Postgraduaat Conferentietolken

Met het postgraduaat Conferentietolken kan je je vervolmaken in het consecutief en simultaan tolken binnen een conferentiecontext. Het postgraduaat biedt je een doorgedreven beroepsgerichte opleiding in het tolken die je toegang geeft tot de nationale en internationale conferentietolkmarkt. We gebruiken daarbij de nieuwste tolkinfrastructuur die op de markt voorhanden is. Bovendien laat de opleiding je kennismaken met de nieuwste technologische ontwikkelingen, met de politieke instellingen waarin je misschien terechtkomt en met theoretische en deontologische vraagstukken.

Het conferentietolken bestaat traditioneel uit consecutief tolken en simultaan tolken. Hoewel in het beroepsleven vooral simultaan getolkt wordt, is consecutief tolken onontbeerlijk als voorbereiding bij het simultaan tolken.

Opbouw

Een volledige opleiding omvat zes modules tolkpraktijk en vier modules tolkvorming. Je kiest twee vreemde talen. Voor je eerste vreemde taal (VT1) heb je de keuze uit Duits, Engels of Frans. Voor je tweede vreemde taal (VT2) kan je kiezen uit Duits, Engels, Frans, Italiaans, Spaans, Turks of Russisch. Inschrijven voor een derde taal is mogelijk.

Voor je tolkpraktijk volg je voor VT1 vier modules: twee modules consecutief tolken (in en uit het Nederlands) en twee modules simultaan tolken (in en uit het Nederlands). Voor VT2 volg je alleen de modules waarbij in het Nederlands getolkt wordt. Een module consecutief tolken omvat 36 contacturen,  een module simultaan tolken in het Nederlands 75  en uit het Nederlands 60 contacturen. Tijdens die modules krijg je een intensieve training in het conferentietolken. De opleiding krijgt pedagogische ondersteuning vanuit de belangrijkste Europese instellingen en werkt met verschillende partners samen die studenten kansen bieden om vrijwillige stages te lopen. De opleidingsonderdelen tolkpraktijk worden onderwezen door docenten met een lange ervaring in het tolkonderwijs en door professionele tolken. Zij staan samen met externe juryleden in voor de eindevaluatie.

Het pakket tolkvorming omvat vier opleidingsonderdelen: Nederlandse formuleervaardigheid, theorie en deontologie, tolktechnieken en Europese instellingen. Studenten worden geëvalueerd op basis van klassieke examens. In elk semester worden minstens twee gesimuleerde conferenties georganiseerd.

Arbeidsmarkt

De globalisering van politiek en economie en de vergrijzing binnen het tolkberoep doet de vraag naar conferentietolken toenemen. De tolkdiensten van de Europese instellingen zien een hele generatie tolken uitstromen door pensioneren en moeten dus nieuwe tolken aannemen. Het getuigschrift dat je bij afstuderen behaalt, geeft je het recht om aan de accreditatietesten van de Europese instellingen deel te nemen. Ondanks de steeds grotere rol die het Engels als lingua franca in Europa en over de hele wereld inneemt, blijft de behoefte aan conferentietolken groot: veel mensen beheersen het Engels net niet voldoende om zonder tolk te communiceren binnen een gespecialiseerde context.

Toelatingsvoorwaarden

Iedereen met een master en een uitstekende talenkennis kan de opleiding volgen. Een toelatingsproef test de praktische taalvaardigheid, de formuleervaardigheid en de synthesevaardigheid van de kandidaat en bepaalt of de kandidaat zich in mag schrijven. Ook professionele bachelors die een vierjarige opleiding in het tolken achter de rug hebben kunnen toegelaten worden, op voorwaarde dat ze slagen in de toelatingsproef.

Kandidaten die over een buitenlands diploma beschikken, dienen een bijkomende procedure te doorlopen. Meer info via mail, met vermelding van diploma en land van herkomst.

Infomoment

21 mei 2024 van 17-18u op campus Mercator (lokaal A203)

Studiefiches

Je kan alle studiefiches bekijken via de studiekiezer.

Inschrijvingsgeld en beurzen

Het inschrijvingsgeld wordt berekend aan de hand van het aantal modules dat de student volgt.

Het DG Tolken van de Europese commissie geeft onder bepaalde voorwaarden studenten beurzen om een postgraduaat te volgen.

Hoe aanmelden?  

Je kan je aanmelden aan de hand van dit formulier. Het ingevulde formulier stuur je naar:

Na ontvangst krijg je een uitnodiging tot deelname aan de toelatingsproef. 

Belangrijke opmerking in verband met de professionele bachelors in het tolken:

Professionele bachelors in het tolken kunnen worden toegelaten tot de postgraduaatopleiding. Het behalen van het getuigschrift van het postgraduaat betekent echter niet dat zij hiermee de graad van hun bachelordiploma verhogen tot die van academische master. Om toegelaten te worden tot de accrediteringstests van de Europese Unie dient men te beschikken over een academisch masterdiploma.