Interreg France-Wallonie-Vlaanderen - Veg-i-Tec_Nederlands

Interreg France-Wallonie-Vlaanderen

  - English summary -

 Official logo Veg-i-TecDutch summary

Het Interreg FWVl project VEG-i-TEC, onderdeel van de GoToS3 portefeuille, heeft als doel om technologische innovatie voor de groenten- en aardappelverwerkende industrie te bevorderen, en zo sneller te implementeren, de welke nu soms (te) groot of complex zijn om zelf te dragen. De oprichting van een proeftuin voor de voedingsindustrie zal dan ook de innovatie realisatie stimuleren door het aanbieden van demo-installaties voor toegepast onderzoek, opleiding en demonstraties. Naast de bouw van verschillende (modulaire) proceslijnen zal de focus liggen op water- en energiemanagement, bijproducten, voedselveiligheid en (organoleptische) kwaliteit, hygiënisch ontwerp en de economische, ecologische en/of maatschappelijke impact. Hiervoor zullen (slimme) online metingen en data captatie technieken gebruikt worden om een doorgedreven procesanalyse mogelijk te maken. Samen met de verschillende partners wordt gewerkt aan een technologische roadmap voor de industrie gebaseerd op de huidige situatie; beschikbare literatuur en de innovatieve ontwikkelen binnen dit project. Het project wil op basis van een multi-criteria analyse een beoordeling geven van de toegevoegde waarde omtrent de duurzaamheid van de ontwikkelde transformaties. Het VEG-i-TEC concept zal de bestaande kloof tussen de industrie met de expertise van diverse onderzoeksinstellingen verkleinen waardoor een snellere marktpenetratie mogelijk is.

French summary

Le projet Interreg FWVl VEG-i-TEC, qui fait partie du portefeuille GoToS3, vise à promouvoir l'innovation technologique pour l'industrie de transformation des légumes et des pommes de terre, et ainsi accélérer la mise en œuvre, qui sont parfois (trop) grandes ou complexes à transporter par elles-mêmes. La création d'un laboratoire vivant pour l'industrie alimentaire stimulera donc la réalisation de l'innovation en offrant des installations de démonstration pour la recherche appliquée, la formation et les démonstrations. Outre la construction de diverses lignes de traitement (modulaires), l'accent sera mis sur la gestion de l'eau et de l'énergie, les sous-produits, la sécurité alimentaire et la qualité (organoleptique), la conception hygiénique et l'impact économique, écologique et/ou social. Des mesures (intelligentes) en ligne et des techniques de saisie de données seront utilisées pour permettre une analyse approfondie du processus. En collaboration avec les différents partenaires, nous travaillons sur une feuille de route technologique pour l'industrie basée sur la situation actuelle, la littérature disponible et le développement innovant dans le cadre de ce projet. Basé sur une analyse multicritères, le projet veut donner une évaluation de la valeur ajoutée concernant la durabilité des transformations développées. Le concept VEG-i-TEC réduira l'écart existant entre l'industrie et l'expertise de divers instituts de recherche, ce qui permettra une pénétration plus rapide du marché.

Contact

Prof. dr. Imca Sampers
Department of Food Technology, Safety and Health

West-Vlaanderen