Financiering buitenlands verblijf

Er zijn verschillende beurzen beschikbaar om je uitwisseling voor studie, onderzoek in het kader van een masterproef of stage, mogelijk te maken. In het merendeel van de gevallen moet er een akkoord zijn tussen je opleiding/faculteit en de instelling van je keuze om in aanmerking te komen voor financiële ondersteuning.

Op deze pagina vind je de beurzen terug die door de UGent ondersteund worden. Daarnaast zijn er ook heel wat studiebeurzen van privé-instanties en overheden, maar daar moet je zelf naar op zoek gaan.

De Corona-pandemie heeft een impact op heel wat geplande uitwisselingen in academiejaar 2020-2021. Onder bepaalde voorwaarden hebben studenten recht op compensaties voor uitgaande mobiliteitsbeurzen naar aanleiding van de Corona-pandemie in 1e semester academiejaar 2020-2021.

Europa

Kies je voor een bestemming in Europa, is de kans zeer groot dat je een beurs zult krijgen.

Erasmus+

Erasmus is mogelijk binnen Europa. Je ontvangt een maandelijkse beurs die varieert per land van bestemming tussen de 279 en de 379 euro met een top up van 150€ voor studenten die een (gedeeltelijke) Vlaamse studietoelage hebben.

Erasmus Belgica

Je kunt in Franstalig België op uitwisseling binnen het zogenaamde Erasmus Belgica programma en ontvangt hiervoor 100 euro.

Swiss-European Mobility Programme

Voor uitwisselingen naar Zwitserland gelden dezelfde voorwaarden als voor de Erasmuslanden. De beurs bedraagt gemiddeld 300  euro per maand en wordt uitbetaald door de Zwitserse gastinstelling.

Stage via Erasmus

In de Erasmuslanden kan je een stage lopen. De maandelijkse beurs bedraagt tussen de 379 en 479 euro.

 • Stage via Erasmus Belgica
 • Uitwisseling van minstens 2 maand en maximum 1 jaar in Franstalig België
 • De cursus stage is opgenomen in je curriculum
 • Je voldoet aan alle administratieve verplichtingen

Beurzen voor stage in Noord-Frankrijk en Wallonië

In het kader van het TRANSUNIV (2018-2020) project (Interreg V) worden aan UGent-studenten beurzen aangeboden voor stage in de grensregio. 

Buiten Europa

Er zijn diverse types beurzen beschikbaar voor je uitwisseling buiten de Erasmuszone. Deze beurzen worden gefinancierd door de Europese Unie (Erasmus + International Credit Mobility), de Vlaamse Overheid (Generieke Beurzen, Asem-Duo, Priority Country Programme, ASEM Work Placement Programme), VLIR-UOS (reisbeurzen) of door de Universiteit Gent zelf (BIRAK-reisvergoeding). Al deze beurzen worden  via een competitief selectieproces verdeeld op basis van een portfolio waarbij je financiële achtergrond, motivatie… in rekening worden gebracht bij het toekennen van de beurs. De beurzen variëren van een forfaitaire reisvergoeding tot een maandelijkse toelage (mogelijk beperkt in duur) én reisvergoeding. Voor beursgerechtigde studenten wordt er een maandelijkse top up voorzien.

De deadline voor aanvragen tijdens de eerste oproep was maart 2020. Er is een mogelijkheid om een beurs aan te vragen tijdens de tweede oproep, met als deadline 30 oktober 2020. De aanvraag gebeurt via Sharepoint. Raadpleeg vooraf zeker de richtlijnen (o.m. om na te gaan of je in aanmerking komt).

Meer informatie over een uitwisseling buiten de Erasmuszone (voor, tijdens, na je uitwisseling) vind je in het stappenplan.

Beurzen stage in VS via The Washington Center

The Washington Center is een onafhankelijke, non-profit organisatie die stages en academische seminaries aanbiedt aan studenten van Vlaamse universiteiten en hogescholen (www.twc.edu). Het Departement Onderwijs en Vorming stelt 12 beurzen beschikbaar voor Vlaamse studenten die gedurende één semester van het academiejaar 2020-2021 stage willen lopen bij internationale organisaties of bedrijven in Washington. Het beursbedrag is € 9.000 per student. Voor studenten uit ondervertegenwoordigde groepen is het beursbedrag € 12.000.

Deze beursaanvragen vallen door de specifieke aard van dit beursprogramma buiten het selectiesysteem zoals hierboven beschreven (‘Buiten Europa’).

Ontvankelijkheidscriteria en modaliteiten

 • De student is ingeschreven aan een Vlaamse universiteit of hogeschool en heeft op het moment van indienen van de aanvraag minimum 60 credits behaald.
 • Enkel studenten uit volgende studiegebieden komen in aanmerking voor dit beurzenprogramma: Kunsten, Business en management, Wereldhandel, Informatietechnologie, Media en communicatie, Internationale relaties, Rechten, Criminologie en Politieke wetenschappen.
 • De student heeft een Grade Point Average van minimum 3.0 op een schaal van 4.0 (equivalentietabel)
 • De mobiliteit bedraagt 1 semester, en heeft betrekking op stage.

Aanvraag en selectie

 • Bij interesse (en indien je in aanmerking komt), kan je het aanvraagformulier invullen en indienen bij je FCI-medewerker van de faculteit.
 • Deadline indienen aanvraag bij je faculteit: 16 maart 2020 12u00.
 • UGent mag maximaal 6 studenten voordragen voor selectie op Vlaams niveau. Indien er meer kandidaten zijn, wordt een ad hoc selectie georganiseerd.
 • De UGent (pre-)geselecteerden zullen een bijkomende registratie moeten doen in een tool van de Vlaamse overheid (deadline 1 april).
 • De finale selectie gebeurt door de Vlaamse overheid. De selectieresultaten zijn bekend op 6 mei.

Meer informatie en aanvraagdocument

Beurzen China via het ‘CSC’ programma (China Scholarship Council)

Vanuit China is er ook dit jaar een oproep i.v.m. mobiliteitsbeurzen voor Vlaamse studenten (Bachelor-, Master- en PhD. studenten).

Deze beursaanvragen vallen omwille van de deadline van dit beursprogramma buiten het selectiesysteem zoals hierboven beschreven (‘Buiten Europa’).

Je dient online te registreren via study in china  of campuschina  en door te klikken naar ‘Scholarship Application for Students’. Bij het registreren is het belangrijk dat je volgende informatie ingeeft:

 • Program Category: Type A
 • Agency number: 0561

 Na de online registratie moet per kandidaat het volgende dossier samengesteld worden:

 1. Het ingevulde online registratieformulier. Na het invullen van het online registratieformulier is er de optie om deze te downloaden via de knop ‘print application form’.
 2. Officieel inschrijvingsbewijs, afgeleverd door de hogeronderwijsinstelling (in het Engels of Chinees).
 3. Kopie van je hoogst behaalde diploma (in het Engels of Chinees).
 4. Transcript of Records (in het Engels of Chinees).
 5. Een studieplan of onderzoeksvoorstel in het Chinees of Engels opgesteld. Dit plan/voorstel moet aan volgende vereiste voldoen: min. 200 worden voor Bachelorstudenten, min. 500 woorden non-degree studenten, min. 800 woorden voor Masterstudenten).
 6. Aanbevelingsbrief: kandidaten uit masteropleidingen of ‘senior scholar programs’ dienen 2 aanbevelingsbrieven in, geschreven in het Chinees of Engels door een professor.
 7. Kandidaten uit muziekopleidingen à indienen van eigen werken
  Kandidaten uit de kunstopleidingen à indienen van eigen werken: 2 sketches, 2 kleurschilderijen en 2 andere werken vrij te kiezen.
 1. Kandidaten die langer dan 6 maanden in China verblijven, dienen een kopie in van de ‘Foreigner Physical Examination Form’ in het Engels (zie bijlage). De originele versie houdt de kandidaat voor zichzelf omdat deze na aankomst in China nodig is voor de lokale autoriteiten. Het medisch onderzoek moet alle aspecten omvatten die opgelijst zijn in het ‘Foreigner Physical Examination Form’. Onvolledige formulieren of formulieren zonder handtekening van de aanwezige arts, de stempel van het ziekenhuis of een foto van de kandidaat worden niet aanvaard. Opgelet! Voer het medisch onderzoek op het geschikte moment uit (bij voorkeur na 15 maart) à de resultaten van het onderzoek zijn slechts 6 maanden geldig!
 2. Pre-admission letter afgeleverd door de Chinese universiteit waar de Vlaamse student(e) voorkeur voor heeft (optioneel)
 3. Taalcertificaat, bv. HSK, IELTS, TOEFL.

Opgelet, de hierboven opgesomde documenten moeten ook digitaal opgeladen worden tijdens het invullen van het online registratieformulier.

De deadline is maandag 17 februari. Tegen die datum moet de aanvraag per email verzonden worden naar International@UGent.be. Wij sturen de UGent aanvragen door naar het VLUHR secretariaat (Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad), die een totaal van 12 kandidaten selecteert (voor alle Vlaamse hogescholen en universiteiten) en voordraagt aan CSC.

Beurzen Université de Montréal (Canada) via het ‘MITACS’ programma

Ben je door je faculteit geselecteerd voor een buitenlandverblijf aan de Université de Montréal? Ga je hoofdzakelijk in het kader van onderzoek (voor je Bachelor- of Masterproef)? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor een ‘MITACS’ beurs.

Wat?

‘MITACS’ is een beurzenprogramma gefaciliteerd door de Canadese overheid. UGent (meer bepaald de faculteiten LW, WE, GE, DI, PS) heeft een MITACS overeenkomst met de Université de Montréal. UGent studenten kunnen een MITACS beurs aanvragen, indien het hoofddoel van het verblijf onderzoek betreft (Bachelor- of Masterproef), dit luik moet minimum 12 weken behelzen. Dit kan eventueel gecombineerd worden met het volgen van vakken aan Université de Montréal.

Er zijn 5 beurzen voor AJ 2020-2021. De geselecteerden zullen een beurs van 6000 CAN dollars ontvangen, deels gefinancierd door MITACS, deels door UGent.

Modaliteiten?

Indien je in aanmerking zou kunnen komen voor deze MITACS beurs, dien je een portfolio in via het selectiemechanisme voor beurzen buiten Europa (zie bovenstaande info: ‘beurzen buiten Europa’, en sharepoint.) Het selectiecomité beslist over een eventuele UGent preselectie. In het geval van een UGent preselectie kan je een aanvraag doen bij MITACS. Indien je ook door MITACS aanvaard wordt (en aan hun voorwaarden voldoet), ontvang je de beurs.