Onderzoek

Onderzoek

FAMIMOVE - de coördinatie tussen internationaal familierecht en migratierecht (2022)

FAMIMOVE, co-gefinancierd door de Europese Commissie (JUST-2022-JCOO), beoogt de bescherming van migrantenkinderen en -gezinnen te verbeteren door de praktijk meer in overeenstemming te brengen met de doelstellingen en waarden van de EU, zoals de bescherming van de grondrechten en de belangen van het kind. Het wil ook de EU-doelstellingen doeltreffender maken door een betere coördinatie van instrumenten op overlappende gebieden, zoals de verordeningen inzake internationaal privaatrecht in familiezaken en de regels van het migratierecht.

Het consortium wordt gecoördineerd door prof. Marta Pertegas Sander (Universiteit Maastricht) en bestaat uit de volgende leden: Prof. Bettina Heiderhoff (Universiteit van Münster), Prof. Costanza Honorati (Universiteit van Milano-Bicocca); Prof. Fabienne Jault (Universiteit van Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines), Prof. Ulf Maunsbach (Lund University), Prof. Orsoyla Szeibert (Eötvös Loránd University) en Prof. Jinske Verhellen (Universiteit Gent).

Het Instituut voor Internationaal Privaatrecht van de UGent (Prof. Jinske Verhellen en doctoraatsonderzoeker Leontine Bruijnen) coördineert WP4 van het project.

Lees hier meer…

Refugees in identity crisis (2021)

Refugees in identity crisisHet onderzoeksproject beoogt empirisch onderbouwde inzichten te bieden in de interacties tussen internationaal privaatrecht en migratierecht. Hiertoe wil het onderzoek, in een eerste fase, de juridische problemen met betrekking tot het personeel statuut van vluchtelingen in kaart brengen. In een tweede fase wordt onderzocht of en hoe deze inventarisatie en de bewustwording van de interacties tussen het migratierecht en het internationaal privaatrecht kunnen leiden tot een betere wisselwerking tussen deze twee juridische kaders, dit met het oog op een betere bescherming van vluchtelingen.

Onderzoeker: Geertrui Daem

Promotor: Prof. Jinske Verhellen

 

The Private Side of Transforming our World - UN Sustainable Development Goals 2030 and the Role of Private International Law (2021)

Private Side of Transforming our WorldDit project wordt gecoördineerd door Prof. Ralf Michaels (Max Planck Institute for Comparative and International Private Law), Dr. Verónica Ruiz Abou-Nigm (University of Edinburgh) en Hans van Loon (voormalige Secretaris-generaal van de Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht). Het tracht bewustwording te creëren over de interacties tussen de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDGs) van de VN in de 2030 Agenda voor Duurzame Ontwikkeling en het internationaal privaatrecht en de mogelijke bijdrage van het internationaal privaatrecht in deze materie.

In dit verband hebben Prof. Sabine Corneloup (Université Paris 2 Panthéon-Assas) en Prof. Jinske Verhellen (Universiteit Gent) Doelstelling 16.9 van de SDGs onderzocht, wat voorziet in een juridische identiteit voor allen, waaronder geboorteregistratie : Sustainable Development Goal 16 (Peace, Justice and Strong Institutions) and Private International Law

Diversiteitsgevoelig onderwijs aan de Ugent (2021)

Diversiteitsgevoelig onderwijsBinnen de werkgroep Divscan werken de faculteiten Farmaceutische wetenschappen, Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen, Letteren en Wijsbegeerte, Psychologie en Pedagogische Wetenschappen en Recht en Criminologie samen om diversiteitssensitief en kwaliteitsvol onderwijs aan te bieden. Hierbij zal een diversiteitsscan worden opgesteld voor docenten en Ugent-medewerkers en zal een duurzaam coachingstraject worden opgezet om met deze tool om te gaan. In dit kader werden ook verschillende gespreksmomenten met studenten georganiseerd om deze doelen te bereiken. 


Handboek voor voogden van niet-begeleide minderjarigen (2020-2021)

Handboek voor  voogdenNamens de FOD Justite bereiden Antigone Advocaten, Prof. Ellen Desmet (Universiteit Gent) en Prof. Jinske Verhellen (Universiteit Gent) het juridische luik voor van een nieuw handboek voor voogden van niet-begeleide minderjarigen.
Deze opdracht bouwt verder op het boek “Rechten van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen in België”.


CUREDI - Cultural and Religious Diversity under State Law across Europe (2018-ongoing)

CUREDIDit interdisciplinair project wordt gecoördineerd door het Max Planck Instituut voor Sociale Antropologie in Halle, Duitsland en werkt met een netwerk van wetenschappelijke onderzoeksteams. Het bevat een digitale databank van rechtspraak die over culturele en religieuze diversiteit gaat. Het project behandelt de vraag of en hoe diversiteit juridische erkenning krijgt binnen de interne rechtsordes van de lidstaten van de EU, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland. Yasmina El Kaddouri (2018-2020) en Frederik Welvaert (2019-2020) hebben bijgedragen tot dit project door kortlopende onderzoeksopdrachten. Meer informatie is hier beschikbaar.


BOF project Ik steek de grens over en neem mee… (2015-2021)

Ik steek de grens overDe grensoverschrijdende burgerlijke staat van personen: een vraagstuk van internationaal privaatrecht vanuit mensenrechtelijke perspectief.

De toenemende mobiliteit van mensen zorgt ervoor dat documenten over de burgerlijke staat van personen (bv. geboorte, huwelijk, overlijden) circuleren over de grenzen heen. De erkenning van deze documenten wordt traditioneel geregeld door het internationaal privaatrecht, dat streeft naar zoveel mogelijk grensoverschrijdende harmonie en continuïteit in het leven van mensen. Een nobele doelstelling die in de praktijk niet voor iedereen wordt gerealiseerd. Soms hebben mensen in het gastland een andere burgerlijke staat (bv. ongehuwd) dan in hun land van herkomst (bv. gehuwd). Dergelijke discrepanties - ook wel hinkende rechtsverhoudingen genoemd - zorgen voor veel rechtsonzekerheid en onvoorspelbaarheid. Het onderzoek naar een nieuwe benadering van de grensoverschrijdende burgerlijke staat vertrekt vanuit het recht op eerbiediging van het privé- en familieleven en gaat na in welke mate een mensenrechtelijke benadering de ongewenste effecten van hinkende rechtsverhoudingen kan temperen.

Onderzoeker: Sarah Den Haese

Promotor: Prof. Jinske Verhellen

Leerstoel Marcel Storme (2019)

Leerstoel Marcel Storme
In 2019 ontving het Instituut voor Internationaal Privaatrecht dr. Susanne Gössl in het kader van de Leerstoel Marcel Storme. De slides van de lezing op 21 februari 2019 getitled "Questions of a “third sex“ in the international and European arena", kan u hier raadplegen.

Interacties tussen internationaal privaatrecht en migratierecht op de agenda van het Europees Parlement (2017)

europees-parlement.jpg


Lees meer...

 

 

Cross-Border Proceedings in Family Law Matters before National Courts and CJEU (2015-2017)

European_Commission.svg.png

 

Lees meer...


Verdedigde doctoraten