Interreg France-Wallonie-Vlaanderen - DepollutAir

Interreg France - Wallonie - Vlaanderen

Het project DepollutAir is gefinancierd door het Interreg V programma France-Wallonie-Vlaanderen, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

- French summary below -

 

Description of the project

Interreg France-Wallonie-Vlaanderen - DEPOLLUTAIRVluchtige organische stoffen (VOS) vormen een belangrijk risico voor het milieu omwille van hun kankerverwekkende en toxische effecten op de volksgezondheid en hun rol in de vorming van troposferisch ozon. Deze stoffen worden daarom ook geklasseerd als prioritaire, toxische polluenten. De Europese wetgeving heeft dan ook striktere objectieven opgelegd voor VOS emissies onder meer voor de industriële uitstootgassen: VOS emissies moeten in 2020 gedaald zijn met 21 en 43% voor België en Frankrijk respectievelijk vergeleken met de emissies in 2005. Bovendien voorziet het klimaatplan 2030 ook in een reductie van de uitstoot van broeikasgassen (waarvan VOS een deel uitmaken) met 40% tegen 2030.
Het actuele beleid om VOS emissies te reduceren bestaat erin om prioriteit te geven aan de totale of gedeeltelijke eliminatie van VOS emissies door de VOS bron zelf te verwijderen. Wanneer dit echter niet mogelijk is om technische redenen, is het nodig om oplossingen te vinden voor het behandelen van deze emissies door nieuwe VOS afbraakprocedés toe te passen die aangepast zijn aan lage VOS concentraties en die op een energie-efficiënte manier een volledige afbraak kunnen realiseren zonder de vorming van bijproducten.

Om op deze industriële problematiek in te spelen stellen we in het kader van onze expertise in industriële VOS emissies voor om nieuwe, innovatieve behandelingsmethodes te ontwikkelen aangepast aan de industriële behoeften en gebaseerd op de koppeling van bestaande afbraakmethodes.
Het doel om nieuwe procedés te ontwikkelen zal bereikt worden door de complementaire expertise van de verschillende, interregionale projectpartners. UMONS is immers een expert in de ontwikkeling van industriële pilootinstallaties en VOS afbraak via adsorptie, terwijl UNamen gekend is voor materiaalsynthese en fotokatalytische VOS afbraak. ULille en ULCO daarentegen hebben een ruime ervaring in de katalytische afbraak van respectievelijk zuurstofrijke en aromatische VOS, terwijl UGent beschikt over een ruime expertise in plasma-geassisteerde VOS afbraak. Dankzij deze uitgebreide samenwerking zal het mogelijk zijn luchtzuiveringsprocedures te realiseren waarbij afbraaktechnieken aan elkaar gekoppeld worden. Om te voldoen aan de noden van de industrie en de lokale autoriteiten is het ook noodzakelijk om kennis te hebben over de reële uitstoot van polluenten op industriële sites. Om deze informatie te verkrijgen wordt er beroep gedaan op het Gemeenschappelijk Meetcentrum van ULCO. De vooropgestelde behandelingsprocedures moeten immers duurzaam en niet-toxisch zijn en dus geen moleculen creëren die een toxische impact kunnen hebben op de mens op korte en middellange termijn. Om de toxiciteit van de ontwikkelde technieken te valideren zullen ook toxicologische studies uitgevoerd worden door een ander ULCO team.

Dit project rekent er dus op om interregionale bedrijven te begeleiden naar een duurzame en milieuvriendelijke aanpak door hun innoverende en aangepaste behandelingstechnieken aan te bieden voor de behandeling van VOS. De complementaire expertise van de projectpartners, alsook de deelname van 2 geassocieerde industriële partners in 2 van de betrokken regio’s (TIM (Fr) & VOLVO (B)) en de VMM, zal bovendien een efficiënte samenwerking mogelijk maken op onderzoeksgebied en bij de applicatie van de nieuw ontwikkelde technieken.


Objectives

Dit zijn de objectieven van DepollutAir:

  • Identificatie /  kwantificatie van de polluenten
  • VOS-behandelingsprocessen door koppeling van ecologische technieken

 

Role of Ghent University

UGent zal zich in het bijzonder focussen op het koppelen van plasmatechnologie met andere technieken zoals katalyse, fotokatalyse en adsorptie om een vermindering van de VOS uitstoot te realiseren.

 

French summary

Les Composés Organiques Volatils (COV) constituent une préoccupation environnementale majeure en raison de leurs effets cancérigènes et toxiques sur la santé humaine et de leur rôle dans la formation de l’ozone troposphérique. Ils ont été classés comme polluants prioritaires toxiques. La législation européenne a imposé des objectifs plus stricts pour les niveaux de COV émis notamment par les effluents industriels. En effet, il faudra réduire les émissions de COV en 2020 de 21% et 43% pour la Belgique et la France respectivement par rapport à 2005. De plus, le Paquet Energie Climat 2030 prévoit la réduction de 40% des émissions de gaz à effet de serre, dont font partie les COV, à l'horizon 2030.

La politique actuelle de réduction des émissions de COV est de donner une priorité à la substitution totale ou partielle des COV utilisés à la source. Cependant, lorsque cette substitution à la source n’est pas possible pour des raisons techniques, il est alors nécessaire de trouver des solutions pour traiter ces émissions par de nouveaux procédés adaptés à de faibles concentrations de COV, tout en ayant une bonne efficacité énergétique et permettant un traitement total sans formation de sous-produits.

Pour répondre à cette problématique industrielle, dans le cadre de notre expertise dans les émissions de COV industrielles, nous proposons de développer de nouvelles méthodes de traitement innovantes adaptées à ces industries et basées sur le couplage de méthodes.
Pour ce faire, nos compétences complémentaires dans notre inter-région permettent le développement de nouveaux processus. En effet, l'UMONS est un expert dans le développement de pilotes et le traitement par la technique d'adsorption, l’UNamur est experte en synthèse des matériaux et dans le traitement par photocatalyse, l’ULille dans le traitement catalytique des COV oxygénés, l’ULCO dans le traitement catalytique des COV aromatiques et l’UGent pour le traitement par plasma. Grâce à cette association, il est alors possible de réaliser les procédés de traitement par couplage. Pour répondre aux besoins de l'industrie et des autorités locales, nous devrons compléter nos études par des mesures réelles de polluants sur les sites industriels. Pour cela, nous ferons appel au Centre Commun de Mesures de l’ULCO. Les procédés de traitement proposés doivent s’inscrire dans un développement durable et être sûrs du point de vue toxicologique, sans formation de molécules possédant un impact toxique pour l’homme à court et moyen termes. Par conséquent, pour valider nos méthodes, les études de toxicologie seront développées par une équipe de l'ULCO.

Ce projet compte accompagner les entreprises transfrontalières dans une démarche environnementale et durable pour leur proposer des solutions adaptées et innovantes pour le traitement des COV. Les compétences complémentaires des partenaires de l’interrégion, ainsi que la participation de partenaires associés industriels en France (TIM) et en Belgique (VOLVO) et du Vlaamse Milieumaatschappij, permettront une coopération efficace dans la recherche et l’application de nouvelles techniques.

Les objectives de DepollutAir sont:

  • Identification/quantification des polluants
  • Procédés de traitement des COVs par couplage de techniques écologiques


UGent se concentrera notamment sur le couplage de la technologie plasma avec d'autres technologies telles que la catalyse, la photo-catalyse et l’adsorption pour réduire les émissions de COV. 

 

Contact

Prof. dr. Rino Morent & Prof. dr. ir. Nathalie De Geyter
Research Unit Plasma Technology (RUPT)
Department of Applied Physics - FEA
Phone number: +32-(0)9-264.42.57
E-mail:

Website: DepollutAir

Youtube space: DepollutAir

Op 16 mei ging er een workshop door in Kortrijk met als doel bouwprofessionals en toekomstige bouwprofessionals opleiden en ondersteunen bij het zoeken naar toegang tot de markt van de bouwsector die vereisten inzake binnenluchtkwaliteit (BLK) integreert. Meer info via op aanvraag.

Un workshop s'est tenu à Courtrai le 16 mai dans le but de former et accompagner les professionnels et futurs professionnels du bâtiment afin de permettre leur accès au marché de la construction/rénovation énergétique intégrant des exigences de QAI (Qualité de l’Air Intérieur).