Plagiaat

Definitie

UGent basisdefinitie van plagiaat

“Plagiaat wordt aan de UGent beschouwd als een vorm van fraude en een onregelmatigheid. Als plagiaat wordt beschouwd: het presenteren als een oorspronkelijk product onder eigen naam van (gedeelten van) een bron of het presenteren als een oorspronkelijk product onder eigen naam zonder (correcte) bronvermelding. Plagiaat omvat ook het gebruiken van tekst of een product gecreëerd door een generatief-systeem (tenzij en in de mate dat de verantwoordelijk lesgever het gebruik van dergelijk systeem heeft toegestaan) of een ghostwriter als eigen tekst.

Plagiaat kan betrekking hebben op verschillende vormen van producten zoals tekst (schriftelijk, mondeling), beeld (foto’s, film, grafieken, schema’s, figuren…), muziek, databestand, structuur, gedachtegang, ideeëngoed."

Aanvulling/specificatie door de faculteit Letteren en Wijsbegeerte

Het Onderwijs- en Examenreglement biedt aan de examencommissie per opleiding de mogelijkheid om deze basisdefinitie aan te vullen of te specificeren. De examencommissie van de faculteit Letteren en Wijsbegeerte is overeengekomen om een voor de hele faculteit gemeenschappelijke aanvulling/specificatie van plagiaat te beschrijven. De definitie van plagiaat wordt als volgt aangevuld/gespecificeerd:

“Het overnemen, al dan niet in vertaling, van woorden van een ander of het parafraseren van iemands gedachtegang zonder de vindplaats te vermelden of zonder aan te geven wiens ideeën worden overgenomen, wordt gezien als plagiaat. Het niet verwijzen naar eigen origineel werk dat hergebruikt wordt valt onder (auto-, of zelf)plagiaat. Alle stukken tekst (zinnen of zinsneden) die men overneemt uit om het even welke andere publicatie en om het even welke taal, zelfs uit webpagina's op het internet of uit een manuscript, moeten dus een bronvermelding krijgen en -- wanneer letterlijk overgenomen -- als citaat gekenmerkt zijn. Een globale bronvermelding, bijvoorbeeld bij het begin van een hoofdstuk, verschoont het plagiaat t.o.v. afzonderlijke passages niet. Het vermelden van een bron in de bibliografie of bronnenoverzicht verschoont het plagiaat niet.”

Voorbeelden

Voorbeeld 1

Oorspronkelijke tekst:

“Wanneer politieke partijen collectieve belangen verdedigen, dan mag men er zeker van zijn dat de fundamentele maatschappelijke problemen op de politieke agenda worden geplaatst. Door collectieve belangen te verdedigen, beschikken zij over een natuurlijk electoraat (de dragers van die belangen), aangevuld met kiezers die zich hebben laten overtuigen.”

Deze tekst heeft als bron:

Saey P., 2008. De Opkomst van Extreem-Rechts als Geografisch probleem, in: Praet P., (ed.), “Us and Them”. Essays over filosofie, politiek, religie en cultuur van de Klassieke Oudheid tot Islam in Europa. Ter ere van Herman De Ley, Gent: Academia Press, 359-360.

Als je het idee dat hier wordt verwoord, wenst te gebruiken in jouw eigen paper, kan je van oordeel zijn dat je de tekst best volledig overneemt. Dan moet je aangeven dat het om een citaat gaat: je moet de tekst tussen aanhalingstekens plaatsen en de bron vermelden. Doe je dit niet, dan is er sprake van plagiaat.

Geen plagiaat:

“Wanneer politieke partijen collectieve belangen verdedigen, dan mag men er zeker van zijn dat de fundamentele maatschappelijke problemen op de politieke agenda worden geplaatst. Door collectieve belangen te verdedigen, beschikken zij over een natuurlijk electoraat (de dragers van die belangen), aangevuld met kiezers die zich hebben laten overtuigen.” (Saey 2008, 359-360).

Wel plagiaat:

Wanneer politieke partijen collectieve belangen verdedigen, dan mag men er zeker van zijn dat de fundamentele maatschappelijke problemen op de politieke agenda worden geplaatst. Door collectieve belangen te verdedigen, beschikken zij over een natuurlijk electoraat (de dragers van die belangen), aangevuld met kiezers die zich hebben laten overtuigen (Saey 2008, 359-360).

Wel plagiaat:

Wanneer politieke partijen collectieve belangen verdedigen, dan mag men er zeker van zijn dat de fundamentele maatschappelijke problemen op de politieke agenda worden geplaatst. Door collectieve belangen te verdedigen, beschikken zij over een natuurlijk electoraat (de dragers van die belangen), aangevuld met kiezers die zich hebben laten overtuigen.

Als je het idee dat hier wordt verwoord, in eigen bewoordingen wenst te gebruiken in jouw eigen paper, dan moet je ook aangeven waar je het idee vandaan hebt. Doe je dit niet, dan is er sprake van plagiaat.

Geen plagiaat:

Fundamentele maatschappelijke problemen zullen maar op de politieke agenda worden geplaatst, wanneer politieke partijen collectieve belangen verdedigen, want dan beschikken ze over een natuurlijke groep van kiezers, namelijk zij die voor deze belangen staan (Saey 2008, 359-360).

Wel plagiaat:

Fundamentele maatschappelijke problemen zullen maar op de politieke agenda worden geplaatst, wanneer politieke partijen collectieve belangen verdedigen, want dan beschikken ze over een natuurlijke groep van kiezers, namelijk zij die voor deze belangen staan.

Voorbeeld 2

Oorspronkelijke tekst:

“Dutch colonial rule proclaimed that different groups required different legislation; this resulted in the legal invention of second class citizenship. When at the turn of the century, Dutch women advocated citizenship for women, they could identify partially with the indigenous population of the colonies. This however, did not result in real solidarity between Dutch and Indonesian feminists.”

Deze tekst heeft als bron:

Waaldijk B., 2003. Subjects and Citizens: Gender and Racial Discrimination in Dutch Colonialism at the End of the 19th Century, in: Hálfdanarson G., (ed.), Racial Discrimination and Ethnicity in European History, Pisa: Edizioni Plus-Università di Pisa, 111.

Een letterlijke vertaling in het Nederlands van een anderstalige tekst, is ook plagiaat. Je moet bij vertalingen op een behoorlijke wijze aan de oorspronkelijke tekst refereren.

Geen plagiaat:

Volgens Waaldijk (2003, 111) vond het Nederlandse koloniale regime dat een verschillende wetgeving vereist is voor verschillende groepen, waardoor een zogenaamd tweede klasse burgerschap ontstond. Toen, bij de eeuwwisseling, de Nederlandse vrouwen pleitten voor burgerschap voor vrouwen, konden ze zich gedeeltelijk met de inheemse bevolking identificeren. Dit resulteerde nochtans niet in echte solidariteit tussen Nederlandse en Indonesische feministes.

Wel plagiaat:

Het Nederlandse koloniale regime bepaalde dat verschillende wetgeving vereist is voor verschillende groepen; dit resulteerde in de wettelijke uitvinding van tweede klassen burgerschap. Toen, bij de eeuwwisseling, de Nederlandse vrouwen pleitten voor burgerschap voor vrouwen, konden zij zich gedeeltelijk met de inheemse bevolking van de kolonies identificeren. Dit resulteerde nochtans niet in echte solidariteit tussen Nederlandse en Indonesische feministes.

Geen plagiaat:

“Het Nederlandse koloniale regime bepaalde dat verschillende wetgeving vereist is voor verschillende groepen; dit resulteerde in de wettelijke uitvinding van tweede klassen burgerschap. Toen, bij de eeuwwisseling, de Nederlandse vrouwen pleitten voor burgerschap voor vrouwen, konden zij zich gedeeltelijk met de inheemse bevolking van de kolonies identificeren. Dit resulteerde nochtans niet in echte solidariteit tussen Nederlandse en Indonesische feministes.” (Waaldijk 2003, 111)

Plagiaatkennis testen

Als je je kennis van plagiaat wil testen, kan je terecht op de website van Indiana University Bloomington .