Ombudspersonen

Opdracht

Bij de facultaire ombudspersonen kan je terecht met klachten over de toepassing van het onderwijs- en examenreglement en over situaties die je als onbillijk ervaart, zowel binnen het gewone onderwijsgebeuren als in verband met examens of andere vormen van evaluatie. Een student kan bijvoorbeeld een klacht indienen indien hij of zij vindt dat een lesgever zich niet houdt aan de onderwijsvormen, vakinhoud, evaluatievormen, ed. die beschreven staan in de ECTS-fiche van het vak. Andere vaak voorkomende klachten betreffen betwistingen van examenresultaten, onduidelijkheden met betrekking tot taken en groepswerken, het uitblijven van beloofd cursusmateriaal, het niet geven van feedback, ed.

De facultaire ombudspersonen zullen in de eerste plaats proberen om te bemiddelen tussen de betrokken student(en) en lesgever(s) om een voor iedereen aanvaardbare oplossing voor het probleem uit te werken. In de praktijk zijn vele problemen terug te brengen tot gebrekkige of verkeerd verstane informatie en lossen ze zich, eens dit rechtgezet is, vanzelf op. In uitzonderlijke gevallen levert bemiddeling niets op en zullen de facultaire ombudspersonen de student doorverwijzen naar de institutionele ombudspersoon (dit is de ombudspersoon voor de ganse universiteit) of inlichten over beroepsmogelijkheden.

Belangrijk om weten is dat de facultaire ombudspersonen ook voor de beraadslaging van de examencommissie recht hebben op informatie betreffende elke evaluatie waarover een klacht is geformuleerd. De ombudspersonen nemen als waarnemers deel aan de beraadslaging en kunnen om een stemming vragen.

Contact

Ombudspersonen voor studenten