuit stimuleert, organiseert en classificeert. Het overlegmodel veronderstelt een structurele benadering van dialoog tussen medewerkers en werkgevers met voldoende flexibiliteit voor een overlegmodel op maat van elke KMO. De verschillende fases van het overlegmodel functioneren door het inzetten van een makkelijk toegankelijke webapp. Kortweg, krijgen medewerkers hierdoor de mogelijkheid om een overleg omtrent verschillende domeinen uit hun functioneren op de werkvloer in te plannen, er aan deel te nemen en het resultaat van het overleg op te volgen.

Verder beoogt het project, onder meer via de webapp, het faciliteren van een continue kennisdeling tussen de deelnemende KMO’s in de vorm van een ecosysteem waar ‘best practices’ en ervaringen kunnen worden uitgewisseld.
In elke fase van het onderzoekstraject worden KMO’s actief betrokken ter verbetering van het model en de dienstverlening.

Doelstellingen

Werk-ID heeft volgende doelstellingen voor ogen:

 • Kerndoelstelling: Het ontwikkelen en implementeren van een innovatief en digitaal ondersteund model voor directe werknemersparticipatie in Vlaamse KMO’s.
 • Aanwakkeren van waardering en eigenaarschap door structurele betrokkenheid van de medewerkers.
 • Bijdragen aan een hechtere vertrouwensband op de werkvloer.
 • Het vergroten van het probleemoplossend vermogen op de werkvloer door de structurele dialoog met een focus op resultaatsverbintenis.
 • Het faciliteren van kennisdeling tussen KMO’s door het opzetten van een digitaal lerend netwerk of ‘ecosysteem’ van deelnemende bedrijven.
 • Bijdragen aan meer ‘werkbaar werk’ in Vlaanderen.

Rol van UGent

Universiteit Gent coördineert en voert het project uit. Daarbij beroept ze zich op het netwerk en de expertise van Vercamst Consult en SevenLemon Boulevard (Service Designers).

Rapporten

Contact

Prof. Herwig Reynaert
Centrum voor Lokale Politiek
Tel.: +32 9 264 68 71