Subcommissie Duurzaamheid

Wil je de volledige missietekst lezen? Dan kan je deze hier downloaden.

Missie (Kernopdracht)

De missie van de Commissie Duurzaamheid (CD) is de verdere integratie van duurzame ontwikkeling in het onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering van de FBW zodat duurzaamheid intrinsiek deel wordt van het DNA van onze faculteit. 

Visie (Kernwaarden)

De CD gebruikt de UN Sustainable Development Goals als breed kader bij het streven naar een gebalanceerde implementatie van duurzame ontwikkeling op facultair niveau. Om dit te realiseren wil de CD een interdisciplinaire arena vormen waarin duurzaamheidsinitiatieven m.b.t. onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering samenkomen.

Concreet wil de CD de facultaire doorvertaling verzorgen van het universiteitsbrede duurzaamheidsbeleid, dat op zijn beurt o.a. geïnspireerd wordt door het memorandum en initiatieven van de universitaire denktank Transitie UGent. Daarnaast wil de CD vanuit de facultaire expertise ook bijdragen aan het initiëren en verder ontwikkelen van het universiteitsbrede duurzaamheidsbeleid.

De interdisciplinaire arena zal gecreëerd worden door in te zetten op een sterke interactie met en tussen de relevante geledingen, commissies en belanghebbenden binnen de faculteit. De activiteiten van de CD zijn vooral gericht op de interne werking van de faculteit en zijn complementair aan deze van andere commissies en initiatieven, zoals de Commissie Diversiteit en Inclusie, CKO, CWO, Bouwcommissie en de facultaire onderzoeksplatformen. De CD waakt erover dat – in interactie met de andere commissies en initiatieven – het volledige spectrum van SDG’s wordt afgedekt en dat een balans gezocht wordt tussen ecologische, economische en sociale dimensies.

Strategie

Om de beoogde missie en visie te realiseren zal de werking van de CD gestructureerd worden volgens de drie klassieke activiteitengroepen onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering, aansluitend bij de operationele doelstellingen uit het convenant tussen het universiteitsbestuur en onze faculteit (dd 17/06/’19) i.k.v. de UBK Duurzaamheid. Daarnaast richt de werking van de CD zich in een aparte pijler specifiek op studenten omdat ze een centrale rol hebben om de kruisbestuiving tussen de drie voornoemde activiteitengroepen te verzorgen.

 • Onderwijs: FBW werkt verder aan de integratie van duurzame ontwikkeling in de curricula. Het doel is om geïntegreerde leerlijnen m.b.t. duurzame ontwikkeling te integreren in de FBW-opleidingen om studenten op te leiden die een amplificatoreffect op het vlak van duurzame ontwikkeling kunnen genereren in de maatschappij.
 • Onderzoek: FBW versterkt zich verder als (h)erkend kennis- en expertisecentrum voor duurzame ontwikkeling. Het doel is om de tastbare bijdragen van FBW te verhogen aan de wetenschappelijke onderbouwing van duurzaamheidsthema’s, aan het maatschappelijk debat erover, én aan de concrete actiedynamieken die oplossingen uitwerken.
 • Bedrijfsvoering: FBW streeft ernaar om duurzame ontwikkeling maximaal te integreren in de dagdagelijkse werking. Het doel is om universitair beleid op het vlak van duurzame ontwikkeling te implementeren in de facultaire werking en om eigen initiatieven m.b.t. duurzaamheid in bedrijfsvoering te initiëren.
 • Studenten: de CD werkt nauw samen met studenten i.k.v. duurzaamheidsinitiatieven en probeert o.a. via hen de beoogde kruisbestuiving tussen duurzaamheid in onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering te concretiseren.

Samenstelling

Voorzitter

 • Kris Verheyen

Vertegenwoordigers vakgroepen

 • BW20 - Stefaan De Neve
 • BW21 - Wouter Maes (vervanger Patrick De Clercq)
 • BW22 - /
 • BW23 - Liesbeth Jacxsens
 • BW24 - Sophie Huysveld (vervanger Pieter Nachtergaele)
 • BW25 - Sofie De Maeseneire
 • BW26 - /
 • BW27 - Joost Dessein 
 • BW58 - Chantal Hongenaert
 • BW59 - Hilde Willekens

AAP

 • Goedele Luyten

ATP

 • Stijn Willen (vervanger Wim Hoste)

Student

 • Jaron Verstraete

Verslagen

Sharepointsite commissie