Onderwijs

Hier vind je alles over het onderwijsprogramma van de vakgroep Kunst-, Muziek-, en Theaterwetenschappen aan de Universiteit Gent.

Eigenheid opleiding @ UGent

Eigen aan de opleiding Kunstwetenschappen aan de UGent is de geïntegreerde aanpak via de aandacht voor diverse artistieke disciplines in één opleiding: beeldende kunst, architectuur, muziek en podium- en mediakunst. Na een brede, algemene basis in het eerste jaar bachelor specialiseert de student zich via het major-systeem in een van deze artistieke disciplines vanaf het tweede jaar bachelor, evenwel zonder het contact met de andere disciplines te verliezen. De minor dan weer, een pakket vakken op te nemen in een andere opleiding, zorgt daarnaast voor de verbreding van het blikveld.

Opbouw opleiding @ UGent

De opleiding in de Kunstwetenschappen wordt georganiseerd door de faculteit Letteren en Wijsbegeerte. Het volledige programma bestaat uit een driejarige bacheloropleiding (180 studiepunten) en een eenjarige masteropleiding (60 studiepunten).

De opleiding kent een opbouw van inleiden in de materie (eerste bachelor) over specialiseren (tweede en derde bachelor) tot verdiepen (master). Er wordt gewerkt aan de opbouw van kennis en het verwerven van inzicht, zowel specifiek, theoretisch als in de breedte. Daarnaast wordt ook aandacht besteed aan het aanleren van vaardigheden, met name in het domein van onderzoek en praktijk.  

Via deze matrix wordt deze opbouw van de opleiding inzichtelijk gemaakt.

Eerste bachelor Kunstwetenschappen

Aan de hand van algemeen vormende, inleidende opleidingsonderdelen wordt in het eerste jaar bachelor een brede omkadering geboden zodat je algemene basiskennis en -inzichten verwerft in de humane wetenschappen (o.m. wijsbegeerte, literatuur, archeologie, historische kritiek, antropologie). Daarnaast krijg je een historische en theoretische inleiding op de verschillende artistieke disciplines (beeldende kunst, architectuur, podium- en mediakunst, muziek) op basis waarvan je je verdere keuze in het tweede jaar kunt bepalen. De historische basiskennis wordt nog verder uitgediept in de discipline-overschrijdende vakken. Ook worden de basis onderzoeksvaardigheden aangeleerd.

 

Tweede bachelor Kunstwetenschappen

Via gezamenlijke vakken zoals ‘Esthetica I’, ‘Erfgoed’ en ‘Kunstenbeleid en museumkunde’ wordt specifieke vakkennis aangeleerd en een uitstroom naar de sector voorbereid. De methodologische vaardigheden worden verder getraind, nu specifiek toegespitst per major. Hierbij hoort ook een gezamenlijke driedaagse excursie naar het buitenland. 

Het tweede jaar bachelor vormt de aanzet tot specialisatie. Hier kies je, voor het vervolg van je opleiding, voor één van de drie majors

  • Beeldende kunst en architectuur
  • Muziek
  • Podium- en mediakunst

Iedere major omvat een coherent pakket van negen opleidingsonderdelen. 

Via de minor (een complementair studiepakket van drie opleidingsonderdelen) wordt tegelijk aan verbreding van het perspectief gewerkt. De student kiest één minor uit zes mogelijkheden: 

  • Geschiedenis
  • Archeologie
  • Letterkunde
  • Economie en bedrijfskunde 
  • Globalisering en diversiteit
  • Onderwijs 

 

Derde bachelor Kunstwetenschappen

Het derde jaar bachelor legt enerzijds de klemtoon op een verdere specialisatie in de gekozen major en anderzijds op de implementatie van de opgedane kennis in de praktijk, met name via de stage. De opname van minstens twee keuzevakken uit de andere majors zijn bedoeld om naast de specialisatie in een artistieke discipline ook het multi- en interdisciplinaire karakter van de opleiding te blijven valoriseren. De bachelorproef in het derde jaar bachelor vormt als proeve van autonoom en kritisch denken een afronding van de bachelor en een voorbereiding op de Master.

 

Master in de Kunstwetenschappen

In de eenjarige masteropleiding Kunstwetenschappen volg je twee gezamenlijke, theoretische plichtvakken en twee onderzoeksseminaries (al dan niet naar keuze) binnen je gekozen major. Daarnaast kan je, eventueel aansluitend bij het onderwerp van je masterproef, twee vrije keuzevakken opnemen. De masterproef is het sluitstuk van de opleiding, waar de opgebouwde kennis, inzicht en vaardigheden samenkomen in een eigen onderzoeksproject. 

Vanaf het academiejaar 2019-2020 gaan de nieuwe educatieve masteropleidingen van start. Die masteropleidingen vervangen de specifieke lerarenopleiding (SLO). De tweejarige educatieve master in de Kunstwetenschappen leidt tot een volwaardig masterdiploma én het diploma van leerkracht. Naast de inhoud van de eenjarige masteropleiding omvat de educatieve master in de Kunstwetenschappen ook de nodige theorie en praktijk om in het onderwijs aan de slag te kunnen. Tevens kiest men al naargelang het gewenste afstudeerprofiel nog voor een complementair profielpakket.

De Schone Week 2022

Jaarlijks organiseert de Vakgroep Kunst-, Muziek-, & Theaterwetenschappen in samenwerking met de masterstudenten een project week. Dit jaar gaat de schone week door van 28 maart 2022 tot 1 april 2022 in het duivelsteen in Gent. Met het thema contact, proberen studenten en het team de corana crisis op een creatieve manier achter zich te laten.  

Nuttige links & documenten