Beëdigd tolken en Beëdigd vertalen

Inleiding

Sinds de inwerkingtreding van de wet van 10 april 2014, gewijzigd bij de wet van 19 april 2017, geldt voor beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken een opnameverplichting in het nationale register. Beëdigde tolken en vertalers werken zowel als zelfstandige voor het gerecht, politiediensten en asieldiensten, als voor privépersonen die een beroep doen op de diensten van officiële instanties, notarissen, advocaten, enz.

Voor elke nieuwe beëdiging en opname in het nationale register van de beëdigde tolken en vertalers is een bewijs nodig van juridische kennis. Ook beëdigde tolken en vertalers die al actief zijn en voorlopig werden opgenomen in het nationale register moeten moeten z.s.m. een dergelijk bewijs halen. De UGent biedt daarom twee navormingen aan, waarmee je dat bewijs kan halen: een navorming beëdigd tolken en een navorming beëdigd vertalen.

Beide vormingen omvatten theoretische modules rond de gerechtelijke organisatie (burgerlijk en strafrecht), terminologie, deontologie, en tekstsoorten of interactie binnen politie- en gerechtscontexten. Daarnaast zijn er ook praktische modules: de opleiding Beëdigd tolken bevat een uitgebreide oefenmodule en stages in politie- en gerechtscontexten; de opleiding Beëdigd vertalen bevat een oefenmodule met vertalingen van authentieke juridische teksten.

Deelnemers kunnen het certificaat ‘Beëdigd tolken’ of ‘Beëdigd vertalen’ halen als ze slagen voor alle theoretische en de praktische opleidingsonderdelen. De vormingen Beëdigd tolken en Beëdigd vertalen werden allebei erkend door de Federale Overheidsdienst Justitie en door de Vlaamse Overheid in het kader van het Vlaams Opleidingsverlof.. 

Beëdigde tolken en vertalers die definitief opgenomen zijn in het nationale register zullen binnenkort moeten aantonen dat ze zich geregeld bijscholen. Voor hen stellen we een aantal bijscholingsmodules voor waarmee ze zich juridisch en technisch kunnen specialiseren, namelijk modules over jeugdrecht, asielrecht, taptolken, video- en afstandstolken met oefeningen en 'Inleiding tot het werken met vertaalgeheugens (Trados)'. Uiteraard kunnen die modules ook opgenomen worden door mensen die de navormingen volgen.

De uitwerking van de navormingen en de bijscholingen steunt in belangrijke mate

 1. op de expertise die al bestaat bij docenten tolken en vertalen die zelf als beëdigd tolk of vertaler actief zijn of gespecialiseerde opleidingsonderdelen verzorgen voor studenten of externen, en
 2. op de leertrajecten en leermaterialen die verzameld werden binnen het project JURINTE, een onderwijsinnovatieproject in samenwerking met de faculteit Rechtsgeleerdheid. Bijkomende expertise voor meer gespecialiseerde modules (taptolken bijvoorbeeld) wordt extern aangetrokken via gastcolleges. Verder wordt ook samengewerkt met ervaren beëdigd vertalers, de faculteit Rechtsgeleerdheid, de Rechtbank van Eerste Aanleg in Gent, de Politieschool en het Instituut voor Gerechtelijke Opleidingen.

Toelatingsvoorwaarden

Om deel te kunnen nemen aan de navormingen moet je zowel aan een diplomavereiste als aan een taalvereiste voldoen:

 1. Je moet houder zijn van een universitair diploma van twee cycli of een diploma van hogeschoolonderwijs van twee cycli. Twee cycli betekent dat je zowel een bachelor- als een masterdiploma (of volgens het oude systeem: kandidatuur en licentie) moet hebben. Heb je geen masterdiploma, dan kun je ook toegang krijgen als je bewijs kan leveren van relevante beroepservaring.  Dat doe je door ons via mail (beedigd-tolken@ugent.be; beedigd-vertalen@ugent.be) wat meer info te geven over je ervaring, en door ons enkele oudere en recentere vorderingen/facturen van juridisch vertaal/tolkwerk door te sturen. Op basis daarvan beslissen wij dan of je toegelaten kunt worden. Je moet dus ervaring opgedaan hebben in een officiële context, en moet dat ook kunnen aantonen (aan de hand van vorderingen/facturen).
 2. Kandidaten die een andere moedertaal dan het Nederlands hebben, moeten het ITNA-certificaat B2 kunnen voorleggen of andere documenten waaruit ontegensprekelijk blijkt dat ze het niveau B2 halen (diploma’s of getuigschriften van Nederlandstalig onderwijs). Wie geen Nederlands als moedertaal heeft en geen certificaat B2 kan voorleggen, kan terecht bij bv. het UCT (Universitair Talencentrum) voor een testprocedure..

  Maak daarvoor zo snel mogelijk een afspraak met het UCT.

Waar & wanneer?

 • De navormingen starten jaarlijks in december. Inschrijven kan vanaf 21/8 t.e.m. 20/10 2024.
 • De vormingen lopen jaarlijks van december tot juni. De lessen (en de evaluaties) worden ’s avonds georganiseerd (18.00 u. - 20.00 of 20.30 u.); de stages voor beëdigd tolken kunnen ook overdag plaatsvinden (hierover wordt tijdig gecommuniceerd. Enkele concrete data vind je al in de rubrieken ‘Beëdigd tolken’ en ‘Beëdigd vertalen’.).
 • Sommige lessen zullen online doorgaan, andere on campus (nog te bepalen).

Programma

Het programma van Beëdigd tolken én Beëdigd vertalen bestaat uit volgende algemene modules:

 • Inleiding tot het burgerlijk recht en procedures 

— ma 09 – wo 11 – ma 16 december 2024 (18-20u, on campus)

— examen: wo 29 januari 2025 (18-20u, on campus –  met strafrecht)

 • Inleiding tot het strafrecht en –procedures 

— wo 08 – ma 13 – wo 15 januari 2025 (18-20u, on campus)

— examen: wo 29 januari 2025 (18-20u, on campus - met burgerlijk recht)

 • Terminologie 

— ma 10 – wo 12 – ma 17 februari 2025 (18-20u, online)

— examen: werkstuk in te dienen via elektronisch leerplatform (08 maart 2025)

Naast de genoemde algemene modules bestaat de navorming Beëdigd tolken uit volgende tolkspecifieke modules:

 • Deontologie tolken 

— februari 2025 (2 x 2u, data nog te bepalen, online)

— examen deontologie tolken: datum nog te bepalen

 • Interactie binnen politie- en gerechtscontexten 

— maart 2025 (4 x 2u, data nog te bepalen)

— examen interactie: datum nog te bepalen

 • Oefeningen, simulatieoefeningen en stages tolken

— tweede helft maart en april (6 x 2u, data nog te bepalen)

— examen: permanente evaluatie

  Naast de genoemde algemene modules bestaat de navorming Beëdigd vertalen uit volgende vertaalspecifieke modules:

  • Deontologie vertalen

  — di 25 – do 27 februari 2025 (18-20u, on campus)

  — examen deontologie vertalen: di 01 april 2025 (18-20u30, on campus – met tekstsoorten vertalen)

  • Tekstsoorten vertalen

  — di 11 – do 13 – di 18 maart 2025 (18-20u30, on campus)

  — examen tekstsoorten vertalen: di 01 april 2025 (18-20u30, on campus – met deontologie vertalen)

  • Oefeningen vertalen

  — permanente evaluatie: april – mei 2025

  — 4 vertalingen in te dienen via het elektronisch leerplatform, deadlines nog te bepalen

  Opgelet! Wie zich inschrijft voor beide navormingen (beëdigd tolken én beëdigd vertalen), neemt alle bovenstaande modules op (algemene + tolkspecifieke + vertaalspecifieke modules).

  Studiefiches

  Bekijk zeker de studiefiches van alle modules voor meer informatie over de inhoud van elke module.

  Prijs

  De prijs van de navormingen hangt af van wat je specifiek volgt:

  BEËDIGD TOLKEN of BEËDIGD VERTALEN:

  • Wie de opleiding beëdigd tolken of beëdigd vertalen wil volgen voor één vreemde taal, betaalt € 921,00 voor de volledige opleiding.
  • Wie de opleiding beëdigd tolken of beëdigd vertalen wil volgen voor twee vreemde talen in hetzelfde jaar, betaalt € 1187,00.
  • Wie het certificaat wil behalen voor een derde vreemde taal kan het jaar nadien inschrijven voor de oefenmodule van die derde taal en betaalt dan € 266,00.


  COMBINATIE BEËDIGD TOLKEN en BEËDIGD VERTALEN:

  • Wie de opleiding beëdigd tolken (één taal) wil combineren met de opleiding beëdigd vertalen (één taal), betaalt € 1381,00
   (€921,00 voor één volledige opleiding + €460,00 voor de bijkomende modules van de andere opleiding).  
  • Wie de opleiding beëdigd tolken (twee talen) wil combineren met de opleiding beëdigd vertalen (twee talen), betaalt € 1913,00
   (€1187,00 voor één volledige opleiding met 2 talen en €726,00 voor de bijkomende modules van de andere opleiding).

  Het volledige inschrijvingsgeld moet betaald worden voor 1 december 2024. Wie niet betaald heeft, krijgt geen toegang tot het online platform.

  Opgelet! Wie zich inschrijft via het inschrijvings/aanmeldingsformulier (rubriek ‘Inschrijving’) gaat daardoor akkoord met facturatie.
  Annulatie is daarna enkel mogelijk tot 1 december 2024 met 20% administratieve kosten (80% credit), na 1 december 2024 kan niet meer worden geannuleerd.

  Voor de navormingen kan niet met opleidingscheques betaald worden. Betaling via kmo-portefeuille kan wel. Wie daarvoor in aanmerking komt, kan dit aanvragen via het kmo-erkenningsnummer DV.O (letter O) 103194. Wanneer je geen ervaring hebt met het aanvragen van een kmo-portefeuille, zie onze Frequently Asked Questions. Het is namelijk heel belangrijk dat de betaling op de correcte manier gebeurt. 

  Cursisten die de navorming na de start vroegtijdig stopzetten, kunnen geen aanspraak maken op terugbetaling van het inschrijvingsgeld. Wie zich ingeschreven had, maar voor de start van de opleiding beslist om zich uit te schrijven, betaalt toch 20% van het inschrijvingsgeld.

  Talen

  • De navormingen kunnen voor de volgende talen gevolgd worden:
   * De navormingen worden in elk geval georganiseerd voor de volgende talen: Arabisch, Duits, Engels, Frans, Italiaans, Russisch, Spaans en Turks.
   * We bieden de opleiding ook voor andere talen aan, maar daar geldt de voorwaarde dat de taal pas aangeboden kan worden, wanneer ten minste twee cursisten zich voor eenzelfde taal inschrijven. Als je iemand kent die het certificaat wil behalen voor dezelfde taal, dan ben je zeker van je plaats. Wil je de opleiding volgen voor een andere taal dan het aanbod hierboven? Dan meld je je tussen 21 augustus en 20 oktober 2024 aan via het inschrijvings-/aanmeldingsformulier. Tegen 1 november 2024 laten we je dan weten of je de opleiding voor die taal kan volgen.
  • De lessen zijn in het Nederlands; voor de oefeningen wordt een beroep gedaan op docenten vreemde talen en externe medewerkers.

  Algemene informatie

  • Per module wordt een examen georganiseerd. Wie geslaagd is voor alle modules van de vorming(en), krijgt in juli 2025 het certificaat ‘Beëdigd tolken’ en/of ‘Beëdigd vertalen’.
  • De theoretische lessen worden ook opgenomen en na de les ter beschikking gesteld op een online platform. Via het platform wordt nagegaan of de lessen online gevolgd werden. Aanwezigheid voor de evaluaties is wel verplicht.
  • We bieden enkel een traject in avondonderwijs aan. Voor mensen die de lessen ’s avonds niet kunnen bijwonen, bieden we wel de mogelijkheid aan tot afstandsonderwijs: alle lessen worden opgenomen en na de les online ter beschikking gesteld. De evaluaties moeten wel ’s avonds ter plekke worden afgelegd.
  • Voor deze navorming kun je in aanmerking komen voor het Vlaamse opleidingsverlof (het vroegere ‘educatief verlof’). Onze opleidingen zijn erkend, maar je moet zelf de aanvraag individueel regelen met je werkgever. Let wel: als je in aanmerking wil komen voor Vlaams opleidingsverlof, dan ben je verplicht om 90% van de lessen fysiek bij te wonen. Wie aanspraak wil maken op Vlaams opleidingsverlof, meldt dat via mail (beedigd-tolken@ugent.be of beedigd-vertalen@ugent.be).

  Inschrijving

  • Inschrijvingen voor de navormingen voor het academiejaar 2024-2025 voor de talen Arabisch, Duits, Engels, Frans, Italiaans, Russisch, Spaans en Turks kan vanaf 21 augustus tot en met 20 oktober 2024 via dit inschrijvings/aanmeldingsformulier.
  • Wil je de opleiding volgen voor een andere taal?  Meld je dan tussen 21 augustus en 20 oktober 2024 aan met het inschrijvings/aanmeldingsformulier. Je krijgt begin november bericht of de taal van je keuze zal georganiseerd worden.
  Opgelet! Wie zich inschrijft via het inschrijvings/aanmeldingsformulier gaat daardoor akkoord met facturatie.  Annulatie is daarna enkel mogelijk tot 1 december 2024 met 20% administratieve kosten (80% credit), na 1 december 2024 kan niet meer worden geannuleerd.
  Indien jouw taal niet kan worden georganiseerd, wordt uiteraard niet gefactureerd.

  Vaak gestelde vragen (FAQ)

  Wie nog vragen heeft over de navormingen of over de bijscholingen, kan mailen naar beedigd-tolken@ugent.be of beedigd-vertalen@ugent.be. De meeste vragen worden echter op deze website of in onze 'Veel gestelde vragen' (FAQ) beantwoord. Voor u contact opneemt, gelieve dus eerst deze webpagina en onze FAQ grondig te overlopen.

  Bijscholingen

  We bieden ook zes gespecialiseerde modules aan:

  • Jeugdrecht
  • Asielrecht
  • Familierecht
  • Taptolken
  • Videotolken en afstandstolken met oefeningen
  • Inleiding tot het werken met vertaalgeheugens

  Nieuws