Info Examens

Onderwijs- en Examenreglement

Het Onderwijs- en Examenreglement is beschikbaar op de website van de Universiteit Gent:

Het Onderwijs- en Examenreglement

Het Facultair Onderwijs- en Examenreglement (FOER)

Contact

examenroosters.psw@ugent.be

Examenrooster

Het examenrooster kan je raadplegen via oasis, "mijn kalender"!
Het examenrooster voor het 1e semester zal beschikbaar zijn uiterlijk 1 december 2023.
Het examenrooster voor het 2e semester zal beschikbaar zijn uiterlijk 22 maart 2024.
Het examenrooster voor de 2e zittijd zal beschikbaar zijn uiterlijk 17 juli 2024.
Iedereen is automatisch ingeschreven voor de examens van zowel de 1e als de 2e examenperiode.

Je individuele examenregeling kan je raadplegen op Oasis onder 'mijn kalender' (linkse kolom). Het aanvangsuur van een examen kan verschillen per examen, kijk dus goed naar de opmerkingen bij elk examen.

Wijzigingen in de regeling blijven mogelijk na de bekendmakingsdatum!
Als student ben je verplicht om regelmatig je individuele examenregeling te raadplegen en rekening te houden met de eventuele wijzigingen.

Het is aan te raden om de examenroosters/wijzigingen van uw keuzevakken gedoceerd in andere faculteiten eveneens regelmatig te raadplegen via de website van de faculteit waar het vak in kwestie gedoceerd wordt.

Wijziging in examenrooster

Het is aan te raden om de examenroosters/wijzigingen van uw keuzevakken gedoceerd in andere faculteiten eveneens regelmatig te raadplegen op oasis en de website van de faculteit waar het vak in kwestie gedoceerd wordt.

Examens op afspraak

Voor elk examen met de vermelding “op afspraak” dient de afspraak te gebeuren vóór de opening van de examenperiode van het betreffend semester/ zittijd bij de respectievelijke lesgevers.

Creditcontracten

Alle examens worden afgelegd op de vermelde datum samen met de andere studenten.

Aanwezigheid

We willen er, met nadruk, de aandacht op vestigen dat je je stipt aan de vastgelegde examenregeling moet houden. Iedere examinandus moet op de vastgestelde dagen en uren op de aangegeven plaatsen aanwezig zijn.

Gelieve er rekening mee te houden dat de examens worden afgenomen op verschillende locaties meestal buiten de faculteit.

Iedere examinandus zal, wanneer hij examen aflegt, steeds in het bezit moeten zijn van zijn studenten- en identiteitskaart. Op eenvoudig verzoek van de examinator of van een daartoe aangesteld personeelslid, zal hij deze stukken dienen voor te leggen.

Inschrijven voor de tweedekansexamens

Vanaf dit academiejaar vragen we je om je deelname aan de tweedekansexamens te bevestigen.
Voor elk examen waaraan je zal deelnemen, moet je je inschrijven ten laatste op 8 augustus 2024.
Daarmee willen we de logistieke omkadering van de examens optimaliseren, bv. om een juister aantal examenkopijen te kunnen voorzien.

Inschrijven voor examens in de tweedekansexamenperiode:

 • via oasis.ugent.be > configuratie roostergroepen
 • vanaf de dag na de proclamatie t.e.m. 8 augustus 2024
 • je examenrooster toont steeds alle examens, of je er voor ingeschreven bent of niet.

Q: Wat als ik me vergat in te schrijven vóór de deadline?
A: Ook dan blijf je recht hebben op je tweede examenkans. Er komt een procedure om laattijdig in te schrijven maar wacht daar niet op. Als je zal deelnemen, reserveer dan tijdig je plaats.

Q: Ik heb me niet ingeschreven voor het tweedekansexamen. Heb ik nu recht op een extra examenkans?
A: Neen. Inschrijven voor examens in de tweedekansexamenperiode heeft alleen te maken met de praktische organisatie van de examens. Doe je niet mee met het examen in de tweedekansexamenperiode, dan verzaak je aan die examenkans.

Afwezigheid examen: ziekte, overlap... (OER art. 75 §4)

Afspraak in verband met het aanvaarden van Medische attesten binnen de Vlaamse Universiteiten

“Elke afwezigheid moet zo snel mogelijk en ten laatste op de dag van het examen gemeld worden aan het examensecretariaat. Een student die meent een gegronde reden voor zijn/haar afwezigheid te hebben, dient daarvan zo snel mogelijk en uiterlijk binnen drie werkdagen na het betrokken examen de originele bewijsstukken te bezorgen aan het examensecretariaat.
Bij ziekte of ongeval is een medisch attest vereist van een arts die verklaart dat hij of zij de studenten ten laatste op de dag van het gemiste examen effectief heeft onderzocht en de ziekte of de gevolgen van het ongeval zelf heeft vastgesteld. Een attest waarin enkel de verklaring van de student wordt gemeld (“dixit-attest”) of een attest dat na de ziekte of het ongeval geschreven werd (“post factum-attest”) wordt niet aanvaard. Een medisch attest over het beoefenen van (bepaalde) sportactiviteiten dient een specificering te bevatten van welke handelingen de student verhinderd is uit te voeren..“

Praktische regeling bij ziekte of overlap

 • Elke afwezigheid moet zo snel mogelijk en ten laatste op de dag van het examen gemeld worden aan het examensecretariaat.
 • Registreer jouw afwezigheid/overlap

  REGISTREER HIER

 • Bij ziekte binnen de 3 werkdagen na het examen waarvoor je ziek was.
 • Bij overlap VÓÓR het regulier examen!

  Uiterlijk op 19 december 2023 voor de eerstesemesterexamenperiode
  Uiterlijk op 28 april 2024 voor de tweedesemesterexamenperiode
  Uiterlijk op 7 augustus 2024 voor de tweedekansexamenperiode
 • Het inhaalexamen zal aangepast worden in jouw persoonlijk examenrooster na goedkeuring van jouw registratie van afwezigheid/overlap.
 • Bij het afleggen van uw inhaalexamen zal je je doktersattest aan de lesgever moeten kunnen voorleggen. Bij overlap is het voldoende om bij de registratie jouw examenrooster te uploaden.

Inhaalexamens

De voorwaarden om deel te nemen aan het inhaalmoment vind je terug in het OER. Art. 75 §2.
Enkel studenten met een gegronde reden worden toegelaten het inhaalmoment.

Het permanent examensecretariaat (OER art. 54 §5)

Het permanent examensecretariaat wordt waargenomen door de Facultaire Studentenadministratie (FSA),
Sint-Pietersnieuwstraat 41, T1, 9000 Gent
fsa.psw@ugent.be.

09/264.84.91 (Torsten)

09/264.97.71 (Kris)

09/264.67.85 (Marissa)

Bereikbaar van 9u00 - 16u00

U kan er terecht voor o.a.:

 • wijzigingen in de examenregeling
 • stopzetten van de reeks van ondervragingen
 • afwezigheden door ziekte of uitzonderlijke sociale of individuele omstandigheden
 • alle feiten die de examenregeling in het gedrang kunnen brengen of een vlot verloop van de ondervragingen kunnen verhinderen.

Wat na de examens?

Wat te doen na het ontvangen van je resultaten? Feedback, evalueren, bijsturen, gesprekken...

Bekendmaking resultaten

Na elk deel van de examenperiodes worden de resultaten aan de studenten meegedeeld.

Deliberatie

We spreken over deliberatie als men niet voor alle vakken 10/20 behaalde, maar toch geslaagd wordt verklaard voor het deliberatiepakket of voor de opleiding.

Bijkomende deliberatie na 1e semester (art.62)

In februari wordt een bijkomende deliberatie gehouden voor studenten in een afstudeerjaar van een masteropleiding die op dat ogenblik alle examens hebben afgelegd. In dit geval is het toegelaten om de masterproef in te dienen en/of de stage af te werken in het eerste semester. (Met uitzondering van de masterproef of de stage is het volgens het onderwijs- en examenreglement niet toegestaan opleidingsonderdelen geprogrammeerd in het tweede semester en jaaropleidingsonderdelen te evalueren in het eerste semester).

Graad van verdienste (art. 73)

De examencommissie besliste om met ingang van het academie jaar 2009-2010 bij de berekening van de graad van verdienste voor de Bachelors en Masters in toepassing van art. 73 (OER) de wegingsfactor te hanteren volgens de studiepunten van de respectievelijke opleidingsonderdelen van de Bachelors en Masters desgevallend met een lagere wegingsfactor voor het eerste volledige deliberatiepakket van een bacheloropleiding.

De grenzen voor het bepalen van de graad van verdienste in de afstudeerjaren van een opleiding worden als volgt vastgelegd:

 • 500/1000 om te slagen op voldoende wijze
 • 675/1000 om te slagen met onderscheiding
 • 750/1000 om te slagen met grote onderscheiding
 • 825/1000 om te slagen met de grootste onderscheiding

Feedback (art. 60)

Te raadplegen op wat na de examens?

Plechtige proclamatie

Voor alle masterstudenten die afstuderen, organiseert de faculteit een plechtige proclamatie.

Ombudspersoon

Concreet ontvangt, onderzoekt en behandelt de ombudspersoon de klachten en wordt getracht een oplossing te bereiken in het belang van alle partijen. In de mate van het mogelijke is het aangewezen dat studenten zo rustig en kalm mogelijk hun probleem uiteenzetten aan de ombudspersoon. Als luisterend oor en spreekbuis stelt de ombudspersoon zich bij klachten neutraal op, zonder vooroordelen ten gunste van de studenten dan wel professoren. De ombudspersoon zal dan, mits toestemming van de student, de nodige stappen ondernemen om gemelde problemen op te lossen of uit te klaren. De ombudspersoon kan hierbij echter enkel optreden binnen het bestaande decretaal en reglementair kader (het universitaire onderwijs- en examenreglement, aanvullende facultaire reglementen en beslissingen van de faculteitsraad). Het is dus onmogelijk buiten het reglementaire kader te interveniëren. De ombudspersoon heeft recht op informatie en is tot discretie verplicht. De hieruit volgende vertrouwensrelatie impliceert dan ook wederzijdse eerlijkheid en openheid.

Voorzitters en secretarissen van de examencommissies

Examencommissie opleiding Bachelor Politieke Wetenschappen

Voorzitter: H. Reynaert
Secretaris: F. De Ville

Examencommissie opleiding Bachelor Communicatiewetenschappen

Voorzitter: H. Reynaert
Secretaris: S. Joye

Examencommissie opleiding Bachelor Sociologie

Voorzitter: H. Reynaert
Secretaris: J. Demanet

Examencommissie opleiding Master in de Politieke Wetenschappen

Voorzitter: H. Reynaert
Secretaris: F. De Ville

Examencommissie opleiding Master in de EU-studies

Voorzitter: H. Reynaert
Secretaris: F. De Ville

Examencommissie opleiding Master in de Communicatiewetenschappen

Voorzitter: H. Reynaert
Secretaris: S. Joye

Examencommissie opleiding Master in de Sociologie

Voorzitter: H. Reynaert
Secretaris: J. Demanet

Examencommissie opleiding Master of Conflict and Development

Voorzitter: H. Reynaert
Secretaris: F. De Ville