Soorten doctoraten

De faculteit reikt enkel doctoraatsdiploma’s uit na het neerleggen en het succesvol verdedigen van een proefschrift, waarin je bewijst dat je een wetenschappelijke vraagstelling binnen één of meerdere disciplines van de faculteit adequaat kan beantwoorden. Het proefschrift kan origineel zijn of gebaseerd zijn op gepubliceerde (of deels te verschijnen) artikels van jouw hand in wetenschappelijke tijdschriften.

Doctorstitels in de faculteit

De faculteit reikt volgende doctoraatsdiploma’s uit:

 • doctor in de wijsbegeerte
 • doctor in de moraalwetenschappen
 • doctor in de taalkunde
 • doctor in de letterkunde
 • doctor in de taal- en letterkunde
 • doctor in de vertaalwetenschap
 • doctor in de geschiedenis
 • doctor in de kunstwetenschappen
 • doctor in de archeologie
 • doctor in de vergelijkende cultuurwetenschap
 • doctor in de Afrikastudies
 • doctor in de Aziatische talen en culturen
 • doctor in de Midden-Oostenstudies
 • doctor in de Oost-Europese talen en culturen
 • doctor in de kunsten: beeldende kunsten
 • doctor in de kunsten: audiovisuele kunsten
 • doctor in de kunsten: muziek
 • doctor in de kunsten: drama
 • doctor in de Amerikanistiek
 • doctor in de gender- en diversiteitsstudies
 • doctor in de Digital Humanities

Taal van het doctoraat

Het doctoraatsproefschrift wordt in het Nederlands of in het Engels opgesteld. De faculteit kan, na een gemotiveerde aanvraag van de doctoraatsstudent, het gebruik van een andere taal (of talen) toestaan. Indien een doctoraatsproefschrift geheel of gedeeltelijk een andere taal tot voorwerp heeft, kan het gebruik van deze andere taal worden opgelegd door de faculteitsraad.

Indien het doctoraatsproefschrift wordt opgesteld in het Engels, kan de faculteit opleggen dat de doctoraatsstudent een bepaald kennisniveau van Engels moet bewijzen, behalve indien de doctoraatsstudent daarvan wordt vrijgesteld op basis van het algemene onderwijs- en examenreglement van de UGent (OER, art. 10).

In elk doctoraatsproefschrift moet een Nederlands- en Engelstalige samenvatting worden toegevoegd (300 tot max. 500 woorden), in een toegankelijke taal geschreven, zonder jargon. Diezelfde samenvattingen voeg je trouwens ook in Biblio toe onder ‘abstract’, wanneer je je proefschrift daar oplaadt..

Het doctoraatsexamen (eerste beoordeling en openbare verdediging) vindt plaats in het Nederlands of het Engels, tenzij de faculteit het gebruik van een andere taal toelaat of verplicht maakt.

Doctoraat op artikels

Een proefschrift kan origineel zijn (= een klassiek proefschrift) of gebaseerd zijn op gepubliceerde (of deels te verschijnen) artikels van jouw hand in wetenschappelijke tijdschriften. Een proefschrift dat is gebaseerd op artikels in wetenschappelijke tijdschriften moet aan een aantal specifieke criteria voldoen.

  Doctoraat in de kunsten

  Een doctoraat in de kunsten bestaat uit een samenstelling van verschillende elementen. Het doctoraat bevat zowel artistiek werk als een tekst. Kunstboeken, DVD’s, CD’s, portfolio’s, theatervoorstellingen, tentoonstellingen, etc. maken dus ook deel uit van dit type doctoraat.

  Interdisciplinair doctoraat

  Sinds 2016-2017 kunnen doctoraatsstudenten ook opteren voor een interdisciplinair doctoraat. Het gaat dan om een combinatie van twee of meer aan de UGent bestaande doctorstitels. De gecombineerde doctorstitel gebeurt onder de gezamenlijke supervisie van twee of meer tot verschillende disciplines behorende UGent-promotoren.

  In dit geval wordt, in overleg met de betrokken promotoren en (indien van toepassing) faculteiten, een hoofdfaculteit aangeduid. In de regel primeert het doctoraatsreglement van de hoofdfaculteit.

  Het aftoetsen van het interdisciplinaire karakter bij de aanvraag tot inschrijving voor dit type doctoraat gebeurt aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte door de Commissie Wetenschappelijk Onderzoek. Om dit te toetsen hanteert de Commissie Wetenschappelijk Onderzoek drie criteria:

  • de beide disciplines en expertises die worden samengebracht, liggen voldoende ver uit elkaar;
  • de inbreng van expertise, kennis en methodologieën vanuit elk van beide disciplines is substantieel en strikt noodzakelijk om het onderzoeksvoorstel succesvol te kunnen uitvoeren;
  • output: de inzichten die verkregen worden bij de uitvoering van het onderzoeksvoorstel, resulteren in nieuwe wetenschappelijke inzichten in beide disciplines of in een kennisuitbreiding in een nieuwe (ontluikende) discipline.

  Het aftoetsen van het interdisciplinaire karakter van het proefschrift gebeurt door de voor dit doctoraat interdisciplinair samengestelde examencommissie.

  Gezamenlijk doctoraat / joint PhD

  De formule van een gezamenlijk doctoraat laat toe dat meerdere universiteiten samen een doctorstitel uitreiken aan een doctoraatsstudent. Doctoraatsstudenten kunnen dan bijvoorbeeld een deel van hun onderzoek aan de Universiteit Gent uitvoeren en een ander deel aan een andere universiteit. Het kan daarbij gaan om een echt gezamenlijk doctoraat of om een dubbel doctoraat (joint degree of double degree).

  Bij dit type doctoraten wordt een samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen de betrokken universiteiten, met daarin alle bepalingen rond de organisatie, het gezamenlijk superviseren, het examineren, etc.

  Indien er bij het doctoraat een conflict bestaat tussen de onderwijs- en examenreglementen van de betrokken instellingen wat betreft de samenstelling en taken van de examencommissie, kan van de UGent-bepalingen worden afgeweken. In het geval van samenwerking met een andere Vlaamse universiteit maken de promotoren deel uit van de niet-stemgerechtigde leden van de examencommissie.