Facultair mobiliteits- en sabbaticalfonds (cf. Bestuurscollege van 13/04/2018)

De interfacultaire verdeling van dit onderzoeksfonds gebeurt op basis van een basissokkel en het aantal onderzoekers aan de faculteiten (voor luik A: mobiliteitsfonds) en op basis van het aantal ZAP-leden aan de faculteiten, vanaf hoofddocent en met een minimum aanstellingspercentage van 80% (voor luik B: sabbaticalfonds).

Dit onderzoeksfonds wordt als volgt besteed binnen de faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur:

A. Besteding van middelen via jaarlijkse oproepen

B. Besteding van middelen via een continu openstaande oproep

 

A. Besteding van middelen via jaarlijkse oproepen

1. Bijwonen van congressen/workshops/symposia in het buitenland, prioritair voor jonge onderzoekers verbonden aan de faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur (doctorandi en postdocs), ongeacht hun financieringsbron.

We voorzien jaarlijks in vier oproepen [indiendata 1 februari, 1 mei, 1 augustus en 1 november].

De startdatum van de congressen/workshops/symposia moet steeds na de deadline van de aanvraagronde vallen.
Voor conferenties die plaatsvinden in een bepaald kalenderjaar kunnen aanvragen ingediend worden bij de oproep van 1 november van het voorgaande kalenderjaar, en bij de oproepen van 1 februari, 1 mei en 1 augustus van datzelfde kalenderjaar.

Aanvraagprocedure: via Plato.

De beoordelingscriteria zijn:

 • actieve bijdrage (poster of mondelinge presentatie) op het congres/symposium/workshop is verplicht;
 • type publicatie dat gekoppeld is aan het congres/symposium/workshop.

Er wordt prioriteit gegeven aan onderzoekers verbonden aan de faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur met een statuut met beperkte werkingsmiddelen, in het bijzonder aan (doctor-)assistenten.

Per aanvraag mag het gevraagde totaalbedrag niet hoger zijn dan 2000 euro.

De aanvrager mag per oproep financiële ondersteuning aanvragen voor meerdere congressen/symposia/workshops. De financiële ondersteuning wordt pas effectief nadat bewijs is geleverd van actieve bijdrage.

Verslaggeving: wordt beperkt tot het indienen van de onkosten in SAP bij de vakgroep ten laatste 1 maand na afloop van de conferentie, en het vragen van de terugbetaling van de in SAP geboekte onkosten via overboeking aan het decanaat () ten laatste 2 maanden na afloop van de conferentie (paas-, zomer- en kerstreces niet meegerekend).

2. Onderzoeksverblijf aan een academische instelling in het buitenland voor een periode van 1-12 maand, prioritair voor jonge onderzoekers (doctorandi, postdocs en tenure-track-ZAP), ongeacht hun financieringsbron, die hiertoe voorafgaandelijk een aanvraag bij het FWO hebben ingediend.

We voorzien jaarlijks in twee oproepen [indiendata 1 mei en 1 november].

De startdatum van het onderzoeksverblijf moet steeds na de deadline van de aanvraagronde vallen.

Er kan ook financiële ondersteuning aangevraagd worden voor een langdurig onderzoeksverblijf in het buitenland door ZAP-leden, mits het verblijf doorgaat in een periode waarvoor er geen nood is aan vrijstelling van onderwijs- en dienstverleningsopdrachten van de aanvrager. In het geval die nood er wel is, dient een onderzoekssabbatical aangevraagd te worden.

De beoordelingscriteria zijn:

 • intrinsieke wetenschappelijke kwaliteit van de buitenlandse gastinstelling;
 • meerwaarde van het verblijf aan de buitenlandse gastinstelling voor het onderzoek van de aanvrager;
 • kwaliteit van het uit te voeren onderzoek.

Aanvraagprocedure: via e-mail aan cwo.ea@UGent.be met ingevuld aanvraagformulier zoals ingediend bij FWO, aangevuld met samenvattende beschrijving waaruit blijkt in welke mate aan de drie genoemde beoordelingscriteria wordt voldaan.

Verslaggeving (af te werken ten laatste 1 maand na het onderzoeksverblijf):

3. Verblijf van buitenlandse onderzoekers (inkomende mobiliteit, postdocs), van wie de expertise een meerwaarde kan betekenen voor de onthalende UGent-onderzoeksgroep, voor een periode van 1-6 maanden.

We voorzien jaarlijks in twee oproepen [indiendata 1 mei en 1 november].

De startdatum van het verblijf moet steeds na de deadline van de aanvraagronde vallen.

De beoordelingscriteria zijn:

 • curriculum van de buitenlandse onderzoeker;
 • meerwaarde voor de UGent van het voorgestelde onderzoek;
 • kwaliteit van de beschrijving van het uit te voeren onderzoek.

Aanvraagprocedure: via e-mail aan cwo.ea@UGent.be met ingevuld document met bijzondere aandacht voor de samenvattende beschrijving waaruit blijkt dat aan de drie genoemde beoordelingscriteria wordt voldaan.

Verslaggeving (af te werken ten laatste 1 maand na het onderzoeksverblijf):

4. Onderzoekssabbatical voor ZAP-leden, thuis of in het buitenland.

Informatie omtrent het indienen van een aanvraagdossier voor een onderzoekssabbatical is beschikbaar via deze link.

Bij het indienen van een aanvraagdossier voor een onderzoekssabbatical kan tevens financiële ondersteuning aangevraagd worden vanuit het facultair mobiliteits- en sabbaticalfonds. In dat geval dient voorafgaandelijk een aanvraag bij het FWO ingediend te worden en dient het FWO-aanvraagformulier aan het aanvraagdossier toegevoegd te worden.

5. Financiële ondersteuning van pre- en postdoctorale onderzoekers voor een onderzoeksverblijf van minstens 1 maand en maximum 6 maanden aan een niet-academische instelling (intersectorale mobiliteit), mits de mobiliteit kan worden gerechtvaardigd.

We voorzien jaarlijks in twee oproepen [indiendata 1 mei en 1 november].

De startdatum van het onderzoeksverblijf moet steeds na de deadline van de aanvraagronde vallen.

De beoordelingscriteria zijn:

 • meerwaarde van het verblijf aan de niet-academische instelling voor de valorisatie van het wetenschappelijk onderzoek van de aanvrager;
 • wetenschappelijke kwaliteit van het uit te voeren onderzoek.

Aanvraagprocedure: via e-mail aan cwo.ea@UGent.be met ingevuld document. Dit document omvat o.m. de volgende gegevens:

 • beschrijving van de niet-academische instelling waar het verblijf doorgaat;
 • beschrijving van de doelstelling en verwachte resultaten i.f.v. valorisatie van het onderzoek;
 • beschrijving van het uit te voeren werk.

Verslaggeving (af te werken ten laatste 1 maand na het onderzoeksverblijf):

 • binnenbrengen van de onkostennota’s op het decanaat ();
 • indienen van wetenschappelijk verslag, met aandacht voor een beschrijving van het vervolgtraject voor valorisatie, via e-mail aan cwo.ea@UGent.be.

B. Besteding van middelen via een continu openstaande oproep

Financiële ondersteuning van predoctorale onderzoekers voor het volgen van doctoraatscursussen (summer schools, doctoral schools, tutorials of een reeks seminaries) buiten de UGent en met een internationaal karakter.

De startdatum van de doctoraatscursus moet steeds na de indiendatum van de aanvraag vallen.

De beoordelingscriteria zijn:

 • wetenschappelijke kwaliteit van het evenement;
 • meerwaarde van het volgen van het evenement voor het onderzoek van de kandidaat.

Aanvraagprocedure: via e-mail aan cwo.ea@UGent.be met ingevuld sjabloon.

Verslaggeving (af te werken ten laatste 1 maand na afloop van de doctoraatscursus):

 • binnenbrengen van de onkostennota’s op het decanaat (Muriel Vervaeke);
 • indienen van verslag via e-mail aan cwo.ea@UGent.be met ingevuld sjabloon.