Financiering buitenlands verblijf

Er zijn verschillende beurzen beschikbaar om je uitwisseling voor studie, onderzoek in het kader van een masterproef of stage, mogelijk te maken. In het merendeel van de gevallen moet er een akkoord zijn tussen je opleiding/faculteit en de instelling van je keuze om in aanmerking te komen voor financiële ondersteuning.

Op deze pagina vind je de beurzen terug die door de UGent ondersteund worden. Daarnaast zijn er ook heel wat studiebeurzen van privé-instanties en overheden, maar daar moet je zelf naar op zoek gaan.

Europa

Kies je voor een bestemming in Europa, is de kans zeer groot dat je een beurs zult krijgen.

Erasmus+

Erasmus is mogelijk in de 28 EU lidstaten + Noorwegen, Liechtenstein, IJsland, (Turkije) en FYROM. Je ontvangt een maandelijkse beurs die varieert per land van bestemming tussen de 235 en de 335 euro met een top up van 100€ voor studenten die een (gedeeltelijke) Vlaamse studietoelage hebben.

Erasmus Belgica

Je kunt in Franstalig België op uitwisseling binnen het zogenaamde Erasmus Belgica programma en ontvangt hiervoor 100 euro.

Swiss-European Mobility Programme

Voor uitwisselingen naar Zwitserland gelden dezelfde voorwaarden als voor de Erasmuslanden. De beurs bedraagt gemiddeld 300  euro per maand en wordt uitbetaald door de Zwitserse gastinstelling.

Stage via Erasmus

In de Erasmuslanden kan je een stage lopen. De maandelijkse beurs bedraagt tussen de 335 en 435 euro.

 • Stage via Erasmus Belgica
 • Uitwisseling van minstens 2 maand en maximum 1 jaar in Franstalig België
 • De cursus stage is opgenomen in je curriculum
 • Je voldoet aan alle administratieve verplichtingen

Beurzen voor stage in Noord-Frankrijk en Wallonië

In het kader van het TRANSUNIV (2018-2020) project (Interreg V) worden aan UGent-studenten beurzen aangeboden voor stage in de grensregio. 

Buiten Europa

Er zijn diverse types beurzen beschikbaar voor je uitwisseling buiten de Erasmuszone. Deze beurzen worden gefinancierd door de Europese Unie (Erasmus + International Credit Mobility), de Vlaamse Overheid (Generieke Beurzen, Asem-Duo, Priority Country Programme), Vlir-UOS (reisbeurzen) of door de Universiteit Gent zelf (BIRAK-reisvergoeding). Al deze beurzen worden  via een competitief selectieproces verdeeld op basis van een portfolio waarbij je financiële achtergrond, motivatie… in rekening worden gebracht bij het toekennen van de beurs. Indien je een kwalitatief portfolio indient, maak je veel kans dat je een beurs zult ontvangen. Uiteraard hangt dit steeds af van het aantal beursaanvragen en de beschikbare financiële middelen. De beurzen variëren van een forfaitaire reisvergoeding tot een maandelijkse toelage (mogelijk beperkt in duur) én reisvergoeding. Voor beursgerechtigde studenten wordt er een maandelijkse top up voorzien.

De deadline voor aanvragen is 4 maart 2019 (16 uur). Alle informatie over de aanvraag en de richtlijnen vind je via bovenstaande link.

Beurzen stage in Azië via ASEM Work Placement Programme

In het kader van het ASEM WPP voor stage-uitwisseling tussen een aantal Europese (België, Duitsland) en Aziatische landen biedt de Vlaamse overheid een aantal beurzen aan voor stage in hetzij Brunei, Indonesië of Thailand.

Deze beursaanvragen vallen door de specifiek aard van dit beursprogramma buiten het selectiesysteem zoals hierboven beschreven (‘Buiten Europa’).

Selectiecriteria

 • Ingeschreven zijn als voltijds student aan een Vlaamse hogeronderwijsinstelling; als ManaMa-, master-, of bachelorstudent (en reeds voor min. 60 credits zijn geslaagd). Er is geen nationaliteitsvereiste.
 • Enkel voltijdse stages (min. 1, max. 6 maand) als verplicht curriculumonderdeel, met crediterkenning, komen in aanmerking.
 • Goede kennis van het Engels vereist aan te tonen via CAE/B2 of IELTS (overall band 6) of TOEFL (min. 80) of een andere test erkend door de thuisinstelling.
 • De stage (o.a. takenpakket, uurrooster,…etc.) wordt formeel gekaderd in een individuele ASEM WPP-stageovereenkomst te ondertekenen door de UGent stagebegeleider, de stageplaats en de stagiair zelf. De in te vullen stageovereenkomst wordt in de loop van de online aanvraag gegenereerd.

Hoe stel je je kandidaat?

 • Bespreek je plannen met je stagecoördinator en de facultaire internationaliseringsmedewerker. Je faculteit bepaalt immers wanneer en hoe lang je tijdens je studie naar het buitenland kan. De online applicatie kan enkel via de afd. internationalisering worden opgestart nadat de nodige afspraken met je stagebegeleider en stageplaats zijn gemaakt en nadat de applicatieperiode formeel is geopend door het Dept. Onderwijs en Vorming. De eerstkomende oproep wordt rond begin oktober 2019 verwacht.
 • Deadline: de beurzen worden toegekend obv ‘eerst komt, eerst maalt’ principe, tot einde budget. Bereid je aanvraag ruim vooraf voor en wees er snel bij; in voorbije applicatieperiodes bleek het beursbudget in minder dan 2 weken op. Onvolledige applicaties worden niet aanvaard, noch applicaties van studenten die reeds in de deelnemende Aziatische landen verblijven tijdens de applicatieperiode. De beurs is niet combineerbaar met andere beurzen vanuit o.a. de Vlaamse overheid of VLIR-UOS.

Meer info

General eligibility criteria

Specific country related application criteria +  application procedure

Implementation guidelines


VLUHR secretariat

phone: +32 2 792 55 19

UGent contactpersoon  
Afd. Internationalisering

phone  +32 9 264 70 13

Beurzen stage in VS via The Washington Center

The Washington Center is een onafhankelijke, non-profit organisatie die stages en academische seminaries aanbiedt aan studenten van Vlaamse universiteiten en hogescholen (www.twc.edu). Het Departement Onderwijs en Vorming stelt 12 beurzen beschikbaar voor Vlaamse studenten die gedurende één semester van het academiejaar 2019-2020 stage willen lopen bij internationale organisaties of bedrijven in Washington. Het beursbedrag is € 9.000 per student. Voor studenten uit ondervertegenwoordigde groepen is het beursbedrag € 12.000.

Deze beursaanvragen vallen door de specifieke aard van dit beursprogramma buiten het selectiesysteem zoals hierboven beschreven (‘Buiten Europa’).

Ontvankelijkheidscriteria en modaliteiten

 • De student is ingeschreven aan een Vlaamse universiteit of hogeschool en heeft de status van minimum tweede jaar bachelorstudent op het moment van indienen van de aanvraag.
 • Enkel studenten uit volgende studiegebieden komen in aanmerking voor dit beurzenprogramma: Kunsten, Business en management, Wereldhandel, Informatietechnologie, Media en communicatie, Internationale relaties, Rechten, Criminologie en Politieke wetenschappen.
 • De student heeft een Grade Point Average van minimum 3.0 op een schaal van 4.0 (equivalentietabel)
 • De mobiliteit bedraagt 1 semester, en heeft betrekking op stage.

Aanvraag en selectie

 • Bij interesse (en indien je in aanmerking komt), kan je het aanvraagformulier invullen en indienen bij je FCI-medewerker van de faculteit.
 • Deadline indienen aanvraag bij je faculteit: 15 maart 2019 12u00.
 • UGent mag maximaal 6 studenten voordragen voor selectie op Vlaams niveau. Indien er meer kandidaten zijn, wordt een ad hoc selectie georganiseerd.
 • De UGent (pre-)geselecteerden zullen een bijkomende registratie moeten doen in een tool van de Vlaamse overheid (deadline 1 april).
 • De finale selectie gebeurt door de Vlaamse overheid. De selectieresultaten zijn bekend op 6 mei.

Meer informatie en aanvraagdocument

 Beurzen China

Vanuit China zijn er 2 oproepen i.v.m. mobiliteitsbeurzen voor Vlaamse studenten.

Deze beursaanvragen vallen door de specifieke aard van deze beurzenprogramma’s buiten het selectiesysteem zoals hierboven beschreven (‘Buiten Europa’).

Beurzen in het kader van de Chinese Scholarship Council (CSC)

Deze beurzen worden gecoördineerd door Flanders Knowledge Area (FKA). Zij kunnen 12 kandidaten selecteren (voor heel Vlaanderen). Kandidaten komen liefst uit verschillende faculteiten (en niet enkel uit de opleidingen Chinees). Indien er meer dossiers worden ingediend dan er beurzen beschikbaar zijn, zal door FKA een selectie gemaakt worden op basis van de kwaliteit van de dossiers.

Alle informatie is hier terug te vinden. Via deze link kan je ook online registreren. Relevante informatie hierbij:

 • Klik op ‘Scholarship Application for Students’
 • Program category: Type A – Agency number: 0561
 • Na de online registratie moet per kandidaat het volgende dossier samengesteld worden:
  1. Het ingevulde online registratieformulier. Na het invullen van het online registratieformulier is er de optie om deze te downloaden via de knop ‘print application form’.
  2. Officieel inschrijvingsbewijs, afgeleverd door de hogeronderwijsinstelling.
  3. Transcript of Records.
  4. Een studieplan of onderzoeksvoorstel in het Chinees of Engels opgesteld. Dit plan/voorstel moet aan volgende vereiste voldoen: min. 200 worden voor Bachelorstudenten, min. 500 woorden non-degree studenten, min. 800 woorden voor Masterstudenten).
  5. Aanbevelingsbrief: kandidaten uit masteropleidingen of ‘senior scholar programs’ dienen 2 aanbevelingsbrieven in, geschreven in het Chinees of Engels door een professor.
  6. Kandidaten uit muziekopleidingen --> indienen van eigen werken. Kandidaten uit de kunstopleidingen -->indienen van eigen werken: 2 sketches, 2 kleurschilderijen en 2 andere werken vrij te kiezen.
  7. Kandidaten die langer dan 6 maanden in China verblijven, dienen een kopie in van de ‘Foreigner Physical Examination Form’ in het Engels (zie bijlage). De originele versie houdt de kandidaat voor zichzelf omdat deze na aankomst in China nodig is voor de lokale autoriteiten. Het medisch onderzoek moet alle aspecten omvatten die opgelijst zijn in het ‘Foreigner Physical Examination Form’. Onvolledige formulieren of formulieren zonder handtekening van de aanwezige arts, de stempel van het ziekenhuis of een foto van de kandidaat worden niet aanvaard. Opgelet! Voer het medisch onderzoek op het geschikte moment uit (bij voorkeur na 15 maart) --> de resultaten van het onderzoek zijn slechts 6 maanden geldig!
  8. Pre-admission letter afgeleverd door de Chinese universiteit waar de Vlaamse student(e) voorkeur voor heeft.
  9. Taalcertificaat, bv. HSK, IELTS, TOFEL.

Opgelet, bij punt 2 en 3 moeten de documenten in het Chinees of Engels bezorgd worden. Indien de documenten in een andere taal afgeleverd worden, moet er een officiële Engelse of Chinese vertaling toegevoegd worden.

De opgesomde documenten (punt 2 tot 9) moeten ook digitaal opgeladen worden tijdens het invullen van het online registratieformulier.

 • Voor meer informatie, zie ook volgende documenten:
 1. Algemene richtlijnen
 2. Foreigner Physical Examination Form
 3. Online registratie: richtlijnen

Beurzen in het kader van de EU Window Chinese Government Scholarship (CGS)

Deze beurzen worden gecoördineerd door de Mission of China to EU in Brussel.

Alle informatie is terug te vinden op volgende webpagina's: http://www.chinamission.be/eng/zglx/ of http://www.chinamission.be/eng/zglx/t1631123.htm

 • Deze webpagina bevat tevens alle nodige documenten met het oog op het indienen van een aanvraag:
 1. Guide to EU Window Chinese Government Scholarship
 2. Instructions for online application
 3. FOREIGNER PHYSICAL EXAMINATION FORM
 4. FAQ for EU Window
 5. Chinese Government Scholarship Standard and Coverage
 • Belangrijke mededeling hierbij:

“All applicants must log on to www.csc.edu.cn/laihua or www.campuschina.org  to register, apply and submit online.

Please choose Type A for "Program Category" and 00006 for "Agency Number".