Onderzoek

Missie

De vakgroep Vertalen, Tolken en Communicatie (VTC) wil een nationale en internationale speler zijn op het vlak van wetenschappelijk onderzoek binnen de Toegepaste Taalkunde en aanverwante disciplines.

Via de verschillende onderzoeksgroepen werkt de vakgroep mee aan wetenschappelijke onderzoek en de verdere uitbouw van vertaalwetenschap, tolkwetenschap, meertalige communicatie, (ver)taaltechnologie en (ver)taaldidactiek. De vakgroep stelt de resultaten van haar onderzoek ter beschikking van derden en integreert ze in haar eigen onderwijs, onderzoek en dienstverlening.

Onderzoeksgroepen

 

EQTIS - Empirical and Quantitative Translation and Interpreting Studies

EQTIS onderzoekt alle verbale en non-verbale aspecten van vertalen en tolken. Hoe slagen vertalers en tolken erin om zo snel een boodschap van de ene taal naar de andere om te zetten zonder dat het 'vertaalde' aspect opvalt? Hoe kiezen ze de meest geschikte woorden en constructies? Zijn er sporen van de brontaal terug te vinden in de vertaling? Worden vertalers en tolken beïnvloed door wat anderen van hen verwachten? Tolken mannen anders dan vrouwen? 

 

LT³ - Language and Translation Technology Team

LT³ werkt op het kruispunt tussen technologie en (ver)taalkunde. Er is een grote expertise in het gebruik van lerende systemen (zoals machine learning) voor allerlei taaltechnologische problemen, zoals bv. het automatische ontdekken van cyberpesten, emoties herkennen in nieuwsdata of het meten van vertaalkwaliteit.

 

MULTIPLES - Research Centre for Multilingual Practices and Language Learning in Society

MULTIPLES bestudeert taal en discours als aspecten van het sociale leven. Het doet dit met bijzondere aandacht voor hedendaagse meertaligheid. We verbinden onderzoekers met een achtergrond in verschillende linguïstische disciplines, waaronder: sociolinguïstiek, taalverwerving, taal in het onderwijs, discoursanalyse, linguïstische antropologie, vertalen en tolken.

 

TRACE - Translation and Culture

TRACE bestudeert hoe talen en culturen door vertaling met elkaar in contact komen. Boeken, series, kunstcatalogi, krantenartikelen, zelfs recepten worden vertaald. Natuurlijk. Maar hoe natuurlijk is dat eigenlijk? Wat leren bestaande vertalingen en vertaalprocessen ons over cultuuroverdracht? Welke sporen laat een vertaling achter? Hoe beïnvloedt vertaling cultuur en cultuur vertaling, zowel in het verleden als nu?

Projecten

Check de verschillende onderzoeksprojecten van onze vakgroep.

Doctoraten

De vakgroep treedt op als onthaalinstelling voor jonge onderzoekers die willen doctoreren in (toegepast) taalkundig onderzoek en/of vertaalwetenschap. Onze professoren hebben heel wat ervaring in het begeleiden van doctoraatsonderzoek. Voor interdisciplinaire projecten, kunnen geschikte medepromotoren worden gevonden, zowel binnen als buiten de eigen faculteit. Desgewenst kunnen collega's van andere binnen- of buitenlandse universiteiten als medepromotor optreden.

Publicaties

Check de academische bibliografie voor een overzicht van alle publicaties van de leden van onze vakgroep.

Onderzoeksforum

Op het onderzoeksforum stellen onderzoekers hun onderzoek voor aan collega’s en andere geïnteresseerden.

Omwille van Covid 19 zijn we overgeschakeld naar een online alternatief: research@themovies. Elke deelnemer krijgt 15 minuten om zijn/haar onderzoek te presenteren en gaat daarna in gesprek met collega's en/of geïnteresseerden. Ook studenten van de vakgroep kunnen aansluiten. Op voorhand nemen de onderzoekers een pitch op, hieronder kan je deze bekijken. 

Mari Alger & June Eyckmans "I took physical lessons for granted. A case study exploring students’ interpersonal interactions in online synchronous lessons during the outbreak of Covid-19"
 

Meer info op de research pagina van Mari Alger.

Gaëtan Regniers "Wordt vervolgd... Russische literatuur in Nederlandse kranten (1840-1970)”

Meer info op de research pagina van Gaëtan Regniers 

of op zijn blog "Wordt vervolgd..."

Lieve Macken & Arda Tezcan "Quantifying the Effect of Machine Translation in a High-Quality Human Translation Production Process"

Meer over Quantifying the effect of machine translation

Bart Defrancq & Helena Snoeck "ASR in the booth"

Meer over "ASR in the booth"

Greet De Baets "Efficiency in intercultural business communication training: aikido as an embodied pedagogy"

Meer over het onderzoek van Greet. Je kan bij Greet ook een communicatie training volgen. 

Caroline Staquet - "Research as a battlefield"

Meer over het onderzoek van Caroline Staquet

Contact