Doctoraat op artikels

Een proefschrift dat is gebaseerd op artikels in wetenschappelijke tijdschriften moet aan de volgende criteria beantwoorden:

  • er dienen minstens vier ingediende peer reviewed publicaties (artikels of hoofdstukken uit een boek) te zijn. Twee van deze publicaties dienen gepubliceerd te zijn of formeel aanvaard te zijn. Het is de verantwoordelijkheid van de DBC-leden om mede toe te zien op de kwaliteit van de publicaties.
  • de doctoraatsstudent moet de auteur met de grootste inbreng zijn van minstens drie van dergelijke bijdragen;
  • de gebundelde bijdragen moeten een duidelijke inhoudelijke coherentie vertonen;
  • de gebundelde bijdragen moeten worden voorafgegaan door een situerende inleiding, waarin de probleemstelling en de opbouw van het proefschrift, de methodologie en het belang van het onderzoek helder en sluitend worden toegelicht;
  • de gebundelde bijdragen moeten worden gevolgd door een conclusie, die een antwoord biedt op de coherent gepresenteerde onderzoeksvragen;
  • de onderzoeksgegevens waarop de doctoraatsstudent zich in de bijdragen baseert, moeten tot op het moment van de promotie worden geactualiseerd. Desgevallend moeten ook de onderzoekshypotheses en -conclusies worden aangepast in het licht van deze actualisering.

De vaststelling dat een neergelegd proefschrift aan elk van deze criteria beantwoordt, doet op geen enkele wijze afbreuk aan de autonome bevoegdheid van de examencommissie om te beslissen over de vraag of een proefschrift ontvankelijk is.