Ad hoc werkgroep Bioveiligheid

Biotechnologie is onmisbaar geworden in onderzoekslaboratoria. Miljoenen onderzoekers maken dagelijks gebruik van micro-organismen, planten en/of dieren. Steeds vaker worden hierbij genetisch gewijzigde organismen (GGO's) gebruikt.

De facultaire commissie bioveiligheid heeft tot doel de onderzoekers in te lichten en op de hoogte te houden van het Europees en Belgisch wettelijk kader omtrent bioveiligheid. Het betreft hier de federale en regionale wetgeving inzake bescherming van werknemers blootgesteld aan biologische agentia, inzake ingeperkt gebruik van genetisch gemodificeerde en/of pathogene organismen en inzake de introductie van GGO's in het leefmilieu.

In dit opzicht adviseert en coördineert de commissie de opmaak en de opvolging van bioveiligheidsdossiers met betrekking tot de verschillende facultaire onderzoeksactiviteiten. De bioveiligheidsdossiers worden ingediend bij het wetenschappelijk evaluatiesysteem van bioveiligheid (SBB) van het Ministerie van Volksgezondheid dat de toelatingsbesluiten verleent.

De facultaire commissie bioveiligheid geeft advies over de wettelijke inperkingsmaatregelen noodzakelijk voor het uitoefenen van wetenschappelijke activiteiten en praktisch onderricht van de studenten. Deze adviezen worden overgemaakt aan de faculteitsraad die hierin een besluit neemt dat wordt overgemaakt aan de commissie.

De commissie bioveiligheid inventariseert regelmatig alle pathogene micro-organismen volgens de wettelijk voorgeschreven MPD code alsmede de medewerkers die in contact komen met micro-organismen pathogeen voor de mens en verstrekt deze informatie in haar jaarverslag aan de Dienst Milieubeheer en de Arbeidsgeneeskundige Dienst.

Al deze activiteiten gebeuren in nauw overleg met andere facultaire commissies zoals de Commissie Milieu, Hygiëne en Veiligheid en de Bouwcommissie en in zeer nauwe samenwerking met diverse Rectorale Diensten zoals de Dienst Milieubeheer, de Arbeidsgeneeskundige Dienst en de Dienst Gebouwen.

Links