'Beëdigd tolken' & 'Beëdigd vertalen'

Inleiding

Sinds de inwerkingtreding van de wet van 10 april 2014, gewijzigd bij de wet van 19 april 2017, geldt voor beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken een opnameverplichting in het nationale register. Beëdigde tolken en vertalers werken zowel als zelfstandige voor het gerecht, politiediensten en asieldiensten; als voor privépersonen die een beroep doen op de diensten van officiële instanties, notarissen, advocaten, enz.

Voor elke nieuwe beëdiging en opname in het nationale register van de beëdigde tolken en vertalers is een bewijs nodig van juridische kennis. Ook beëdigde tolken en vertalers die al actief zijn en voorlopig werden opgenomen in het nationale register moeten een dergelijk bewijs halen voor november 2021. De UGent biedt daarom twee permanente vormingen aan, waarmee je dat bewijs kan halen: een permanente vorming beëdigd tolken en een permanente vorming beëdigd vertalen.

Beide vormingen omvatten theoretische modules rond de gerechtelijke organisatie, burgerlijk en strafrecht, terminologie, deontologie, en tekstsoorten en/of interactie binnen politie- en gerechtscontexten. Daarnaast zijn er ook praktische modules: de opleiding beëdigd tolken bevat een uitgebreide oefenmodule en stages in politie- en gerechtscontexten; de opleiding beëdigd vertalen bevat een oefenmodule met vertalingen van authentieke juridische teksten.

Deelnemers kunnen het certificaat ‘Beëdigd tolken’ of ‘Beëdigd vertalen’ halen als ze slagen voor de theoretische en de praktische opleidingsonderdelen. De vormingen Beëdigd tolken en Beëdigd vertalen werden allebei erkend door de Federale Overheidsdienst Justitie. 

Beëdigde tolken en vertalers die definitief opgenomen zijn in het nationale register zullen binnenkort moeten aantonen dat ze zich geregeld bijscholen. Voor hen stellen we een aantal bijscholingsmodules voor waarmee ze zich juridisch en technisch kunnen specialiseren, namelijk modules over jeugdrecht, asielrecht, taptolken, video- en afstandstolken met oefeningen en 'Inleiding tot het werken met vertaalgeheugens (Trados)'. Uiteraard kunnen die modules ook opgenomen worden door mensen die de permanente vorming volgen.

De uitwerking van de permanente vorming en de bijscholingen steunt in belangrijke mate (1) op de expertise die al bestaat bij docenten tolken en vertalen, die zelf als beëdigd tolk of vertaler actief zijn of opleidingsonderdelen verzorgd hebben voor externen en (2) op de leertrajecten en leermaterialen die verzameld werden binnen het onderwijsinnovatieproject JURINTE, een onderwijsinnovatieproject in samenwerking met de faculteit Rechtsgeleerdheid. Bijkomende expertise voor meer gespecialiseerde modules (taptolken bijvoorbeeld) wordt extern aangetrokken via gastcolleges. Verder wordt ook samengewerkt met de faculteit Rechtsgeleerdheid van Universiteit Gent, de Rechtbank van Eerste Aanleg in Gent, de Politieschool en het Instituut voor Gerechtelijke Opleidingen.

Toelatingsvoorwaarden

Om deel te kunnen nemen aan de permanente vorming moet je zowel aan een diplomavereiste als aan een taalvereiste voldoen:

 1. Je moet houder zijn van een universitair diploma van twee cycli of een diploma van hogeschoolonderwijs van twee cycli. Twee cycli betekent dat je zowel een bachelor- als een masterdiploma (of volgens het oude systeem: kandidatuur en licentie) moet hebben. Heb je geen diploma, dan kun je ook toegang krijgen als je bewijs kan leveren van relevante beroepservaring.  Dat doe je door ons via mail wat meer info te geven over je ervaring, en door ons enkele recente vorderingen/facturen door te sturen. Op basis daarvan beslissen wij dan of je toegelaten kunt worden. Je moet dus ervaring opgedaan hebben in een officiële context, en moet dat ook kunnen aantonen (aan de hand van vorderingen/facturen).
 2. Kandidaten die een andere moedertaal dan het Nederlands hebben, moeten het ITNA-certificaat B2 kunnen voorleggen of andere documenten waaruit ontegensprekelijk blijkt dat ze het niveau B2 halen (diploma’s of getuigschriften van Nederlandstalig onderwijs). Wie geen Nederlands als moedertaal heeft en geen certificaat B2 kan voorleggen, kan terecht bij het UCT (Universitair Talencentrum) voor een testprocedure. Maak daarvoor zo snel mogelijk een afspraak met het UCT.

Waar & wanneer?

 • De permanente vormingen starten jaarlijks in december. Van 20 augustus tot 31 oktober 2020 kun je je inschrijven voor de permanente vormingen van 2020-2021. De volgende vormingen starten in het najaar 2021.
 • De vormingen lopen jaarlijks van december tot juni. De lessen (en de evaluaties) worden ’s avonds georganiseerd (18.00 u. - 20.00 u.); de stages voor beëdigd tolken kunnen ook overdag plaatsvinden (hierover wordt tijdig gecommuniceerd).
 • Locatie van de lessen: Abdisstraat 1, 9000 Gent. Het precieze leslokaal wordt later gecommuniceerd.

Beëdigd tolken

Het programma van beëdigd tolken bestaat uit de volgende modules:

Module

 • Inleiding tot het burgerlijk recht en procedures (Evaluatie: schriftelijk examen)
 • Inleiding tot het strafrecht en –procedures (Evaluatie: schriftelijk examen)
 • Terminologie (Evaluatie: werkstuk)
 • Deontologie voor beëdigde tolken (Evaluatie: schriftelijk examen)
 • Interactie binnen politie- en gerechtscontexten (Evaluatie: examen)
 • Oefeningen, simulatieoefeningen en stages beëdigd tolken (Permanente evaluatie)   

Data

 • 6 uur (9, 14 en 16 december 2020 + evaluatiemoment datum nog niet gekend)
 • 6 uur (11, 13 en 18 januari 2021 + evaluatiemoment datum nog niet gekend)
 • 6 uur (15, 17 en 22 februari 2021)
 • 4 uur (1 en 3 maart 2021 + evaluatiemoment datum nog niet gekend)
 • 8 uur (data nog niet gekend + evaluatiemoment datum nog niet gekend)
 • 12 uur (6 avonden tweede helft maart en april)

Beëdigd vertalen

Het programma van beëdigd vertalen bestaat uit de volgende modules:

Module

 • Inleiding tot het burgerlijk recht en procedures (Evaluatie: schriftelijk examen)
 • Inleiding tot het strafrecht en –procedures (Evaluatie: schriftelijk examen)
 • Terminologie (Evaluatie: werkstuk)
 • Deontologie voor beëdigde vertalers (Evaluatie: schriftelijk examen)
 • Tekstsoorten (Evaluatie: schriftelijk examen)
 • Oefeningen beëdigd vertalen (Permanente evaluatie) 

Data

 • 6 uur (9, 14 en 16 december 2020 + evaluatiemoment datum nog niet gekend)
 • 6 uur (11, 13 en 18 januari 2021 + evaluatiemoment datum nog niet gekend)
 • 6 uur (15, 17 en 22 februari 2021)
 • 4 uur (2 en 4 maart 2021 + evaluatiemoment 1 april)
 • 8 uur (9, 11, 16 en 18 maart + evaluatiemoment 1 april)
 • 12 uur (afstandsonderwijs, tweede helft maart & april)

Combinatie beëdigd tolken en vertalen

Wie de opleiding beëdigd tolken combineert met beëdigd vertalen, volgt de volgende modules:

Module

 • Inleiding tot het burgerlijk recht en procedures (Evaluatie: schriftelijk examen)
 • Inleiding tot het strafrecht en –procedures (Evaluatie: schriftelijk examen)
 • Terminologie (Evaluatie: werkstuk)
 • Deontologie voor beëdigde tolken (Evaluatie: schriftelijk examen)
 • Deontologie voor beëdigde vertalers (Evaluatie: schriftelijk examen)      
 • Interactie binnen politie- en gerechtscontexten (Evaluatie: examen)
 • Oefeningen, simulatieoefeningen en stages beëdigd tolken (Permanente evaluatie)   
 • Tekstsoorten (Evaluatie: schriftelijk examen)
 • Oefeningen beëdigd vertalen (Permanente evaluatie)                  

Data

 • 6 uur (9, 14 en 16 december 2020 + evaluatiemoment datum nog niet gekend)
 • 6 uur (11, 13 en 18 januari 2021 + evaluatiemoment datum nog niet gekend)
 • 6 uur (15, 17 en 22 februari 2021)
 • 4 uur (1 en 3 maart 2021 + evaluatiemoment datum nog niet gekend)
 • 4 uur (2 en 4 maart 2021 + evaluatiemoment 1 april)
 • 8 uur (data nog niet gekend + evaluatiemoment datum nog niet gekend)
 • 12 uur (6 avonden tweede helft maart en april)
 • 8 uur (9, 11, 16 en 18 maart + evaluatiemoment 1 april)   
 • 12 uur (afstandsonderwijs, tweede helft maart en april)

Studiefiches

Bekijk zeker de studiefiches van alle modules voor meer informatie over de inhoud van elke module.

Prijs

De prijs van de permanente vormingen hangt af van wat je specifiek volgt:

BEËDIGD TOLKEN of BEËDIGD VERTALEN:

 • Wie de opleiding beëdigd tolken of beëdigd vertalen wil volgen voor één taal, betaalt €830,00 voor de volledige opleiding.
 • Wie de opleiding beëdigd tolken of beëdigd vertalen wil volgen voor twee talen in hetzelfde jaar, betaalt €1070,00.
 • Wie het certificaat wil behalen voor een derde taal kan het jaar nadien inschrijven voor de oefenmodule van die derde taal en betaalt dan €240,00


COMBINATIE BEËDIGD TOLKEN en BEËDIGD VERTALEN:

 • wie de opleiding beëdigd tolken (één taal) wil combineren met de opleiding beëdigd vertalen (één taal), betaalt €1245,00 (€830,00 voor één volledige opleiding + €415,00 voor de bijkomende modules van de andere opleiding).  
 • Wie de opleiding beëdigd tolken (twee talen) wil combineren met de opleiding beëdigd vertalen (twee talen), betaalt €1725,00 (€1070,00 voor één volledige opleiding met 2 talen en €655,00 voor de bijkomende modules van de andere opleiding).


Het inschrijvingsgeld moet betaald worden voor de start van de lessen. Wie niet betaald heeft, krijgt geen toegang tot het online platform.
Voor de permanente vormingen kan niet met opleidingscheques betaald worden. Betaling via KMO-portefeuille kan wel. Wie daarvoor in aanmerking komt, kan dit aanvragen via het KMO-erkenningsnummer DV.O (letter O) 103194. Wanneer je geen ervaring hebt met het aanvragen van een KMO-portefeuille, zie onze Frequently Asked Questions. Het is namelijk heel belangrijk dat de betaling op de correcte manier gebeurt.  Kandidaten die de permanente vorming na de start vroegtijdig stopzetten, kunnen geen aanspraak maken op terugbetaling van het inschrijvingsgeld. Wie zich ingeschreven had, maar voor de start van de opleiding beslist om zich uit te schrijven, betaalt toch 20% van het inschrijvingsgeld.

Talen

 • De permanente vormingen kunnen voor de volgende talen gevolgd worden:
  * De permanente vormingen worden georganiseerd voor de volgende talen: Arabisch, Duits, Engels, Frans, Italiaans, Russisch, Spaans en Turks.
  * We bieden de opleiding ook voor andere talen aan, maar daar geldt de voorwaarde dat de taal pas aangeboden kan worden, wanneer ten minste twee mensen zich voor eenzelfde taal inschrijven. Als je iemand kent die het certificaat wil behalen voor dezelfde taal, dan ben je zeker van je plaats. Wil je de opleiding volgen voor een andere taal dan het aanbod hierboven? Dan meld je je voor 31 oktober 2020. Tegen 8 november laten we je dan weten of je de opleiding voor die taal kan volgen. De volgende vorming wordt in het najaar van 2021 georganiseerd.
 • De lessen zijn in het Nederlands; voor de oefeningen wordt een beroep gedaan op docenten vreemde talen en externe medewerkers.

Algemene informatie

 • Per module wordt een test georganiseerd. Wie geslaagd is voor alle bovenstaande modules, krijgt het certificaat ‘Beëdigd tolken’ of ‘Beëdigd vertalen’.
 • Aanwezigheid bij de lessen is aangewezen. De theoretische lessen worden ook opgenomen en na de les ter beschikking gesteld op een online platform (we voorzien geen livestream). Bij afwezigheid in de les wordt via het online platform nagegaan of de lessen nadien online gevolgd werden. Aanwezigheid voor de evaluaties is wel verplicht.
 • We bieden enkel een traject in avondonderwijs aan. Voor mensen die de lessen ’s avonds niet kunnen bijwonen, bieden we wel de mogelijkheid aan tot afstandsonderwijs: alle lessen worden opgenomen en na de les online ter beschikking gesteld. De evaluaties moeten wel ’s avonds ter plekke worden afgelegd.
 • Voor deze permanente vorming kun je in aanmerking komen voor het Vlaamse en Brusselse opleidingsverlof (het vroegere ‘educatief verlof’). Onze opleidingen zijn erkend, maar je moet zelf de aanvraag individueel regelen met je werkgever. Let wel: als je in aanmerking wil komen voor Vlaams opleidingsverlof, dan ben je verplicht om 90% van de lessen fysiek bij te wonen. Wie aanspraak wil maken op Vlaams opleidingsverlof, meldt dat via mail (beedigd-tolken@ugent.be of beedigd-vertalen@ugent.be).

Inschrijving

 • Inschrijven voor de permanente vormingen voor de talen Arabisch, Duits, Engels, Frans, Italiaans, Russisch, Spaans en Turks kan vanaf 20 augustus tot 31 oktober 2020 . Wie zich ingeschreven heeft, krijgt ten laatste in de loop van november een factuur. 
 • De volgende vorming wordt in het najaar van 2021 georganiseerd.
 • Wil je de opleiding volgen voor een andere taal? Als de taal van je keuze dit jaar niet georganiseerd wordt, heb je misschien de volgende keer meer geluk. De volgende vorming wordt in het najaar van 2021 georganiseerd.

Vaak gestelde vragen (FAQ)

Wie nog vragen heeft over de permanente vormingen of over de bijscholingen, kan mailen naar beedigd-tolken@ugent.be of beedigd-vertalen@ugent.be. De meeste vragen worden echter op deze website of in onze 'Veel gestelde vragen' (FAQ) beantwoord. Voor u contact opneemt, gelieve dus eerst deze webpagina en onze FAQ grondig te overlopen.

Bijscholingen

We bieden ook vijf gespecialiseerde modules aan:

 • jeugdrecht
 • asielrecht
 • taptolken
 • videotolken en afstandstolken met oefeningen
 • inleiding tot het werken met vertaalgeheugens