Opleiding wijsbegeerte

In de wijsbegeerte is men -zoals in bijna alle andere wetenschapstakken- nog niet tot een definitieve, algemene consensus gekomen over wat als geldig moet worden beschouwd. De opleiding is niet zozeer gericht op het inhameren van definitieve waarheden, maar wil vooral het kritisch denken stimuleren.

Dit gebeurt aan de ene kant door het uiteenzetten van uiteenlopende benaderingen in de lespaketten en aan de andere kant door het stimuleren van de zelfwerkzaamheid via allerlei opdrachten voor lectuur en eigen onderzoek.

De wijsbegeerte valt traditioneel uiteen in een aantal domeinen waarvan in onze opleiding vooral de aandacht wordt gevestigd op logica en kennisleer, antropologie, ethica en esthetica. Daarnaast wordt een breed overzicht geboden van de geschiedenis van de wijsbegeerte en krijgt de student in de eerste bachelor een aantal algemene vakken.

In de loop van de opleiding wordt de persoonlijke bijdrage van de student steeds belangrijker. In de scriptie bewijst hij/zij uiteindelijk zijn/haar capaciteiten om oorspronkelijk te denken en zijn/haar gedachten adequaat uit te drukken.

Tegen het einde van de opleiding wordt de student geacht in staat te zijn om

  • teksten van zeer uiteenlopende aard op kritische wijze te lezen,
  • zijn/haar weg te vinden in tijdschriften, bibliografieën, handboeken, enz. om zelfstandig over een onderwerp van algemene aard of zelfs op een gespecialiseerd gebied in de mens- of maatschappijwetenschappen na te denken en zowel mondeling als schriftelijk een uiteenzetting te geven,
  • op het specifieke terrein van de wijsbegeerte en haar grote deelgebieden over een parate kennis te beschikken.

Praktische informatie

Uitgebreide informatie over het kiezen voor wijsbegeerte als opleiding en mogelijke professionele perspectieven vind je in de studiekiezer: