Onderzoeksprojecten - Motorische Controle

Aan het hoofd van de onderzoeksunit Motorische Controle staan Prof. Dr. Matthieu Lenoir en Prof. Dr. Frederik Deconinck. Zij leiden onderzoek in drie domeinen: talent, typische ontwikkeling en atypische ontwikkeling. Hiervoor worden we ondersteund door samenwerkingen vanuit verschillende hoeken zowel lokaal, nationaal en internationaal.

Talent

Identificatie en ontwikkeling van jonge (toekomstige) topsporters

In het dynamische internationale sportlandschap is het nauwkeurig identificeren en detecteren van sportief talent van essentieel belang voor het succes van individuele atleten en nationale teams. Binnen onze onderzoeksgroep onderzoeken we sinds vele jaren de mechanismen en methodologieën die tot een effectieve talentidentificatie, en vervolgens, -ontwikkeling, leiden. Daarbij focussen we op het begrijpen van factoren die bijdragen aan expertise in de sport en de ontwikkeling ervan. Aan de hand van geavanceerde databenaderingen dragen we hiermee bij aan een optimale, economische en duurzame identificatie en ontwikkeling van Belgisch sporttalent. Binnen dit kader werkt Drs. Laurens Gilson in samenwerking met de Koninklijke Belgische Voetbalbond aan het optimaliseren van de identificatie en ontwikkeling van Belgisch voetbaltalent.

Typische ontwikkeling

Motorische ontwikkeling van de ‘next generation’

Motorische competentie en ontwikkeling zijn cruciaal in de algemene ontwikkeling van jonge kinderen, om op latere leeftijd niet alleen voldoende goed te kunnen functioneren in een werkgerelateerde en dagelijkse context, maar ook om een gezonde en actieve levensstijl te kunnen aanhouden.
Eerder onderzoek wijst wereldwijd en ook in België op een daling van de motorische competentie bij jongen kinderen.
Onze onderzoeksgroep ontwikkelde daarom verschillende initiatieven om deze daling tegen te gaan. Zo richt Multimove (Dr. Eline Coppens) zich op het ontwikkelen van een brede motorische basis bij kleuters en lagere schoolkinderen in de vrije tijdscontext. Daarnaast beoogt de Bobbelbaan (Drs. Elly van Hyfte) als innovatief lesconcept de lessen lichamelijke opvoeding in de lagere school zo te ontwerpen om brede motorische ontwikkeling te stimuleren in de schoolcontext. Een onderbelichte groep in dit onderzoeksveld zijn jonge kinderen (1-3 jaar). Voor die groep beoogt het MoMoCo-project (Drs. Lisa Mertens) de motorische competentie van Vlaamse peuters in kaart te brengen. Daarbij aansluitend stellen we de vraag hoe de motorische competentie bij deze jonge kinderen in verband staat met omgevingsfactoren (zoals de fysieke omgeving, interacties met ouders en kinderbegeleiders) en onderzoeken we risicocompetentie als hoeksteen van een optimale motorische, en algemene ontwikkeling. Op deze vragen zoeken we antwoorden in het 1-2-3 MOVE! (Dr. Eline Coppens, Dr. Felien Laureys, Drs. Lies Blontrock, Drs. Lore Daelman, Drs. Laure Geirnaert, Drs. Helena Sienaert) project, waarbij via co-creatie met allerhande partners uit het werkveld en het beleid initiatieven voor optimale ontwikkelingskansen voor kinderen worden uitgewerkt.

Atypische ontwikkeling - Motorische uitdagingen

Planning en controle van acties bij populaties met motorische problemen

Met behulp van psycho-fysisch, experimenteel onderzoek trachten we inzicht te krijgen in de cognitieve en sensorische processen die aan de basis liggen van motorische controle en motorisch leren. Dit onderzoek, uitgevoerd door Dr. Mireille Augustijn en Drs. Griet Warlop, helpt ons de motorische problemen van mensen met Developmental Coordination Disorder (DCD), obesitas of andere ontwikkelingsstoornissen beter te begrijpen.

Onderstaande projecten werden eerder al afgewerkt:

Overzicht projecten per onderzoeker