Onderzoek

Hier vindt u een overzicht van de studies die worden/werden uitgevoerd aan of in samenwerking met de Onderzoeksgroep Ethologie en Dierenwelzijn.

Lopende projecten

Gelijkheid, evenredigheid en zorgvuldigheid in dierenwelzijnsrecht - One biology, one welfare, one law

Paulien Christiaenssen

Dit onderzoek betreft een gezamenlijk doctoraat tussen KU Leuven en UGent. Het behelst een evaluatie van de kloof tussen dierenwelzijnsrecht en -wetenschap in het licht van het recht zelf, met name in het licht van de rechtsgelijkheid, evenredigheid en zorgvuldigheid. Dit project wil m.a.w de juridische grenzen van de beleidsvrijheid van de Vlaamse/Europese regelgever in dierenwelzijnsmateries verduidelijken. Het doet dit aan de hand van 4 casestudies.

Social Purrspectives – Onderzoek naar interacties tussen huiskatten

Morgane Van Belle

Katten zijn de meest populaire huisdieren in België en Europa. Ze worden zo ook steeds vaker samen gehouden met soortgenoten in multikat huishoudens. Gezien de solitaire oorsprong van de kat, ligt sociale spanning hier vaak op de loer en kunnen problemen ontstaan gelinkt aan chronische stress. Om deze problematiek te voorkomen, bestudeert Morgane Van Belle in haar doctoraatsonderzoek de sociale interacties en relaties tussen huiskatten en de mogelijke impact op kat en mens. De studie maakt gebruik van burgerwetenschap: betrokkenheid van katteneigenaren is essentieel om het gedrag van katten in multikat huishoudens te bestuderen.

Lees meer over dit onderzoek via

Welfare Improving monitoring Solutions for cHickens (WISH)

Intensivering van de vleesproductie van pluimvee speelt een belangrijke rol in de wereldwijde voedselvoorziening, maar gaat vaak gepaard met verschillende welzijnsproblemen voor de vleeskuikens. Factoren zoals kreupelheid, stress en ziekte hebben een negatieve invloed op de gezondheid en dus ook de productiviteit van vleeskippen. Momenteel worden de trade-offs tussen kippengedrag en productiviteit manueel geëvalueerd door experten, wat niet alleen subjectief is maar ook een bijhorend prijskaartje heeft en resulteert in laattijdig ingrijpen bij problemen.

Binnen dit project zullen nieuwe sensortechnologieën en analysemethodes - op zowel het niveau van de kip als op toom niveau - ontworpen worden om kippen continu te monitoren. Op hun beurt zullen deze technologieën en methodes feedback geven aan dynamische LED-verlichtingssystemen en geavanceerde automatisatie-systemen. Dit zal uiteindelijk leiden tot nieuwe bedrijfsmodellen in de pluimveesector alsook dynamische sturing mogelijk maken om zowel de productiviteit als het welzijn van de vleeskippen te verbeteren.

Dierenwelzijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: initiatieven, attitudes, kansen en impact (AWI-BRU)

Ciska De Ruyver

Beschrijving: Het AWI-BRU (Animal Welfare In Brussels) project in opdracht van het Departement Dierenwelzijn van Leefmilieu Brussel, onderzoekt de huidige dierenwelzijnsinitiatieven in de negentien gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de attitudes van inwoners, de kansen voor toekomstige projecten en de impact van dierenwelzijnsinitiatieven. Het project zal inzicht geven in succesvolle benaderingen van dierenwelzijnsinitiatieven en het mogelijk maken om richtlijnen voor goede praktijken op te stellen voor toekomstige initiatieven.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Onderzoek naar de optimalisatie van groepshuisvesting van voedsters (KONSEMI)

Liesbeth Van Damme

Lees meer over dit onderzoek

Internet der dieren: ontwerp en ontwikkeling van een geïntegreerd opvolgingssysteem voor de gezondheid en welzijn van melkkoeien (MONICOW2)

Said Benaissa

Lees meer over dit onderzoek

Voltooide projecten

COHBRAM: COde van goede praktijk voor de Humane Bestrijding van RAtten en Muizen

Ciska De Ruyver

Het COHBRAM  (COde van goede praktijk voor de Humane Bestrijding van RAtten en Muizen) project van INBO, in opdracht van de Dienst Dierenwelzijn Vlaanderen, wil het grote publiek en de professionals beter informeren over de humane bestrijding van ratten en muizen in Vlaanderen. Onze onderzoeksgroep ontwikkelde hiervoor een dierenwelzijnsscoring voor ratten en muizen voor verschillende bestrijdingsmethoden.

Lees meer over dit onderzoek

Epidogs: Onderzoek naar de betrouwbaarheid van epilepsie waarschuwingsgedrag van honden en de zintuigen die ze hierbij gebruiken.

Dierenarts Ana Martos Martinez - Caja, MSc, MRCVS

Het Epidogsproject heeft als doel de betrouwbaarheid te onderzoeken van het waarschuwingsgedrag dat vertoond wordt door sommige honden wanneer een epilepsieaanval zich voordoet. Met epidogs wensen we de mechanismen te begrijpen waarmee sommige honden in staat lijken te zijn om een aankomende aanval bij mensen te detecteren.

Onderzoek onder begeleiding van Prof. C. Moons (Laboratorium voor Ethologie) in samenwerking met Prof. V. de Herdt (Departement Neurologie, UZ Gent), Support Dogs (UK) en Medical Detection Dogs (UK).

Lees meer over dit onderzoek

POPCAT BELEID: Ontwikkeling van een stedelijke (zwerf)katten beleidsgids en vijf studiedagen voor een verantwoord gemeentelijk (zwerf)kattenbeleid

(voltooid op  31 januari 2020)

Ciska De Ruyver

Bij steden en gemeenten heerst onduidelijkheid over wat de beste aanpak voor (zwerf)kattenbeleid is. Dit project wil hierbij ondersteuning bieden door de goede praktijken rond vangen, uitzetten en verzorgen van zwerfkatten in het werkveld en de literatuur te onderzoeken en samen te brengen in een gids voor steden en gemeenten die kan dienen als leidraad voor de samenwerking met vrijwilligers (POPCAT BELEID). Deze gids zal, samen met de POPCAT simulator en de gids ‘Diervriendelijk gemeentelijk zwerfkattenbeleid” voorgesteld worden aan steden en gemeenten, tijdens provinciale studienamiddagen.

Lees meer over dit onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek naar het welzijn, het gedrag en de gezondheidstoestand van in België verkochte pups

(voltooid op  22 augustus 2019)

Dierenarts Pierre-Alexandre Dendoncker

In samenwerking met Profn. J. Dewulf en T. de Keuster van de faculteit Diergeneeskunde alsook de universiteiten van Namen (Prof. C. Diederich) en Luik (Prof. E. Thiry), wordt gekeken naar de huidige situatie bij de verschillende types hondenkwekers/-handelaars in België en mogelijke risicofactoren voor socialisatie, gedrag, welzijn en gezondheid geïdentificeerd met de bedoeling een hulpmiddel aan te reiken aan kwekers en de overheid.

Lees meer over dit onderzoek

POPCAT: Onderzoeksproject voor het beheer van zwerfkat populaties.

(voltooid op  30 oktober 2019)

Ciska De Ruyver

Gedurende 15 maanden wordt een onderzoek gevoerd naar mogelijke managementscenario’s en de impact ervan op zwerfkatten in Vlaanderen. Het opzet is om steden en gemeenschappen een instrument te bieden dat verschillende beheersmogelijkheden voor hun gebied in kaart brengt. Hiertoe wordt het theoretische kosten-batenmodel (Høgasen et al.) aangepast aan de Vlaamse context.

Het project is een samenwerking tussen het Laboratorium voor Ethologie (Faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Gent, België – Prof. Christel Moons en Ciska De Ruyver), Odisee hogeschool (België – Els Peeters), Istituto Zooprofilattico Sperimentale (Italië – Paolo Dalla Villa), en de Universiteit Antwerpen (België – Prof. Herwig Leirs en Lucinda Kirkpatrick). Het project wordt gefinancierd door het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Evaluatie van de effectiviteit, welzijnsaspecten en verbloeding van elektrische verdoving en onverdoofd slachten van braad- en soepkippen

Dierenarts Glynnis Devos

Hoofdpromotor voor dit project is Prof. K. Houf (Vakgroep Veterinaire Volksgezondheid en Voedselveiligheid, Fac. Diergeneeskunde, UGent). Het Laboratorium voor Ethologie (Prof. C. Moons) heeft de supervisie over het luik betreffende de welzijnsaspecten van kippen tijdens het slachtproces. Via metingen in slachthuizen wordt onder andere gekeken welke parameters voor de mate van bedwelming van de dieren in de praktijk kunnen worden gebruikt ter vervanging van de gouden standaard (EEG).

Ontwikkeling van een automatische methode om welzijn en gezondheid van varkens te monitoren

Sanne Ott, M.Sc. (Faculteit Diergeneeskunde - UGent / Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen – KULeuven)

Doel van het onderzoek is het ontwikkelen van een objectieve methode om welzijn en gezondheid bij varkens te monitoren. Er zal een reeks van experimenten met vleesvarkens worden uitgevoerd waarin drie verschillende stressoren worden toegepast die ook in de praktijk voorkomen (veranderingen in voedersamenstelling, voederfrequentie of groepssamenstelling).

Lees meer over dit onderzoek

Studie naar de ontogenie van het temperament bij honden voor een vroegtijdige identificatie van individuen die kans hebben op het ontwikkelen van gedragsproblemen

(voltooid op  15 juni 2016)

Rian Lensen M.Sc. (URVI-Narilis, Universiteit Namen)

Onder hoofdpromotorschap van C. Diederich (UNamur) en promotorschap van Prof. C. Moons voert Rian Lensen ontwikkelingsonderzoek uit naar het temperament bij honden. Meerbepaald wordt gekeken welke factoren (en op welke leeftijd) mogelijk als indicator kunnen dienen voor het vroegtijdig identificeren van honden die kans hebben op het ontwikkelen van gedragsproblemen.

Onderzoek naar de preventie van hitte- en/of koudestress bij dieren die op de weide worden gehouden

(voltooid op 24 april 2015)

Eva Van Laer M.Sc.

Onder promotorschap van F. Tuyttens (ILVO/UGent) en C. Moons voerde Eva Van Laer onderzoek uit naar de nood aan artificiële beschutting voor runderen op weide of in natuurreservaten.

Lees meer over dit onderzoek

Effect van castratie op jonge leeftijd op de gezondheid en het dierenwelzijn bij katten

(voltooid op 19 mei 2014)

Dierenarts Nathalie Porters

In het kader van een onderzoek rond de effecten van vroegcastratie bij kittens (promotoren Profn. H. de Rooster, I. Polis en C. Moons), voerde dierenarts Porters onder supervisie van Prof. C. Moons onderzoek uit naar effecten van vroege castratie op de ontwikkeling van het gedrag van katers en kattinnen.

Lees meer over dit onderzoek

Development of techniques for ontogenetic studies to reveal mechanisms underlying stereotypies

(voltooid op 1 december 2008)

Dr. Christel Moons, M.Sc.

Het objectief van dit doctoraal onderzoek was een bijdrage leveren tot het uitdiepen van de functionele rol en de onderliggende mechanismen van stereotiep gedrag bij dieren gehouden in gevangenschap.

Lees meer over dit onderzoek